Novinky

01.06.2017
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. hledá do Domu na půl cesty, který se věnuje poskytování sociální služby, kolegu/kolegyni na pozici pracovníka v sociálních službách v nepřetržitém provozu zařízení, s místem výkonu práce Bozděchova 1792/10, Ostrava - Moravská Ostrava.
Všechny novinky

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje      

a z rozpočtu Statutárního města Ostrava Ostrava!!!

 

Poslání služby
Azylový dům pro matky s dětmi je azylovým domem Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s., který poskytuje přechodné ubytování, podmínky pro přípravu stravy, pomoc uživatelkám a jejich dětem s hledáním následného bydlení a východisek z nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina
Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje sociální služby osamělým dospělým matkám s dětmi do 15 let věku nejstaršího dítěte a osamělým dospělým těhotným ženám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci:

 • těhotné ženy a matky s dětmi vystavené domácímu násilí
 • těhotné ženy a matky s dětmi, které jsou bez přístřeší

Podmínky, které musí žadatelka splnit před nástupem do  Azylového domu:

 • žadatelka musí spadat do cílové skupiny, žadatelka si podala žádost o poskytování sociální služby a osobně se účastnila jednání se zájemcem o službu, služba má volnou kapacitu.

 • žadatelka má trvalý pobyt zejména na území města Ostravy nebo okolních obcí s rozšířenou působností

 • žadatelka nemá dlužné pohledávky po splatnosti vůči CSSO o.p.s - to znamená nedluží například za nájem nebo za pobyt v některé z dalších středisek CSSO o.p.s, nebo přímo na ADMD.

 • žadatelka má platný doklad totožnosti ( občanský průkaz, pas, doklad o ztrátě OP a rodný list )

 • žadatel předloží lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu a zdravotním stavu svých dětí dle zákona 108/2006 Sb. o Sociálních službách.

 Služby nemůžeme poskytnout :

 • těhotným ženám a matkám, nebo jejich dětem s vážným tělěsným postižením ( objekt není řešen bezbariérově ), nebo osobám vyžadujícím stálou zdravotnickou péči, osobám jejichž zdravotní stav by ohrožoval je, nebo ostatní uživatele služby.

 • ženám a matkám, které nerozumí  komunikaci v českém jazyce

 • těhotným ženám a matkám, které žádají o službu, kterou neposkytujeme, popřípadě jejich osobní cíl je v rozporu se zásadami  služby.

Cíle služby:

 • zajistit uživatelkám podporu při hledání vhodného, stabilnějšího následného bydlení, aby se k nám uživatelky již nemusely vracet a nevytvářela se u nich závislost na sociální službě

 • podporovat uživatelky v možnostech, jak se osamostatnit, jak se naučit zvládat vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky, podporovat uživatelky k pozitivní životní změně

 • rozvíjet dovednosti a kompetetnce a motivovat uživatelky v oblasti péče o sebe samu a své dítě

 • zajistit poradenství o možnostech zvýšit si kvalifikaci a tím zvětšit šanci na získání vhodného zaměstnání

Kapacita služby:

 • ​​​Celková kapacita služby je 29 lůžek z čehož 11 lůžek je pro ženy 18 lůžek je pro jejich děti .

 • Tři pokoje jsou přizpůsobeny pro poskytování sociální služby pro matky s 1 až 2-mi dětmi, 2 pokoje  pro matku s 1 až 3-mi dětmi a šest pokojů je určeno matkám s jedním dítětem z čehož jeden z těchto pokojů je vhodný spíše pro ženu s dítětem do věku 1 roku, nebo pro ženu těhotnou.

 

Pro získání informací nás můžete kontaktovat:

Osobně přímo v zařízení v době od 8 do 18 hodin, a to i v sobotu a neděli, kdy jsou v zařízení přítomni pracovníci v sociálních službách, kteří Vám předají základní informace.

