Archiv ukončených projektů
ASISTENCE PŘI REALIZACI KONTAKTŮ DĚTÍ S RODIČI

ASISTENCE PŘI REALIZACI KONTAKTŮ DĚTÍ S RODIČI

Asistované kontakty jsou určeny rodinám, kde se rodiče rozvádějí nebo jsou po rozvodu, společně nežijí ve společné domácnosti, dítě bydlí u jednoho z nich a druhý rodič má zájem (a právo) se se svým dítětem vídat.   K asistencím se přistupuje v případě, že rodiče obtížně či vůbec nespolupracují při realizaci kontaktů a předávání dítěte nebo když dítě odmítá kontakt s jedním rodičem. Základní premisou je, aby dítě nebylo samotným kontaktem stresováno a zatěžováno a nemuselo čelit konfliktům mezi rodiči.

Asistence při předávání nezletilých dětí mezi rodiči je aktivitou, která hájí zájmy dětí. Cílem je umožnit rodičům setkávat se se svým dítětem a pro děti vytvořit co možná nejklidnější a nejméně zatěžující způsob přechodu mezi rodiči. Cílem je dosáhnout takových změn, že rodiče i děti budou postupně schopni obejít se při vzájemném kontaktu bez pomoci sociálního pracovníka (doprovodné, soudem určené, osoby).

Asistence jsou realizovány na základě doporučení či nařízení pracovníků OSPOD nebo soudu. Může probíhat po celou dobu kontaktu dítěte s rodičem nebo pouze při přechodu dítěte k druhému rodiči. V průběhu asistovaných kontaktů sociální pracovník podporuje a posiluje pozitivní vazby a snaží se odhalovat společně s rodiči příčiny negativních jevů.

Asistence může probíhat buď terénně, tedy v přirozeném prostředí rodiny (domácnost, venku apod.), nebo ambulantně v zázemí organizace (Budečská 3, Ostrava – Moravská Ostrava).

 

Kontaktní údaje:    Mgr. Dagmar Sklenářová,

tel.: 599 455 181, 736 609 529

email: dsklenarova@css-ostrava.cz

Bohumínská 452/50, Ostrava – Slezská ostrava

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
Programy Primární Prevence

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy Primární Prevence 0751/2019/SVZ

Spolupracujeme se základními a středními školami na území Statutárního města Ostrava. Naším cílem je zprostředkovat otevřenou a bezpečnou komunikaci o problematice sociálně patologických jevů a poskytovat srozumitelnou formou základní informace o projevech rizikového chování. Snažíme se předcházet jejich vzniku, případně minimalizovat dopad a zamezit dalšímu rozšíření.

Co poskytujeme:

* preventivní bloky všeobecné primární prevence (vymezená témata naleznete níže),

* individuálně domluvené téma podle potřeb třídy,

* realizujeme selektivní primární prevenci, která je zaměřená na dlouhodobou, kontinuální práci s třídním kolektivem,

* asistované třídnické hodiny,

* účast na adaptačních pobytech,

* besedy pro rodiče na třídních schůzkách.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež z vybraných spolupracujících školských zařízeních na území Statutárního města Ostrava. Patří mezi ně tyto subjekty: ZŠ Ostrčilova, ZŠ A. Hrdličky, ZŠ Karasova, CZŠ P. Pittra, ZŠ a Gymnázium Hello, SŠ prof. Z. Matějčka, ZŠ U Kříže a ZŠ Bohumínská.

Žáci, případně škola, si na realizaci preventivní bloku přispívají. Informace o aktuální výši platby sdělí koordinátorka projektu.

Probíraná témata jsou volena na základě zakázky školního metodika prevence, popř. třídního učitele. Obsah každé lekce upravujeme dle specifik žákovské skupiny. Ku pomoci Vám bude níže uvedená základní baterie témat. Podle potřeby se dá naplánovat i beseda tzv. “na míru”.

Mezi nabízená témata patří:

* Vztahy ve třídě

Beseda je zaměřená na vztahy, klima a zdravé jádro třídy.

* Konflikt a jeho řešení

Beseda se snaží vykonstruovat v bezpečném prostředí konflikt a nabídnout žákům možnosti jeho řešení a řešení konfliktů obecně.

* Sexuální výchova

Je vedena jako všeobecná diskuze o lásce, vztazích a funkcích těla. Přístupnou formou se předávají informace o rozmnožovací soustavě člověka a pojmech sexuální výchovy s ohledem na právní odpovědnost.

* Drogy

Beseda je zaměřená na prevenci zneužívání drogy, osvětě a typech drog, příběhy při setkání s drogou, dopady užívání drog.

* Závislosti

Beseda je zaměřená na předání informací o závislosti (včetně nedrogových), nastínění průběhu léčby u drogových závislostí a poskytnout další informací o jiných rizikových závislostí dnešní doby.

* Šikana obecné vymezení

Beseda je zaměřena na základní pojmy, které souvisí s šikanou, co je šikana, druhy šikany, agresor, oběť.

* Rizika v kyberprostoru

Beseda je zaměřena na předání informací o rizikovém chování v kyberprostoru a dopadům.

* Vliv médií a reklamy

Beseda je zaměřena na okolní svět a média (reklama, noviny, sociální sítě aj.)

Dále jsou realizovány besedy na téma: Vzdělání, Komunikace, Skupinové vlivy, Jak se chovat k okolí aj.

Projekt byl financován z poskytnuté účelové dotace Statutárního města Ostrava.
Volnočasové aktivity

PROJEKT VOLNOČASOVÝCH KLUBŮ V LOKALITÁCH

Čujkovova 31/1718, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Ocelářská 1157/16, 703 00 Ostrava-Vítkovice

736 609 529, mail: css@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz

jako projekt

CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,

obecně prospěšné společnosti

Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

telefon: 595 054 019, mail: css@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz

 

 

Smyslem našich volnočasových klubů je nabídnout dětem a mládeži možnost efektivního a smysluplného trávení volného času a zároveň působit proti vzniku sociálně patologických jevů.

