Novinky

01.06.2017
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. hledá do Domu na půl cesty, který se věnuje poskytování sociální služby, kolegu/kolegyni na pozici pracovníka v sociálních službách v nepřetržitém provozu zařízení, s místem výkonu práce Bozděchova 1792/10, Ostrava - Moravská Ostrava.
Všechny novinky

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje      

a z rozpočtu Statutárního města Ostrava Ostrava!!!

     

Poslání:

Azylový dům pro muže Centra sociálních služeb o.p.s nabízí podporu a možnost přechodného ubytování mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.  Služba se snaží vytvořit uživatelům podmínky pro návrat do běžného života a začlenit se zpět do společnosti.

Cílová skupina:

Azylový dům pro muže poskytuje službu zletilým mužům do dovršení 65-ti let,plně soběstačným při samoobslužných činnostech a úkonech běžného života, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení:

 • po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby
 • po ukončení partnerského soužití, nebo po rozvodu manželství, kdy se zájemce musí ze svého současného bydliště odstěhovat
 • v situaci, kdy zájemce o službu ztratí bydlení a to formou zániku nebo skončení nájemní smlouvy bez náhrady bydlení
 • situaci kdy je osoba dlouhodobě bez přístřeší
 • v situaci spojené se ztrátou bydlení po ukončení léčby závislosti ve zdravotnickém zařízení nebo po ukončení pobytu v terapeutické komunitě

Zájemci o službu mohou být z celé ČR, v případě většího počtu zájemců mají přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích.

Služba není určena mužům:

 • vážným tělesným postižením - imobilní klient (objekt není bezbariérové zařízení)
 • se kterými byla ukončena v průběhu 6-ti předchozích měsíců smlouva o poskytování sociální služby v azylovém domě pro muže Palackého pro hrubé porušení pravidel služby vyplývajících ze smlouvy
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí této služby, z důvodu takového onemocnění, které by mohlo ohrozit na zdraví nebo životě klienta či ostatní klienty nebo zaměstnance služby (psychiatrická onemocnění, akutní infekční onemocnění)
 • jejichž osobní cíle jsou takové, že služba ve svých činnostech není schopna podpořit naplnění těchto cílů, nebo jsou cíle v rozporu se zásadami poskytování sociální služby
 • kteří žádají o službu, kterou  neposkytujeme
 • po dovršení 65-ti let
 • zájemcům, kteří nerozumí komunikaci v českém jazyce ( umíme komunikovat pouze v českém jazyce )

Cíle služby jsou:

 • naučit klienty dovednostem, které by jim pomohly řešit si svoji sociální situaci sami, a nevytvořila se u nich závislost na sociálních službách
 • podpořit klienty při vstupu na trh práce, zvyšovat povědomí o hodnotách práce a tím se u klientů snažit odstranit závislost na sociálních dávkách. Nabídnout klientům nové pohledy na možnosti řešení dluhů.
 • pomoc při hledání následného bydlení vyššího typu než je azylový dům
 • přistupovat k práci zodpovědně, kreativně, profesionálně a zachovávat si lidský přístup a tím vytvářet jediněčnost poskytované služby

 

Zásady služby:

 • zodpovědnost – služba podporuje uživatele ve zvyšování jejich zodpovědnosti za svůj život a své jednání
 • individuální přístup – pracovníci uplatňují individuální přístup klientovi a pružně přizpůsobují službu jeho aktuálním potřebám
 • samostatnost, motivace a aktivita – pracovníci kladou důraz na aktivní a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem.

Nabídka činností:

 • dočasné ubytování a užívání vybavení azylového domu
 • poradenství
 • podpora při jednání z úřady, institucemi
 • podporu v hledání zaměstnání, při komunikaci se zaměstnavateli
 • podporu v dokončení vzdělání a zvyšování profesní kvalifikace
 • podpora při hledání následného bydlení
 • zprostředkování jiné odborné pomoci
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; podpora vhodných vztahů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • podporu při zvládání hospodaření s penězi, podporu v péči o bydlení
 • podmínky pro přípravu stravy a podpora při přípravě stravy
 • podmínky pro hygienu a praní prádla

Délka poskytování služby, kapacita služby:

Služba je poskytována zpravidla maximálně po dobu jednoho roku ode dne podepsání smlouvy.

Kapacita služby je 21 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích v 1. a 2. patře budovy.

