Novinky

01.06.2017
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. hledá do Domu na půl cesty, který se věnuje poskytování sociální služby, kolegu/kolegyni na pozici pracovníka v sociálních službách v nepřetržitém provozu zařízení, s místem výkonu práce Bozděchova 1792/10, Ostrava - Moravská Ostrava.
Všechny novinky

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje      

 

Poslání Domu na půl cesty:

Sociální služba Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Dům na půl cesty usiluje o rozvíjení schopností a dovedností uživatelů a pomáhá k jejich sociálnímu začleňování.

Služba poskytuje:

 • dočasné ubytování a užívání vybavení a zařízení Domu na půl cesty
 • poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • podporu nebo doprovod při jednáních s úřady, institucemi, zaměstnavatelem, školou, zprostředkování jiné odborné pomoci atd.
 • podporu při zvládání hospodaření s penězi, podporu v péči o domácnost (vaření, nákupy, praní, žehlení, úklid)
 • podporu v hledání zaměstnání
 • podporu v dokončení vzdělání a zvyšování profesní kvalifikace

Okruh osob, kterým je služba určena:

Dům na půl cesty poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let:

 • po ukončení ústavní, ochranné výchovy (dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav),
 • po ukončení náhradní rodinné péče (pěstounská rodina),
 • ze sociálně znevýhodněného prostředí (bez možnosti pobytu v rodině pro její nevhodné, ohrožující prostředí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.)
 • po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Dům na půl cesty poskytuje své služby zájemcům z celé ČR. Přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích. V případě volné kapacity je možno službu poskytnout bezdětným partnerům.

Služba není určena osobám:

 • které nejsou schopny překonat architektonické bariéry ani s technickými pomůckami (Dům na půl cesty není bezbariérové zařízení)
 • které v posledních 6 měsících využívaly služby našeho Domu na půl cesty, a byla s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní peče ve zdravotnickém zařízení, nebo jejichž chování by z důvodu dušení poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo osobám, které jsou akutně infekčně nemocní

Cíle služby:

Dům na půl cesty si stanovil následující cíle služby:

 1. zvýšit schopnosti uživatele v samostatném rozhodování o svých zájmech a potřebách
 2. zvýšit schopnosti uživatele samostatně hospodařit s penězi
 3. zvýšit schopnosti uživatele samostatné péče o domácnost
 4. podpořit uživatele v úspěšném dokončení studia
 5. zvýšit schopnosti uživatele začlenit se na trh práce a udržet si zaměstnání
 6. zvýšit schopnosti uživatele získat následného bydlení

 

Zásady poskytované služby:

 • podpora dospělého chování a zodpovědnosti
 • respekt - pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí či názor respektují
 • individuální přístup – pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi
 • komplexní přístup – pracovníci na situaci uživatele pohlíží v širších souvislostech, neřeší pouze její jednotlivé aspekty, záležitosti klientů se řeší komplexně z hlediska sociální sítě a systému uživatele
 • samostatnost – veškerá činnost zařízení směřuje k postupnému odpoutávání uživatele od závislosti na službě
 • rovnost – všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a ve službě nají také stejná práva a povinnosti

Provozní doba, kapacita a poplatek za služby Dům na půl cesty:

 • Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Kapacita zařízení je 21 uživatelů v několika pokojích. V zařízení je 8 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a jeden třílůžkový pokoj.
 • Poplatek za poskytování sociální služby činní 120Kč/den. Při začátku poskytování služby platíte jednorázovou zálohu na škody spojené s užíváním pokoje a společných prostor Domu na půl cesty ve výši 4.600 Kč (záloha je vratná po skončení poskytování služby za předpokladu, že nedojde k poškození majetku). Záloha může být snížena či zcela odpuštěna při nástupu na základě individuálního posouzení.

Délka pobytu v domě na půl cesty:

Sociální služba Dům na půl cesty je poskytována na základě oboustranné smlouvy na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. V případě studentů lze smlouvu prodlužovat do doby ukončení studia. V ostatních případech je prodlužování smlouvy individuálně domlouváno.

Provoz zařízení je spolufinancován v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, který je realizován Moravskoslezským krajem a financován Evropským sociálních fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

Dům na půl cesty

Bozděchova 1792/10

702 00  Moravská Ostrava a Přívoz

vedoucí: Mgr. Daniel Zrasták

tel.: 599 455 182

email: dpc@css-ostrava.cz, dzrastak@css-ostrava.cz

facebook: https://www.facebook.com/dpcostrava

sociální pracovníci

telefon: 599 455 182

 

Sociální pracovník je zpravidla přítomen v pracovní dny od 6:00 do 16:00h. Dále je přítomen pracovník v sociálních službách.

Dům na půl cesty je umístěn v centru Ostravy vedle Domu kultury Vítkovice. Jedná se o nově zrekonstruovanou 4. patrovou budovu. Nejlépe se k nám dostanete tramvajemi číslo 4, 8, 9, 11, 12, 18 zastávka „Krajský úřad“.