 

PRO KOHO TU JSME:

Pro děti a mládež od 6-18 let

 

CO NABÍZÍME:

výtvarné tvoření, dramatický kroužek

pohybové a společenské hry

nejrůznější sportovní aktivity

programy prevence

výlety na zajímavá místa v Ostravě a

okolí

tematické akce podle ročních obdob

prostor k napsání školních úloh

individuální přístup ke každému dítěti

 

 

 

KDY AKTIVITY PROBÍHAJÍ:

Čujkovova – Čujkovova 1719/31, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Provozní doba klubu: úterý a čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin

 

Ocelářská 1157/16 , 703 00 Ostrava – Vítkovice

Provozní doba klubu: pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin

 

 

 

 

 

 
Vítáme Vás mezi pěstouny

Projekt s názvem “Vítáme Vás mezi pěstouny” realizovalo středisko Náhradní rodinné péče a mělo za cíl interaktivním způsobem propagovat náhradní rodinnou péči v souladu s myšlenkou kampaně Dejme dětem rodinu. Realizací projektu jsme přispěli k propagaci pěstounské péče za využití stávajících informačních kanálů a materiálů podpořením naši účasti na různých prezentačních akcích v rámci celého kraje. Zároveň jsme rozšířili naše portfolio informačních materiálů o jeden nový komiksový příběh s názvem „Vítáme vás mezi pěstouny aneb Máma a táta jsou pěstouni.“

Projekt byl realizován v období od března do listopadu 2019. Bližší informace bylo možno získat u manažerky projektu Bc. Daniely Trnkové (tel. 604 787 939, email: dtrnkova@css-ostrava.cz)

 

 

Projekt byl financován Moravskoslezským krajem z dotačního titulu “Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu.”

 

Výstup projektu: 
Komunikace v pravý čas

Projekt “Komunikace v pravý čas” byl realizovaný střediskem Náhradní rodinné péče, za podpory MPSV v dotačním řízení Rodina. Projekt v období od 03/2019 – 11/2019 nabízel podporu rodinám v aktivitách:

 1. Podpora dítěte ve formulaci svého názoru – slovy dítěte: „Chceš-li se mnou mluvit, musíš pochopit, jak komunikuji, a já si potřebuji určit, jak budu komunikovat.“
 2. Získání či obnova schopností a dovedností biologických rodičů – efektiví rodičovská terapie, případové konference.

Projekt byl určen náhradním rodinám s biologickým dítětem (případně dětmi), kterému se vybrané aktivity projektu  věnovaly. Dalšími osobami, na které projekt cílil, byli pak biologičtí rodiče přijatých dětí.

Pro další informace a možnosti zapojení do projektu bylo možno získat  u manažerky projektu: Mgr. Hana Schwarz, tel.: 733 714 048, email: hschwarz@css-ostrava.cz.
Podpůrná skupina pro mladistvé

Projekt realizovaný za podpory Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“. Cílem je podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v oblasti dospívání a přípravy na samostatný život.

Kontaktní údaje:

Bc. Veronika Kirschnerová – manažer projektu, tel. 733 129 516, email: vkirschnerova@css-ostrava.cz

Adresa: Tovární 2114/11, Ostrava – Mar. Hory, 709 00

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na skupinu dospívajících vyrůstajících v náhradní rodinné péči, konkrétně v pěstounské nebo poručenské péči ve věku 16 -18 let. Jako klíčoví sociální pracovníci s pěstouny i dětmi dlouhodobě spolupracujeme a vnímáme, že děti vyrůstající mimo biologickou rodinu mají specifické problémy, odlišné od potíží dětí v běžných rodinách. Odlišnosti spočívají v potřebě zpracování životního příběhu, akceptace vlastního já a sebehodnocení, které v dospělosti ovlivňují kvalitu života, zejména funkční partnerské vztahy, výchovu vlastních dětí, zapojení se do pracovního procesu, a další.

Děti a mladiství v náhradní rodinné péči se během svého života vyrovnávají se situacemi, které běžní vrstevníci neprožívají, které pro ně byly traumatizující. Často si kladou otázky typu: Proč jsem jiný? Proč mě rodiče nechtěli? Jsem dost dobrý? Pro tyto dospívající může být vzájemné sdílení s vrstevníky, kteří prožívají tytéž situace velmi přínosné. Účelem projektu je nabídnout mladistvým možnost otázky a problémy sdílet v rámci uzavřené skupiny, kde bude čas věnován pouze jim a jejich potřebám.

Uzavřená podpůrná skupina bude složena z 8-12 dospívajících účastníků ve věku 16 -18 let a povede ji tým v profesním složení sociální pracovník, psycholog/terapeut. Úvodní aktivitou projektu bude workshop za účasti mladistvých účastníků i osob pečujících (pěstouni, poručníci). Cílem je seznámení osob pečujících interaktivní formou workshopu s programem připravovaným pro jim svěřené děti. Vlastní setkání podpůrné skupiny proběhnou pouze za účasti samotných mladistvých, a to celkem čtyřikrát. Téma setkávání skupiny bude vyplývat z úvodního workshopu a aktuálních potřeb mladistvých účastníků. Předpokládaná témata jsou především samostatné plánování času, bydlení, finanční gramotnost, orientace v sociálním systému, sexualita a partnerské vztahy. Závěrečnou aktivitou projektu bude seberozvojový víkendový pobyt účastníků skupiny. Pobyt je záměrně naplánován až na závěr, kdy bude skupina mladistvých stmelena. V rámci pobytu se sociální pracovník a psycholog/terapeut budou moci vybraným tématům věnovat do větší hloubky, než je možné na jednotlivých setkáních skupiny. Zároveň bude závěrečný pobyt pro mladistvé motivací a také odměnou za účast a odvedenou práci na sobě samých.
Pěstounská péče jinýma očima

Projekt je realizován za podpory Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“. Cílem je propagovat pěstounskou péči v souladu s kampaní Moravskoslezského kraje „Dejme dětem rodinu“.

Kontaktní údaje:

Mgr. Hana Schwarz – manažer projektu, tel. 733 714 048, e-mail: hschwarz@css-ostrava.cz

Adresa: Tovární 2114/11, Ostrava – Mar. hory, 709 00

Popis projektu:

Realizací projektu chceme šířit pozitivní vnímání pěstounství vytvořením veřejně přístupného materiálu o smyslu, cílech i nástrahách jednotlivých typů pěstounské péče. Důraz klademe na srozumitelnost informací široké veřejnosti, jak dospělým, tak dětem. Zvolili jsme proto formu komiksových příběhů o pěstounské péči, které budou primárně určeny pro děti školního věku. Ze zkušeností s využitím komiksu při práci s dětskými klienty v rámci doprovázení pěstounských rodin však usuzujeme, že se komiksovým příběhem nechají zaujmout také dospělí, kteří se s dítětem do komiksu dívají a také získávají srozumitelné informace. Dospělé osoby, které jsou komiksem osloveny, jsou zároveň schopny dohledat si další informace o tématu. Součástí komiksového příběhu proto budou také odkazy na další zdroje informací o pěstounské péči určené jak dětem, tak dospělým. V rámci osvěty veřejnosti sledujeme také podružný cíl, kterým je oslovení nových zájemců o pěstounskou péči.

V rámci projektu budou vytvořeny tři komiksové příběhy, každý z nich bude informovat o jednom z typů pěstounství – o pěstounské péči vykonávané příbuzným dítěte, o pěstounské péči dlouhodobé, která byla zprostředkována Krajským úřadem a o pěstounské péči na přechodnou dobu.