Azylový dům pro muže Palackého
Palackého 61, Ostrava – Přívoz, 701 00
Vedoucí: Michaela Bekárková, DiS
Tel.: 599 455 161, 733 201 123
emailmbekarkova@css-ostrava.cz
internetové stránkywww.css-ostrava.cz

Sociální pracovník: Barbora Janotová, DiS, telefon 599455161, e-mail: bjanotova@css-ostrava.cz

Sociální opracovník je k dispozici v pracovní dny cca od 9.00 – 14.00 hodin. Po individuální domluvě i v jinou hodinu, nejdéle však do 16.30 hodin. Nepřetržitě je v objektu přítomen pracovník v sociálních službách, který ochotně sdělí potřebné informace.

Nejlépe se k nám dostanete autobusem č. 33 (zastávka „Palackého“) nebo č. 56 (zastávka „Důl Odra“) a tramvají č. 11 (zastávka „Důl Odra“).

Mapa azylového domu pro muže na ulici Palackého

Žádostí o službu se v tomto případě rozumí zájem o poskytování sociální služby z důvodu nepříznivé sociální situace zájemce. Žádost o poskytování služby můžete podat ústně - osobně nebo telefonicky nebo písemnou ( elektronickou ) formou a to následovně :

V případě osobního kontaktu zájemce  na adrese Palackého 61 , Ostrava - Přívoz je možné jednání uskutečnit okamžitě, pokud je vedoucí/sociální pracovnice přítomna a má možnost se zájemci ihned věnovat.

Během jednání je zájemce seznámen se všemi podstatnými informacemi týkajícími se služby a s právy a povinnostmi, které by pro něj vyplývaly z uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Pracovník se zájemcem hovoří o jeho potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které by mu služba jako případnému klientovi mohla nabídnout. Pracovník zájemci také ukáže pokoj a společné prostory. V závěru jednání se pracovník se zájemcem mohou dohodnou na dalším postupu, kterým může být uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, její neuzavření nebo další setkání. Zájemce je povinen před uzavřením smlouvy předložit potvrzení praktického lékaře o jeho zdravotním stavu. a platný doklad totožnosti. ( formulář pro lékaře možno vytisknout ze záložky podmínky služby, popřípadě vyzvednou osobně v zařízení )

Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemce viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům nebo ostatním klientům služby.

V případě telefonického kontaktu Vám pracovníci předají základní informace o službě a můžete si domluvit termín jednání se zájemcem, v době, kdy bude přítomna sociální pracovníce.

V případě kontaktu e-mailem na adrese: mbekarkova@css-ostrava.cz, nebo bjanotova@css-ostrava.cz, Vám bude zaslána odpověď na Váš e-mail , s krátkým popisem činností služby , případně podmínek pro přijetí a informaci o tom, zda je, nebo není v současnosti volná kapacita, případně Vám bude navrhnut termín osobního jednání.

V případě zaslání dopisu se žádostí o poskytování sociální služby Vám vedoucí, nebo sociální pracovnice v případě, že uvedete zpáteční adresu zašle návrh termínu osobního jednání o poskytování sociální služby s krátkým popisem činností služby , případně podmínek pro přijetí a informaci o tom, zda je, nebo není v současnosti volná kapacita.

 • Zájemci o službu jsou v případě naplněné kapacity zařazeni do pořadníku a pokud zanechají na sebe kontakt, můžeme je oslovit při uvolnění kapacity zařízení

 • Důležité je však vždy - osobní účast zájemce o službu na jednání se zájemcem, který vede sociální pracovnice zařízení 

Provoz zařízení je spolufinancován v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, který je realizován Moravskoslezským krajem a financován Evropským sociálních fondem a státním rozpočtem ČR.

Bližší informace o průběhu spolupráce a ostatních podmínkách poskytování naší služby naleznete v těchto dokumentech (pdf):

Pravidla bydlení

Průběh a pravidla služby

Přehled poskytovaných činností služby

Žádost o lékařskou prohlídku

Pracovníci 'Azylový dům pro muže Palackého'

Michaela Bekárková DiS. – vedoucí zařízení
Barbora Janotová, DiS - sociální pracovnice
Šárka Viková – pracovník v sociálních službách
Ladislav Pšenko – pracovník v sociálních službách
Jana Servátková - pracovník v sociálních službách
Michal Moravec - pracovník v sociálních službách
Milan Petříček - pracovník v sociálních službách

 

 

 

vstupní schodiště