Posláním sociální služby Poradenství pro občany  je poskytovat odbornou a kvalifikovanou pomoc a podporu lidem a jejich rodinám, nacházejícím se  v nepříznivé či nejasné sociální situaci.

Více informací

Novinky

Přednáška na téma: „Ochrana osob a majetku, trestní odpovědnost, ochrana před podomními prodejci, podvodné telefonáty, bezpečnost silničního provozu“

Přednáška na téma: „Ochrana osob a majetku, trestní odpovědnost, ochrana před podomními prodejci, podvodné telefonáty, bezpečnost silničního provozu“

Dne 6. 2. 2019 se konala v Nových Sedlicích přednáška na téma: „Ochrana osob a majetku, trestní odpovědnost, ochrana před podomními prodejci, podvodné telefonáty, bezpečnost silničního provozu“, na které k občanům hovořili por. Bc. René Černohorský, z oddělení tisku a prevence Policie České republiky, územního odboru Opava a jeho dva kolegové z oblasti dopravy a obecné kriminality. Občané projevili o danou problematiku zájem, v průběhu přednášky kladli dotazy, na které jim přednášející odborně a ochotně odpovídali. Policisté přivezli občanům informativní letáčky a knížky, ve kterých mohou najít odborné informace a podněty.

NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE s PČR a Českým červeným křížem

NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE s PČR a Českým červeným křížem

V letošním roce 2019 naše sociální služba Poradenství pro občany, navázala spolupráci s Policií České republiky – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Opava a oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava. Smyslem vzájemné spolupráce, je prostřednictvím přednáškové činnosti poskytnout občanům informace o aktuálním dění v regionu, poradit občanům, jak mohou předejít vzniku nepříznivých událostí, nebo jak je mohou řešit. Témata přednášek se týkají těchto oblastí: „Ochrana osob a majetku, trestní odpovědnost, ochrana před podomními prodejci, podvodné telefonáty, bezpečnost silničního provozu“ a „Zásady a poskytování první pomoci, kontaktování složek integrovaného záchranného systému, praktické ukázky první pomoci“.

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je financována v letech 2018 - 2019 z Evropského sociálního fondu z projektu s názvem "Poradenství pro občany", číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007217.

Posláním sociální služby je:

Posláním Poradenství pro občany Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je poskytovat odbornou a kvalifikovanou pomoc a podporu lidem a jejich rodinám ve vybraných obcích, nacházejícím se v nepříznivé či nejasné sociální situaci, související mimo jiné s jejich obtížnou orientací v sociálním systému státu, související legislativě a v největší míře s dluhy, nenadálými situacemi spojenými s věkem, zdravím či mezilidskými vztahy, případně uplatitelností na trhu práce.

Cílem služby je:

Poskytovat kvalifikované informace, rady, doporučení a podporu, která přispěje k řešení nepříznivé situace člověka, zvýšením jeho orientovanosti v problému, obeznámením ho s jeho právy a povinnostmi, poskytnutím mu pomoci při uplatňování jeho oprávněných zájmů, při orientaci v oblasti pracovních příležitostí, zachováním zaměstnání a dále také poskytnutím mu podpory při řešení nenadálé životní situace. To vše v takové míře, aby byla především podpořena a rozvíjena samostatnost člověka a jeho schopnost problému aktivně čelit a situaci osobně řešit.

Služba je určena:

V největší míře lidem v krizi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi, specificky také rodiny s dětmi a senioři, jelikož služba poradenství je přístupná i širšímu počtu osob, např. partnerům, rodinným příslušníkům, osobám blízkým. Služba je poskytovaná osobám nejdříve od 16 let věku. Jedná se o osoby v krizi s nepříznivou situací v rodině či blízkém okolí, např. z důvodu zdraví, věku, nezaměstnanosti, ztížené zaměstnatelnosti, problémů s bydlením či s dluhy, při partnerských či rodinných konfliktech, ohrožené sociálním vyloučením.

Principy služby:

Bezplatnost -  poradenství je poskytováno zdarma.

Dostupnost – terénní forma služby a její nastavení v personálním zajištění pracuje maximálně na tom, aby byla služba lidem dostupná buď přímo u nich doma, nebo na jiném bezpečném a dostupném, ale neutrálním místě, pokud nechtějí řešit své problémy doma.

Diskrétnost - člověk může vystupovat anonymně. Poradna zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při konzultaci dozví, rovněž zachovává mlčenlivost o tom, že člověk poradnu navštívil.

Výjimka: V případě, že se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, má podle platných právních předpisů ČR ohlašovací povinnost na Policii ČR jako každý jiný občan.

Respekt ke klientům – respektujeme každého člověka, jeho jedinečnost, odlišnost, životní hodnoty, právo vyjádřit svá přání, potřeby, názory, obavy, rozhodnutí.

Individuální přístup – přistupujeme k člověku s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Člověk si sám určuje rozsah využití nabízených služeb.

Nestrannost – pomoc a rady poskytujeme bez předpojatosti a zaujatosti a v co největší míře bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením.

Nezávislost – poradenství poskytujeme nezávisle na zájmech státních nebo jiných organizací a organizací, které poradnu finančně podporují.

Forma poskytované služby:

Poradenství pro občany je poskytováno terénní formou, což znamená:

Sociální pracovník/poradce pravidelně dojíždí na předem smluvená konzultační místa vybraných obcí, kde je ve vymezených prostorech k dispozici občanům v předem určených časech. V odůvodněné potřebě a při zájmu klienta, může dorazit přímo domů nebo na klientem vybrané místo.

Časový rozsah poskytování služby:

Pondělí až pátek:  8:00 – 16:00 základní doba poskytované služby v terénu. Dále vymezené časy na konzultačních místech jednotlivých spolupracujících obcí. Blíže viz NAŠE OBCE.

Poskytování poradenství mimo výše určený časový rámec závisí na aktuální poptávce z vaší strany a rovněž na našich personálních možnostech služby.

Výkon služby je realizován v obcích na území Opavska

Jedná se především o následující obce:

Brumovice, Březová, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chvalíkovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Otice, Raduň, Skřipov, Slavkov, případně další z regionu MAS Opavsko.

 

Zajímá Vás více?

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 775 356 074 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.