Vytvořené komiksové příběhy budou graficky zpracovány a vytištěny ve formě brožur. Tyto brožury s jednotlivými komiksy pak budou prezentovány veřejnosti během prezentačních akcí, kterých se CSSO účastní, např. v rámci dnů sociálních služeb. Prezentačních akcí se bude účastnit pěstoun, který bude odpovídat na dotazy veřejnosti v oblasti péče o přijaté dítě. Komiksy budou distribuovány v rámci vzdělávacích víkendových pobytů pro pěstouny v hotelech, kde jsou pěstouni ubytovaní a setkávají se zde s veřejností. Komiksy budou k dispozici také samotným pěstounům, kteří je budou moci věnovat svým známým či rodině, případně donést do školy, kterou navštěvují jejich děti a šířit tímto způsobem informace o pěstounské péči. V elektronické podobě budou komiksy k dispozici na internetových stránkách Centra sociálních služeb Ostrava nejméně do konce roku 2018.
Zlepšení podmínek uživatelů pobytových služeb

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. se v období od 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 stává realizátorem projektu, financovaného prostřednictvím Statutárního města Ostrava, s názvem „Zlepšení podmínek uživatelů pobytových služeb“. Projekt navazuje na 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 – 2018, zejména na opatření “Podpora občanům ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným.”

Účelem projektu je pořízení nového vybavení, obnovení stávajícího a jíž nevyhovující vybavení a oprava prostor uvedených sociálních služeb: Azylový dům pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže Palackého a Dům na půl cesty. Hlavním záměrem projektu je zkvalitnit životní podmínky cílové skupiny osob bez přístřeší – uživatelů vybraných pobytových služeb. Podnětem k realizaci projektu je znatelné opotřebení a poškození vybavení a prostorů uvedených služeb, kdy kvalitnější zařízení služeb zajistí zlepšení životních podmínek cílové skupiny a zároveň ji povede k větší samostatnosti v oblasti zvýšení schopnosti samostatně pečovat o svou domácnost.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší, konkrétně dospělé matky s dětmi do 15 let věku nejstaršího dítěte a osamělé dospělé těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci bez přístřeší a/nebo vystavené domácímu násilí, zletilí muži až do dovršení 65 let, nejčastěji po výkonu trestu či ztrátě bydlení z různých důvodů, mladí dospělí ze zařízení, náhradních rodin a znevýhodněného prostředí.

Realizace probíhá ve dvou etapách. První etapa projektu spočívá ve výběru potřebného vybavení, druhá etapa bude probíhat ve formě nákupu vybraného vybavení a to na základě nejvhodnějších nabídek. Prostřednictvím projektu bude potřeba zajistit a obnovit vybavení jako jsou například dospělé a dětské postele, sady lůžkovin, vařiče, sady nádobí, vysavač, pračka, sporák, PC sestava pro klienty a opravit prostory výmalbou a výměnou koberců.
Zvyšování kvality NRP

Zvyšování kvality NRP – Podpora zvyšování kvality a jejího rozvoje při doprovázení pěstounských rodin

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003843

Ukončení realizace projektu „Zvyšování kvality NRP“

 

Středisko Náhradní rodinné péče v uplynulých dvou letech realizovalo projekt „Zvyšování kvality NRP“, který byl ukončen 28.2.2019. V rámci projektu jsme pracovali na zvýšení kvality poskytovaných činností i na zvýšení odbornosti a kvality našich pracovníků, kteří pracují s pěstouny i jejich dětmi.

O průběhu realizace a aktivitách projektu se můžete dočíst ve zveřejněném dokumentu „Kvalita SPOD doprovázejících organizací“ zde, který slouží také jako inspirace pro další subjekty, které se věnují doprovázení pěstounských rodin. Součástí dokumentu je názorné video, které zobrazuje způsob naší práce na zvýšení kvality.


 

Projekt byl realizován z evropských strukturovaných fondů a podpoří procesy rozvoje kvality práce na poli sociálně-právní ochrany dětí pověřené osoby CSSO, při doprovázení pěstounských rodin a zájemců o pěstounství systémem logicky navazujících kroků standardizované práce. Hlavním přínosem projektu byla interaktivita CS s odborníky z oblastí kvality a rozvoje SPOD, kterou dojde k posílení stávající kvality a nastavení procesů jejího rozvoje, primárně ke zvýšení profesionality při výkonu SPOD naší organizací.

 

Kontaktní údaje:

Ing. Eva Wartová – manažer projektu, tel.: 608 814 628,

e-mail: ewartova@css-ostrava.cz

Bc. Barbora Bednářová – metodik projektu, tel.: 604 391 460,

e-mail: bbednarova@css-ostrava.cz

Adresa: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Hlavním cílem projektu je podpořit zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti nastavením vhodného naplňování a pravidelného rozvoje standardů kvality sociálně – právní ochrany podle novely zákona ve středisku náhradní rodinné péče.

Projekt bude realizován prostřednictvím 4 návazných klíčových aktivit.

KA 1: Zhodnocení současného stavu kvality – studium standardů kvality SPOD a návazných dokumentů žadatele, rozhovory a konzultace, reflexe, zda stávající odpovídají současným trendům, praxi SPOD a zda odráží realitu při poskytování SPOD.

KA 2: Nastavení procesů rozvoje kvality – etablování úrovně kvality SPOD prostřednictvím vytvoření pracovních skupin pracovníků za účelem úkolového přístupu řešení a konzultací v otázkách, které se ukážou být pro kvalitu SPOD na středisku zásadní.

KA 3: Mezisubjektová setkání ke kvalitě SPOD – realizování takových pracovních postupů, která budou efektivně rozvíjet kvalitu SPOD v rámci mezisubjektové spolupráce. V praxi se jedná o mezisubjektové stáže a realizace kulatých stolů, jakožto diskuzních setkání na úrovni pověřených osob a spolupracujících subjektů v Moravskoslezském kraji.

KA 4: Evaluace procesu rozvoje – zhodnocení procesu realizovaného projektu, s důrazem na jeho efektivitu a zhodnocení dosažené změny.  Výstupem bude dokument nazvaný „Kvalita SPOD doprovázejících organizací“.

Cílová skupina projektu:

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování – poskytovatelé služeb sociálně – právní ochrany dětí dle zákona č. 359/ 1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění.

Konkrétně: pracovníci střediska Náhradní rodinné péče – zaměstnanci Centra sociálních služeb Ostrava, kteří v praxi realizují výkon SPOD v souladu s platným pověřením k výkonu SPOD.
Lepší svět pro všechny děti !

Společnost Globus ČR podpořila v období 07/2017 – 06/2018 částkou 130 000 Kč projekt Lepší svět pro všechny děti středisko Náhradní rodinné péče, a tím účast biologických dětí na respitních akcích pro děti v pěstounské péči a účast biologických dětí při vzdělávacích pobytech pěstounů.