Sociální pracovnice, která je kompetentní k jednání se zájemci o službu, je přítomná v zařízení v pracovní dny od 9 do 14 hodin. Kontakt: Bc. Hana Gavlasová, tel: 599455101, email: hgavlasova@css-ostrava.cz

Vedoucí zařízení je obvykle přítomna v pondělí a pátek od 9 do 14 hod. Kontakt: Michaela Bekárková, DiS, tel: 599455101, 605734911, email: mbekarkova@css-ostrava.cz 

adresa: Azylový dům pro matky s dětmi, Budečská 1373/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Nejlépe se lze k zařízení dopravit prostřednictvím MHD, trolejbusová zastávka „Hornická poliklinika“. Zařízení je umístěno naproti tenisových kurtů v Komenského sadech – Sport centrum Ostrava.

telefonicky na kontaktním čísle: 599 455 101

prostřednictvím  e-mailu zařízení na adrese: dmd@css-ostrava.cz

Mapa domova pro matky s dětmi na ulici Budečská

Jak žádat o službu

Od pracovníků v sociálních službách, případně sociální pracovnice získate informace o možnostech poskytování sociální služby, případně o tom, jak si podat žádost a můžete obdržet formulář pro svého praktického lékaře a lékaře dětí.
Pokud zájemkyně patří do cílové skupiny a má zájem o bydlení v ADMD, může být přijata pouze na základě Žádosti o poskytnutí sociální služby (dále jen Žádost). Tu si může vyplnit přímo v ADMD nebo vytisknout z internetu a přinést ji už vyplněnou. Musíte ji však osobně předat vedoucí nebo sociální pracovnici, a to pouze od pondělí do pátku mezi 9:00 – 14:00 hodinou. Ty pak vedou se zájemkyní o službu pohovor a zjišťují informace, které jsou důležité pro posouzení její sociální situace.

Než se žadatelka rozhodne žádost vyplnit, může zjistit potřebné informace o službě takto:

 • přijde osobně do ADMD a zjišťuje informace přímo u pracovníků ADMD (každý den od 8:00 do 18:00 hodin)
 • zatelefonuje
 • naváže písemný kontakt (nejčastěji e-mailem)
 • v registru poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách MPSV
 • na internetových stránkách CSSO o.p.s.

Potřebné dokumenty ke stažení:

Lékařské potvrzení pro dítě

Lékařské potvrzení pro matku

Žádost o poskytnutí služby

Velmi důležité je, aby se zájemkyně o službu dostavila osobně do zařízení pokud možno v předem domluveném termínu, kde je se zájemkyní vedeno individuální osobní jednání, kde je seznámená s podmínkami, činnostmi a možnostmi, které může využít. V případě, že zájemkyně splní podmínky přijetí do služby a předloží lékařské potvrzení o jejím zdravotním stavu a zdravotním stavu jejích dětí, přistoupíme k jednání o uzavření smlouvy. V případě naplněné kapacity je žádost zařazena po dobu tří mesíců v pořadníků žadatelů o službu. Když se v ADMD uvolní místo, oslovíme na základě kontaktu uvedeného v žádosti příslušnou zájemkyni o službu a domluvíme si s ní termín dalšího dojednání postupu. Pokud máme zaevidovaných více žádostí, provádíme posouzení pořadí žádostí dle míry nepříznivé sociální situace.

Zájemkyni o službu lze odmítnout pouze z těchto důvodů:

 • plná kapacita DMD
 • zájemkyně o službu nespadá do cílové skupiny
 • zájemkyně požaduje službu, kterou ADMD neposkytuje
 • nepříznivý zdravotní stav zájemkyně, který neumožňuje pobývat v ADMD
 • pokud má dlužné pohledávky vůči CSSO o.p.s.

Ve všech výše uvedených případech jsou zájemkyni poskytnuty informace o dalších možnostech hledání potřebné služby v jiných vhodných zařízeních na území Ostravy nebo v přilehlém okolí.

Pokud matka z ADMD odejde na základě dohody, zaplatí řádně nájemné a další pohledávky a znovu se ocitne v tíživé životní situaci, může požádat znovu o poskytnutí sociální služby.

Informace o podmínkách služby:


Sociální služby jsou uživatelkám v ADMD poskytovány na základě Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen smlouvy) dle § 57 (azylové domy) a § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, za účelem dosažení osobního cíle uživatelky. 