Dům na půl cesty, Bozděchova

Pro koho tady jsme:

Dům na půl cesty (dále jen DPC) poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let:

 • kteří opouštějí dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav nebo svou pěstounskou rodinu,
 • kteří nemají vhodné rodinné zázemí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.)
 • kteří byli propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Přijímáme zájemce z celé ČR, přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích.

Nejsme tady pro osoby:

 • které nejsou schopny překonat architektonické bariéry ani s technickými pomůckami (Dům na půl cesty není bezbariérové zařízení)
 • které v posledních 6 měsících využívaly služby našeho Domu na půl cesty, a byla s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo osobám, které jsou akutně infekčně nemocné

Jak to vše probíhá:

 • Jak se s námi spojit: Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte sociální pracovníky osobně (Bozděchova 1792/10, Moravská Ostrava a Přívoz), e-mailem (dpc@css-ostrava.cz) nebo telefonicky (tel. 599 455 182, 605 893 131).
 • Kde a kdy jednání proběhne: Se sociálními pracovníky si domluvíte osobní schůzku, která proběhne v dohodnutý den a čas v kanceláři sociálních pracovníků v DPC. Na schůzku si nemusíte brát žádné potvrzení či jiné dokumenty, postačí vám pouze občanský průkaz.
 • Kdo s vámi bude jednat a o čem: Na jednání bude přítomen sociální pracovník, se kterým budete hovořit o Vašich potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které Vám můžeme nabídnout. Také se dozvíte, jak služba probíhá, jaká budou Vaše práva a povinnosti, pokud se stanete uživatelem služby. Před koncem jednání Vám sociální pracovník ukáže pokoj a společné prostory DPC. O obsahu rozhovoru s Vámi uděláme krátký zápis.
 • V závěru setkání se dohodnete s pracovníky na dalším postupu.

Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemcem viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům a uživatelům DPC.

Jak žádat o poskytnutí služby DŮM NA PŮL CESTY (ke stažení ve formátu pdf)
 

Více informací o poskytování sociální služby Dům na půl cesty naleznete níže:

Pravidla služby v Domě na půl cesty (ke stažení ve formátu pdf)

Průběh služby v Domě na půl cesty (ke stažení ve formátu pdf)

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty (ke stažení ve formátu pdf)

Pracovníci - Dům na půl cesty

Mgr. Daniel Zrasták - vedoucí, sociální pracovník

Mgr. Petra Schwarzová - sociální pracovník

Bc. Lenka Mária Güttlerová - sociální pracovník

Eliška Čechová - pracovník v sociálních službách

Jaroslava Javorská - pracovník v sociálních službách

Jana Selníková - pracovník v sociálních službách

Ing. Václav Žižka – pracovník v sociálních službách

V Trojhalí Karolína proběhl již tradiční futsalový turnaj, kterého se účastnil i náš tým. Letošního druhého ročníku Homeless cupu se zúčastnilo celkem 10 týmů, včetně našeho týmu Centra sociálních služeb Ostrava, kde většina hráčů byla z našeho Domu na půl cesty. Ten se v nabité konkurenci určitě neztratil a po napínavém průběhu vybojoval 3. místo. Patronem celé akce byl bývalý fotbalový reprezentant Vávlav Svěrkoš, který se s naším týmem vyfotil.Celý turnaj jsme si užili a již se těšíme na příští ročník.

V sociální službě Dům na půl cesty došlo k navýšení kapacity o jedno místo. Nově může využívat sociální službu Dům na půl cesty najednou 21 uživatelů.

 

Ve čtvrtek dne 6. října 2016 pořádáme Den otevřených dveří u nás v Domě na půl cesty. Rádi bychom Vás na něj srdečně pozvali. Den otevřených dveří se uskuteční v čase od 7:00 do 16:00.

 

Uživatelé Domu na půl cesty se začali aktivně zůčastňovat fotbalových turnajů (Homeless Cup, Samaritán Open Ostrava 2016), kde jsou součástí fotbalového týmu Centra sociální služeb Ostrava.

Homeless cup 2016 - 3. místo I.

Homeless cup 2016 - 3. místo II.

Homeless cup 2016 - 3.místo III.

V letošním roce jsme začali spolupracovat s psycholegem, který bude v případě potřeby k dispozici uživatelům služby Domu na půl cesty.

Založili jsme facebookové stránky Dům na půl cesty v Ostravě. Na stránkách můžete najít zajímavé nabídky zaměstnání. Odkaz viz. níže:

https://www.facebook.com/dpcostrava

 

Dům na půl cesty na ulici Bozděchova
Dům na půl cesty na ulici Bozděchova
Dům na půl cesty na ulici Bozděchova
Dům na půl cesty na ulici Bozděchova
Dům na půl cesty na ulici Bozděchova
Dům na půl cesty na ulici Bozděchova
Dům na půl cesty na ulici Bozděchova
Dům na půl cesty na ulici Bozděchova