Děkujeme 🙂
Motivační programy

Motivační programy – komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu. Projekt navazuje na Strategický plán sociálního začleňování ve městě Ostrava (SPSZ) v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené.

Projekt má za cíl poskytnout podporu a pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám sociálním vyloučením ohroženým, a to prostřednictvím 3 motivačních programů zaměřených na oblasti: bydlení, dluhy a zaměstnání. Účelem projektu je doprovázet cílovou skupinu, naučit ji pracovat se svou vybranou aktuální tíživou životní situací a získat schopnost ji samostatně řešit. V rámci řešení se předpokládá spolupráce i s rodinami a okolím cílové skupiny, aby se získané dovednosti mohly předávat dál jako příklady dobré praxe.

Problémy, které projekt řeší:

V rámci motivačního programu I – podpora v bydlení:

 • ztížený přístup na trh s byty ze sociálních důvodů (hmotná nouze, nezaměstnanost, dluhy), z rasových důvodů (romské etnikum),
 • nedostatečná znalost a orientace na realitním trhu daného regionu,
 • nevhodné bydlení (nedostatečná velikost, vysokonákladovost, vybydlenost),
 • demotivace k zabezpečení stálého bydlení pro určité životní zkušenosti

Účastníkům je v této oblasti poskytováno poradenství při výběru a správě bytu, ochraně proti ztrátě bydlení, povinnostech, které s sebou oblast přináší. Program chce podporovat klienta v orientaci na realitním trhu, vyhledávání vhodného bydlení a podpoře v jeho zajištění s dostatečným zázemím služeb.

V rámci motivačního programu II – práce s dluhy:

 • nedostatečná znalost a orientace v možnostech práce s dluhy,
 • dluhové pasti = několik dluhů, splácení 1 či více úvěrů dalším, narůstání výše dluhů,
 • orientace v exekucích s minimální šancí k dosažení na osobní bankrot,
 • nedostatečný příjem a neschopnost nebo nízká motivace k jeho zajištění,
 • zvolená špatná cesta k řešení dostatečného zaopatření sebe sama, příp. rodiny

Program je zaměřen na „vysledování“ dluhů účastníka a zajišťování intenzivní práce s nimi. Způsobů práce je několik: insolvence, komunikace s věřiteli, splátkové kalendáře, žádosti o prominutí penále, realizace osobních bankrotů. Program je připraven i pro skupinovou realizaci poradenské činnosti.

V rámci motivačního programu III –  příprava na zaměstnání:

 • dlouhodobá nezaměstnanost vedoucí ke ztrátě pracovních návyků,
 • ztráta motivačních a komunikačních prvků,
 • úbytek sebedůvěry, nárůst pocitů méněcennosti

Program účastníkům poskytuje intenzivní podporu v hledání zaměstnání, kteří tak mohou zvýšit svůj příjem a zlepšit své zázemí i jeho trvání. Program je připraven na kariérové poradenství, komunikaci se zaměstnavateli, práci s motivací CS a informování z oblasti vzdělávání a zaměstnávání.

Zajištění komplexnosti a návaznosti jednotlivých motivačních programů je dáno metodickým vedením práce s cílovou skupinou tak, aby práce s ní byla co nejefektivnější.

Doprovodná opatření

Účastníkům nabízíme příspěvky na cestovné, příspěvky na služby – např.  výpisy/doklady nutné pro práci s dluhy. Dále nabízíme také hlídání dětí.
Asistence při realizaci kontaktů dětí s rodiči

Naše organizace se stala realizátorem projektu „Asistence při realizaci kontaktů dětí s rodiči“. Projekt je podpořen z programu Statutárního města Ostrava.

Cíl projektu:

Asistence při předávání nezletilých dětí mezi rodiči je aktivitou, která hájí zájmy dětí. Cílem je umožnit rodičům setkávat se se svým dítětem a pro děti vytvořit co možná nejklidnější a nejméně zatěžující způsob přechodu mezi rodiči. Cílem je dosáhnout takových změn, že rodiče i děti budou postupně schopni obejít se při vzájemném kontaktu bez pomoci sociálního pracovníka (doprovodné, soudem určené, osoby). Aktivita má za cíl předcházet syndromu zavrženého rodiče a pracovat na řešení situace pokud již došlo k syndromu zavrženého rodiče.

Cílová skupina:

Asistované kontakty jsou určeny rodinám, kde se rodiče rozvádějí nebo jsou po rozvodu, společně nežijí ve společné domácnosti, dítě bydlí u jednoho z nich a druhý rodič má zájem (a právo) se se svým dítětem vídat. K asistencím se přistupuje v případě, že rodiče obtížně  či vůbec nespolupracují při realizaci kontaktů a předávání dítěte nebo když dítě odmítá kontakt s jedním rodičem. Základní premisou je, aby dítě nebylo samotným kontaktem stresováno a zatěžováno a nemuselo čelit konfliktům mezi rodiči a to ať už jako pozorovatel, nebo být dokonce nástrojem v rukou rodičů.

Aktivity projektu:

Asistence jsou realizovány na základě doporučení či nařízení pracovníků OSPOD nebo soudu. Může probíhat po celou dobu kontaktu dítěte s rodičem nebo pouze při přechodu dítěte k druhému rodiči.

Asistence může probíhat ve třech formách:
1. předání – sociální pracovník je jen přítomen pouze u předání dítěte mezi rodiči (spolupracující rodiče).
2. předání a monitorování – sociální pracovník je účasten při realizaci kontaktu dítěte s rodičem, ale má pouze pozici pozorovatele (méně spolupracující rodiče).
3. předání a Intervence – sociální pracovník případně další odborník aktivně zasahuje do realizovaného kontaktu, zejména probíhá práce s rodiči a dítětem před samotným kontaktem (nespolupracující rodiče).

Zapojení sociálního pracovníka se může v průběhu spolupráce měnit na základě dohody všech zúčastněných. V průběhu asistovaných kontaktů sociální pracovník podporuje a posiluje  pozitivní vazby a snaží se odhalovat společně s rodiči příčiny negativních jevů.

Výstupy projektu:

Plánujeme za dobu realizace podpořit  minimálně 12 rodin.

Termín realizace:

od 1.1.2016 do 31.12.2016

Místo realizace:

Asistence může probíhat buď terénně, tedy v přirozeném prostředí rodiny (domácnost, venku apod.), nebo ambulantně v zázemí organizace (zejména u  intervence).

Kontaktní údaje: Bc. Veronika Zajícová, tel.: 599 455 181, mail: vzajicova@css-ostrava.cz
Pečovatelská služba s mobilitou

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. získalo finanční podporu projektu z Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016. Účelem projektu bylo pořízení motorového vozidla – osobního automobilu, určeného k dennímu provozu na kratší i delší vzdálenosti k uživatelům, mezi uživateli i s uživateli.