Smlouva je uzavírána v písmené podobě, s  žadatelkou  osobně.  Smlouvu je kompetentní uzavřít za poskytovatele vedoucí Azylového domu, v její nepřítomnosti a mimořádných případech v zastoupení sociální pracovnice. Smlouva je uzavírána na dobu půl roku ode dne podpisu smlouvy s možností prodloužení v případě potřeby na dobu 1 roku.

Služba je ode dne uzavření smlouvy plánována a pravidelně hodnocena společně s uživatelkou služby, která se ve smlouvě zavazuje ke spolupráci na plnění jejího sobního cíle, který si stanovila. Spolupráce probíhá dle pravidel individuálního plánování služby v Azylovém domě pro matky s dětmi.

Služba poskytuje uživatelkám tyto základní činnosti:

 •  ubytování - přměřeně bezpečné ubytování a zázemí v atmosféře klidného prostředí
 •  pomoc při zajištění stravy - pomoc při přípravě stravy a poradenství v oblasti přípravy stravy pro děti
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - společné hledání východisek z problémových situací, poradenství při řešení různých životních situací, podpora smysluplného hospodaření s finančními prostředky, pomoc a rady s vedením domácnosti,  zprostředkování odborného poradenství

Služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně.

Úhrady za služby:

Za poskytování služby v Azylovém domě jsou stanoveny následující úhrady:

 • samotná těhotná žena do porodu 120.- Kč na den
 • matka  80.- Kč na den
 • dítě 50.- Kč na den
 • úhrada za poskytované služby je splatná vždy do konce měsíce za který náleží ( příklad - úhrada za poskytování sociální služby za měsíc prosinec 2016 je splatná do 31. prosince 2016 )
 • neuhrazení úhrady za poskytované služby je porušením smluvní povinnosti a vede k ukončení poskytování služby dle ustanovení smlouvy.

Pracovníci 'Azylový dům pro matky s dětmi'

Michaela Bekárková, DiS. – vedoucí, sociální pracovnice

Bc. Hana Gavlasová  – sociální pracovnice

Jana Morysová – pracovník v sociálních službách

Šárka Leskovská - pracovník v sociálních službách

Soňa Janůjová – pracovník v sociálních službách

Soňa Ulmannová – pracovník v sociálních službách

Lubomír Pěček – pracovník v sociálních službách

Leden 2017

 • Azylový dům pro matky s dětmi je plně obsazen, nicméně žádosti přijímáme od zájemkyň o službu průběžně, žádosti jsou zařazeny do pořadníku.

"Dětská křídla"

    

Únor 2017

 •   Pracovníci v sociálních službách  uspořádali pro uživatelky burzu oblečení a hraček, kde byly uživatelkám předány darované věci, které nám dárci přinášejí do Azylového domu. Všem dárcům ještě jednou děkujeme a ubezpečujeme, že všechny věci posloužily beze zbytku našim uživatelkám a jejich dětem.

 •    Nečekanou sněhovou nadílku si děti z Azylového domu v rámci dětského klubíku užili stavěním sněhuláků na zahradě Azylového domu pod patronací paní Soni Janůjové.
 •    Naše uživatelky oslavily na Azylovém domě den sv. Valentýna, večerním posezením u kávy a nějaké té sladkosti :)

Prosinec 2016

 • V prosinci proběhla v multifunkční hale Gong ve Vítkovicích akce  Advent plný Křídlení, kde se náš obraz vydražil a za výnos z dražby budou zakoupeny výtvarné potřeby pro dětské klubíky na ADMD. 
 • Volná kapacita služby je jeden pokoj pro matku s jedním dítětem a jeden pokoj pro matku s dvěmi dětmi.
 • Velmi děkujeme všem sponzorům, dárcům, kteří nám nosí oblečení a hračky pro děti, vážíme si Vaší přízně a pozornosti a většinou jsou Vaše dary klientkami využity beze zbytku. Všem našim dárcům a sponzorům, známým i anonymním přejeme klidné a pohodové prožití svátků vánočních a mnoho osobních úspěchů a hlavně pevného zdraví do roku 2017. Upřímné a vřelé děkuji chci vyslovit dlouholetým sponzorům a všem nesmírně milým lidem, kteří si na nás v čase předvánočním vzpoměli a pomohli nám pro  klientky a jejich děti připravit krásné vánoce. Ještě jednou všem velké DÍKY:)