Pořízením osobního automobilu zajišťujeme kvalitní, flexibilní a mobilní pečovatelskou službu v odlehlé oblasti malých obcí mezi městy Opava, Ostrava a Nový Jičín, kde službu nezajišťuje z kapacitních důvodů v podstatě žádný jiný poskytovatel.

Služba je poskytována v různých obcích odlehlých od jmenovaných měst osobám se zdravotním postižením a seniorům k zachování jejich důstojnosti a umožňuje jim setrvat v jejich přirozeném prostředí. Uživatelé a jejich rodinní příslušníci tak nemusí za službou a informacemi dojíždět do vzdálených měst, kde je služba poskytována. Pořízené vozidlo zvýšilo flexibilitu a mobilitu služby, přispělo k zefektivnění využití času pracovníků, zároveň podporuje uživatele v dosahování jejich osobních cílů při využívání vozidla k jejich doprovodům na potřebná místa, aby mohli být dopraveni za svými „potřebami“ jako jsou návštěvy lékařů, úřadů nebo blízkých osob.

 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2015 – “Na půl cesty”

Naše společnost se stala realizátorem projektu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2015 jež nese název „Na půl cesty“. Jedná se o neinvestiční dotaci z programu Úřadu vlády ČR.

Cíl projektu:

 • Posílit kompetence (zvýšit u obyvatel zodpovědnost za chování své a svých dětí, posílit jejich schopnost vyjádření vlastního názoru, upevnit jejich vztah k místu kde žijí a podpořit jejich snahu pro lokalitu něco udělat) obyvatel žijících v Sociálním bydlení, Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
 • Nalézt společné zájmy obyvatel Sociálního bydlení a podpořit je v jejich realizaci.
 • Podpořit pozitivní komunikaci a porozumění mezi obyvateli Sociálního bydlení a obyvateli žijícími v blízkém okolí.
 • Podpořit dobré povědomí o Sociálním bydlení u laické i odborné veřejnosti v rámci městského obvodu i města Ostravy.

Obsah projektu:

 • Sociální bydlení Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. sídlí v devíti patrové budově, která se nachází v blízkosti centra města Ostrava u hlavní komunikace. V objektu se nachází 43 bytových jednotek, které v současnosti užívají rodiny s dětmi (80 dospělých a 110 dětí), převážně z romských nebo sociálně vyloučených lokalit.
 • Projekt reaguje na situaci, která má v období posledním roce a půl stupňující se tendenci. Jedná se o stížnosti obyvatel okolních domů na hluk, nepořádek a vandalizmus ze strany obyvatel Sociálního bydlení. Stížnosti jsou směřovány na adresu jednak naší organizace, ale také městskému obvodu, v němž objekt sídlí. V září 2014 nespokojenost okolních obyvatel vyústila sepsáním petice, kterou podepsalo 280 obyvatel okolních domů, ve které požadují přemístění nebo zrušení Sociálního bydlení. Na základě petice se o situaci v lokalitě začala zajímat média, Rada Statutárního města Ostrava a také odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit města Ostravy a Městská Policie.
 • Zahájení komunitní práce s obyvateli Sociálního bydlení a s okolními obyvateli povede ke zprostředkování dialogu mezi zúčastněnými stranami, jehož výsledkem by mělo být zklidnění současné napjaté situace prostřednictvím realizace definovaných cílů a přispěje k zachování Sociálního bydlení v současné klidové lokalitě.

Aktivity projektu:

 • Pravidelné schůzky s nájemníky Sociálního bydlení.
 • Schůzky s obyvateli v lokalitě.
 • Příprava společného práce: volnočasový klub, dětské hřiště atd.
 • Realizace společné práce.
 • Prezentace projektu.

Kritéria hodnocení projektu:

 • zapojení obyvatel do projektu: podařilo se sestavit jádrovou skupinu, podařilo se do jádrové skupiny zapojit obyvatele okolních domu a další osoby z lokality, podařilo se vytvořit skupinu domovníků na patrech, podařilo se jádrové skupině sestavit plán řešení
 • povědomí obyvatel o společných zájmech: jsou obyvatelé obeznámeni s plány řešení a vědí, jakého cíle chtějí společně dosáhnout
 • spokojenost obyvatel Sociálního bydlení s naplňováním témat řešení, které si určili: snížení hluku, nepořádku, vandalismu v domě i okolí a další témata vzniklá ze schůzek s obyvateli
 • spokojenost obyvatel okolních domů: podařilo se zklidnění situace: snížení hluku, snížení nepořádku, snížení vandalizmu v okolí budovy Sociálního bydlení
 • podařilo se vytvořit pro děti a mládež v lokalitě možnost volnočasového vyžití
 • zvýšila se informovanost u laické i odborné veřejnosti o Sociálním bydlení

Termín realizace: 1.1.2015 – 31.12.2015
Místo realizace: Sokolská třída 2641/62, Moravská Ostrava a Přívoz
Kontaktní údaje: Bc. Javorek Lukáš, 599 455 185, ljavorek@css-ostrava.cz
Školák – Vláček – Předškoláček 2

        

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz  a www.eeagrants.cz 

Naše společnost se stala realizátorem projektu Školák – Vláček – Předškoláček. Projekt je podpořen z grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Cíl projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu a motivaci ke vzdělávání romských dětí. Cílem je zvýšit jejich úspěšnost v běžných školkách a základních školách formou přípravy na vstup do školky, školy, doučování a volnočasových aktivit.

Cílová skupina:

Projekt je zaměřený na předškolní a školou povinné děti romských rodin žijících v Sociálním bydlení na ulici Sokolská třída 62 v Ostravě (který má kapacitu 43 samostatných bytových jednotek) a přispívá k sociální inkluzi Romů do většinové společnosti. Plánované aktivity jsou ovšem cíleny nejen na ně, ale také na jejich rodiče.

Aktivity projektu:

 1. Program Předškoláček – Jedná se o přípravu dětí k nástupu do školky / školy. Dvouhodinová dopolední setkávání 2x týdně s připraveným programem zaměřeným na posilování samostatnosti, motoriky, představivosti, paměti, pozornosti, základní orientace ve světě, sociálních a komunikačních dovedností předškolních dětí.
 2. Program Školák – Realizujeme odpolední doučování pro děti školou povinné.  Program vede pedagogický pracovník formou doučování a podpory při zpracování domácích úloh. Probíhají  dvouhodinová dopolední setkávání 2x týdně (mimo prázdniny) s individuálním přístupem k potřebě každého dítěte.
 3. Program Vláček – Realizujeme volnočasové aktivity s dětmi a jejich rodiči –  1x měsíčně.  Dětem a rodičům by měl tento program poskytnout vzory trávení volného času, her, učení zábavnou formou a vzájemné komunikace.

Výstupy projektu:

 • nově vybudovaná/rozvinutá spolupráce v zájmu dětí mezi NNO, školami, pedagogy a pedagogicko-psychologickými poradnami
 • vytvořená metodika pro zlepšení inkluzivního vzdělávání
 • rozšíření/rozvoj volnočasových aktivit a dobrovolnických služeb pro romské děti a mládež přispívajících k jejich integraci do běžných škol

Termín realizace: 1.4.2015 – 30.3.2016

Místo realizace: Sokolská třída 62, 701 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Kontaktní údaje: Bc. Veronika Zajícová, 599 455 181, vzajicova@css-ostrava.cz

Metodika pro zlepšení inkluzivního vzdělávání ke stažení ZDE.

Zhodnocení projektu:

Projekt byl rozdělen na 3 základní aktivity a budování kapacity. Aktivita 1, nazvaná dětský klub, byla realizována ve třech částech:

 1. Program Předškoláček – realizovali jsme 5 x týdně dvouhodinová setkání s dětmi od 3 do 6 let (pondělí až pátek od 9 do 11 hodin), vždy se jednalo o předškolní děti. Připravený program byl zaměřený na posilování samostatnosti, motoriky, představivosti, paměti, pozornosti, sociálních a komunikačních dovedností předškolních dětí. Cílem bylo usnadnit dětem nástup do běžné mateřské školy a možnost smysluplného a podnětného trávení času v kolektivu dětí podobného věku. Cíle projektu se nám podařilo naplnit, např. většina dětí na začátku realizace projektu nebyla zvyklá spolupracovat při hře, dnes již můžeme říct, že změna v jejich chování je viditelná, naučili se spolupracovat s kamarády, zlepšila se jejich jemná motorika, znají nová říkadla, dodržují stanovená pravidla, apod.  Do této aktivity bylo zapojeno 46 dětí, proběhlo 215 setkání.
 2. Program Školák – 2 x týdně (úterý a čtvrtek od 14,30 do 18 hodin) probíhalo doučování dětí ve věku od 6 do 15 let. Ke každému dítěti (školákovi) bylo individuálně přistupováno. Po dohodě s rodiči jsme navázali spolupráci se školou s cílem zlepšení prospěchu dítěte a zjištění zpětné vazby (souhlas se spoluprací se školou udělovali rodiče písemně). Do této aktivity bylo zapojeno 26 dětí, proběhlo 99 setkání.
 3. Program Vláček – v rámci tohoto programu jsme realizovali 6 společných aktivit s rodiči a dětmi s cílem poskytnout vzory trávení volného času a zlepšit vzájemnou komunikaci mezi dětmi a rodiči. Jednalo se o aktivity typu sportovní den, společné tvoření a dále jsme uspořádali výlet do společnosti OZO (jednalo se o vzdělávací program na téma třídění odpadu). Zapojení rodičů bylo výrazně menší, než jsme plánovali – proběhlo pouze 6 setkání, rodiče nechtěli spolupracovat, předškolní a školní přípravu podle jejich sdělení nepovažují za důležitou, v domácnosti ve většině případů děti nemají podmínky pro vzdělávání, nejsou rodiči motivováni ani podporováni. Podle sdělení rodičů naplňovaní volného času u svých dětí neplánují, neorganizují a často ani nedohlížejí na své děti, rodiče v málo případech znají kamarády svých dětí a často nejsou schopni říci, kde jejich dítě je a co dělá („je někde venku“).

Aktivitou číslo 2 bylo navázání spolupráce s organizacemi a institucemi (převážně školskými). Podařilo se nám navázat spolupráci s dvěma Mateřskými školami (MŠ Špálova, MŠ P. Pittra), pěti základními školami (ZŠ Gebauerova, ZŠ Ibsenova, ZŠ Nádražní, ZŠ Bohumínská a Církevní ZŠ P. Pittra) a jednou střední školou (AHOL). Cílem navázané spolupráce bylo zlepšení prospěchu a řešení problému se školou jednotlivých dětí.

Aktivitou číslo 3 bylo vypracování metodiky, která má sloužit jako příklad dobré praxe (metodika ke shlédnutí výše).

Poslední aktivitou bylo budování kapacit – podařilo se nám vhodně a účelně vybavit prostory určené k realizaci projektu. Tyto prostory využíváme i nadále pro aktivity s rodinami.

Tento projekt se hlavně zaměřoval na rodiny (převážně romského etnika) v oblasti předškolní a školní přípravy dětí, na společné trávení volného času rodičů společně s dětmi. Cíle projektu se podařilo naplnit s výjimkou aktivity 1, části Vláček, zde jsme často naráželi na nezájem rodičů. V případě dětí jsme aktivity realizovali nad stanovený rámec (místo plánovaných 2 x 2 hodiny týdně jsme realizovali 5 x 2 hodiny týdně). Vytvořeným příjemným a přátelským prostředím a individuálním přístupem k jednotlivým dětem jsme se snažili poskytovat pozitivní vzory chování.

Do aktivit bylo zapojeno celkem 88 osob, z toho do aktivity Předškoláček bylo zapojeno 46 dětí, do aktivity Školák bylo zapojeno 26 dětí a do aktivity Vláček bylo zapojeno 16 rodičů. Celkem bylo realizováno 314 setkání a z toho 6 společných setkání s rodiči a dětmi. Děti realizované aktivity přijímali s nadšením, účastnili se jich a bylo viditelné, jak se děti snaží spolupracovat, mění se pozitivním směrem jejich postoje a chování k sobě navzájem. Na začátku realizace projektu chodili děti špinavé, neuměli požádat o věc, co chtěli, pokud jim jiné dítě vzalo věc, kterou zrovna měli, reagovali na tuto situaci nejčastěji agresí (bitím druhého dítěte). Dětem bylo hravou formou vysvětlováno „správné“ chování, např. stalo se normou umývání rukou a obličeje při příchodu do školky. Stanovená pravidla (např. srdíčkové – chováme se k sobě hezky, želvičkové – chodíme pomalu, ale také sezení u stolečku při odpočinku a pití, apod.) přijímaly děti bez výhrad, staly se běžnou součástí (návykem) a postupem času sami upozorňovali druhé dítě (kamaráda) při jejich porušení. U mnoha dětí byl viditelný pokrok v oblasti jemné motoriky a sociálního chování (např. děti používali otázku „můžu si půjčit hračku?“ místo vyrvání věci z rukou jiného dítěte, některé starší děti pomáhali menším při aktivitách, apod.). Za úspěch považujeme pravidelnou docházku 4 – letého chlapce, zapojeného do projektu, na logopedii, která mu byla právě v rámci aktivity předškolák doporučena pracovnicí projektu. Tato pracovnice matku motivovala k návštěvě logopeda, domluvila převzetí do péče a také ji tam doprovodila, dnes jsou po pravidelné docházce vidět na chlapci velké pokroky v řeči. Dalším úspěchem byla motivace matky k návštěvě očního lékaře se synem (po 4 měsících pravidelných intervencí) – matka byla upozorněna na problém svého 5 – letého syna se zrakem, při prvním vyšetření (které také pracovnice domluvila a rodinu doprovodila) bylo chlapci diagnostikováno – 9 dioptrií, matka po celou dobu problém syna ignorovala, po delším čase matka synovi nechala zhotovit brýle a na chlapci byl poté vidět velký pokrok převážně v oblasti chování, sociálních dovedností a motoriky.

 
Zvýšení zaměstnatelnosti osob po výkonu trestu odnětí svobody

Zvýšení zaměstnatelnosti osob po výkonu trestu odnětí svobody.

Naše společnost se stala realizátorem projektu Zvýšení zaměstnatelnosti osob po výkonu trestu odnětí svobody.  Projekt je podpořen z programu Statutárního města Ostravy.

Realizátorem projektu je Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s, středisko Azylový dům pro muže Palackého.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit možnosti pracovního uplatnění účastníků projektu, zvýšit jejich atraktivitu pro zaměstnavatele, motivovat je k hledání pracovních příležitostí a podpořit je tak při znovuzačlenění, či vstup na běžný trh práce. U mladých dospělých bude podporováno i dokončení neukončeného vzdělání.

Cílová skupina:

Projekt je určen klientům PMS Ostrava a klientům azylových domů působících na území statutárního města Ostravy a přilehlých obcí, nebo služeb prevence kriminality na území města Ostravy, kteří přicházejí z výkonu trestu odnětí svobody, či v minulosti byli ve výkonu trestu odnětí svobody.

Projekt se skládá z několika volitelných modulů:

povinný modul pro všechny účastníky:

 • Individuální poradenství a motivační program

volitelné moduly:

 • Pracovně profesní diagnostika
 • Pracovní rehabilitace
 • Vzdělávací kurzy a rekvalifikace
 • Zprostředkování zaměstnání

V čem pro účastníky projektu může být absolvování projektu užitečné:

 • Naučíte nebo procvičíte si verbální a neverbální komunikaci se zaměstnavatelem.
 • Naučíte se sestavit si profesní životopis a napsat motivační dopis zaměstnavateli.
 • Naučíte se, nebo si procvičíte využití internetu ke komunikaci se zaměstnavateli, případně se naučíte, nebo Vám poradíme jak internet využít k hledání pracovních nabídek.
 • V případě Vašeho zájmu Vám poskytneme všechny dostupné informace ohledně možnosti získat zvolenou rekvalifikaci, pomůžeme Vám s vyplněním žádostí a poskytneme Vám informace o otevřených rekvalifikačních kurzech.
 • V rámci projektu můžete využít nabídky pracovně profesní diagnostiky, která bude provedena odborným pracovníkem v oblasti psychologie dle podmínek projektu.

Termín realizace:

Místo realizace: Palackého 61, 701 00 Ostrava – Přívoz

Kontaktní údaje: Michaela Bekárková, Dis., 599 455 161, mbekarkova@css-ostrava.cz
Spokojené dětství – snadnější start do života 2015

Spokojené dětství – snadnější start do života

Rodinná poradna je již několikátým rokem realizátorem tohoto projektu. V letošním roce je projekt podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti podpory rodiny.

Cíl projektu:

Záměrem projektu je zajištění a rozšíření komplexní odborné pomoci rodinám s dětmi, které se ocitají v ohrožení.

Našim hlavním cílem je “ozdravění” rodinného systému rodin spadajících do agendy SPOD. Cíle bude dosaženo intenzívní terapeutickou prací s celým rodinným systémem – odbouráním patologických modelů chování a osvojením si takových modelů, aby došlo ke změně klimatu a vztahů v rodině, čímž dojde k podpoření zdravého vývoje dítěte.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou děti zasažené syndromem CAN a jejich rodiny. Zároveň cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol, kteří se mohou setkat s domácím násilím, nebo situacemi, které je mohou ohrožovat (týrání, zneužívání apod.).

Aktivity projektu:

 1. Vzdělávání pracovníků podílejících se na realizaci projektu
 2. Poskytování poradenství a terapie násilným osobám
 3. Případové konference
 4. Interaktivní semináře na základních a středních školách
 5. Poradenství a terapie rodinám s nezletilými dětmi

Výstupy, popis projektu:

U dětí se syndromem CAN a s výchovnými a vývojovými problémy poskytujeme odbornou pomoc, poradenství a terapii tak, aby docházelo ke snížení rizik nepříznivého vývoje u těchto dětí, dále k posílení komunikace a sebehodnocení, zvýšení sebevědomí, seznámení se se svými právy i povinnostmi a to prostřednictvím podpůrných individuálních i skupinových terapeutických a interaktivních programů s těmito dětmi. Při práci s rodiči se snažíme o podporu rodičovské komunikace a rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti. Při práci s celým rodinným systémem podporujeme otevřenou komunikaci a respekt mezi členy rodiny.

V rámci projektu budou na ZŠ a SŠ realizovány interaktivní semináře, dle vytvořených metod. postupů. Dětem budou předávány i základní informace týkající se našeho odborného pracoviště. Vzhledem k tomu, že tyto semináře jsou vedeny odbornými pracovníky našeho zařízení, docílíme tak snadnějšího navazování kontaktu s ohroženými dětmi, pro které je pocit bezpečí a důvěry důležitým faktorem umožňujícím další spolupráci.

Při naší práci využíváme úzké spolupráce s dalšími institucemi: odděl. SPOD, klinickými psychology a dětským psychiatrem, školami, Intervenčním centrem, zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, policií, soudy, Probační a med. službou.

Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Místo realizace: Jahnova 12, 709 00 Ostrava – Mariánské hory

Kontaktní údaje: Mgr. Tomáš Johanna, 599 455 120, tjohanna@css-ostrava.cz
Partnerství: Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00041
Částka: 1 008 144,80 Kč
Doba realizace projektu: 1. leden 2014 až 30. červen 2015
Region: Moravskoslezský kraj

Popis projektu

V projektu bude realizováno 10 odborných akreditovaných kurzů, které povedou ke zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků v sociální práci z řad pracovníků Domova Jistoty Bohumín, především zařízení Domova pro seniory na ul. Slezská a ul. Šunychelská. Odborné kurzy jsou konkrétně určeny vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Realizací projektu budou naplněny vzdělávací potřeby účastníků, které byly zjišťovány před samotnou realizací projektu na základě důkladné analýzy vzdělávacích potřeb v organizaci realizátora projektu.

Poznatky získané v rámci jednotlivých vzdělávacích kurzů budou na základě metodických diskuzí zaváděny do skutečné praxe, služby a zařízení, ze které pracovníci cílové skupiny pochází. Následně budou získané poznatky zaváděny do dokumentů organizace a bude probíhat evaluace vzdělávacího procesu a jeho nastavení pro budoucí období.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění kvalitního akreditovaného vzdělávání vybraných pracovníků poskytovatele služeb -realizátora projektu, tj. Domova Jistoty Bohumín. Tímto vzděláváním bude zajištěna profesionalita a kvalifikovanost pracovníků, což bude směřovat rozvoj vlastních poskytovaných sociálních služeb k lepší kvalitě a dostupnosti.

Cílové skupiny

Projekt je zaměřen na pracovníky zaměstnané Domovem Jistoty Bohumín na pozicích vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Průběh

Projekt zahájil svou realizaci 1.1.2014 a bude trvat až do 30.6.2015.
V přípravné fázi projektu byl sestaven realizační tým projektu, proběhl výběr pracovníků partnera projektu na pozici koordinátor a odborný metodik. Dále byly vytvořeny metodiky projektu a představení projektu vedoucím zařízení Domova Jistoty Bohumín.
Během měsíce února 2014 bude probíhat oslovování vzdělávacích středisek a v měsíci březnu 2014 by mělo proběhnout první vzdělávání.

Partneři

Partnerem projektu je Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. jako odborný garant projektu.

Realizátor projektu

Název: Domov Jistoty, p.o.
IČ: 00847372
Ulice: Šunychelská 1159
Město: Bohumín
PSČ: 73581

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Jiřina Zdražilová, zdrazilova@djbohumin.cz, tel.: 596014046
WWW: www.domovjistoty.cz 
Spokojené dětství – snadnější start do života 2014

Spokojené dětství – snadnější start do života

Tento projekt je finančně spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v oblasti podpory rodiny pro rok 2014 a Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem!

Anotace projektu:

Záměrem projektu je zajištění komplexní odborné pomoci dětem se syndromem CAN a s výchovnými problémy tak, aby docházelo ke snižování rizik nepříznivého vývoje u těchto dětí, dále k posilování jejich komunikace, sebehodnocení a sebevědomí. To vše prostřednictvím podpůrných individuálních i skupinových zážitkových a terapeutických programů s využitím úzké spolupráce s dalšími institucemi, zejména odděleními sociálně-právní ochrany dětí a školami.

V rámci projektu budou na základních a středních školách realizovány interaktivní semináře na tato témata: „Dobro a zlo“, „Já a rodina“, „Partnerské vztahy“, „Nebezpečná úskalí ve společnosti a co s tím“.

Dále bude realizován pětidenní Terapeuticko-rekondiční pobyt, určený osobám ohroženým či zasaženým domácím násilím a jejich dětem. Odborný program bude zaměřený na práci s jednotlivcem a se skupinou. Nedílnou součástí bude i společná práce rodiče s dětmi směřující k upevnění a prohloubení jejich vzájemného vztahu. Pobyt bude koncipován diagnosticky, terapeuticky a rekreačně.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také poradenská a terapeutická práce s celým rodinným systémem se zaměřením se na odbourávání nevhodných modelů chování a osvojování si takových, které vedou ke změně klimatu a vztahů v rodině, což podporuje zdravý vývoj dítěte.
Hospodaření rodin v rámci Sociální Inkluze Ostrava

Statutární město Ostrava podpořilo organizaci v roce 2014 projekt Hospodaření rodinv rámci mimořádných účelových dotací v rámci podpory programu Sociální inkluze Ostrava.

Cílem projektu je podpořit hospodaření rodin sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených, připravovaných či navržených do programu Sociální inkluze Ostrava. Podpora bude probíhá prostřednictvím specializovaného pracovníka soustředícího se na práci s těmito rodinami v rámci činností: hospodaření s penězi, spoření si, řešení dluhů a dosažení na vhodné bydlení.

Účelem projektu je zajistit rodinám cílenou podporu, jak individuální, tak i skupinovou, v jejich hospodaření s penězi, v možnostech spoření si peněz, řešení svých dluhů, přípravou na splnění podmínek programu a dosažením na vhodné bydlení pro sebe a své děti. Projekt bude navazovat na spolupráci s dalšími organizacemi, institucemi a společnostmi zapojenými do programu (např. OSPOD).

Termín realizace projektu je stanoven na 1.8.2014 – 31.5.2015.

Zapojené rodiny budou připravované do programu Sociální inkluze Ostrava a posílené o dovednosti hospodaření s vlastním rodinným rozpočtem, vedené ke spoření si financí na nečekané výlohy a nasměrované ke vhodnému řešení svých dluhů v podobě splátkových kalendářů, zajištěné zdravotní péče dětí i rodičů a vedení dětí ke vzdělání.

Projekt svým zaměřením navazuje hlavně na poslední pilíř programu Sociální inkluze Ostrava – bydlení. Reaguje na potřebu rodin mít “střechu nad hlavou”, se kterou je spojena úhrada nájmu, energií a přitom schopnost zaopatřit své děti a neprohlubovat svou zadluženost. Žadatel jako partner programu pracuje na vytipovávání a přípravě vybraných rodin ze svých služeb do programu a tímto projektem chce zvýšit šance rodin dosáhnout na sociální inkluzi – samostatné bydlení s minimem sociální služby.

Místem realizace projektu je Sokolská tř. 2641/62, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava s kontaktem 599 455 181 nebo vzajicova@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz. Kontaktní osobou je Bc. Veronika Zajícová.
Zvýšení zaměstnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava 2014

Naše společnost se stala realizátorem projektu Zvýšení zaměstnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava 2014. Projekt je podpořen z programu svépomocných aktivit Statutárním městem Ostrava za rok 2014.

Termín realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit možnosti pracovního uplatnění cílové skupiny projektu, zvýšit jejich atraktivitu pro zaměstnavatele, motivovat je k hledání pracovních příležitostí a podpořit je tak při jejich “znovuzačlenění“ či vstup na běžný trh práce. U mladých dospělých bude podporováno i dokončení neukončeného vzdělání.

Cílová skupina:

Obecně se jedná o osoby, u nichž došlo ke konfliktu se zákonem a následnému postihu za trestné činy související s majetkovou trestnou činností , jejímuž páchání předcházela vesměs neuspokojivá materiální situace osob, způsobená mimo jiné dlouhodobou nezaměstnaností, neschopností umístit se aktivně na trhu práce.

Aktivity projektu:

 1. Vytipování klientů v rámci PMS.
 2. Prezentace projektu klientům.
 3. Individuální podpora a poradenství, motivační program.
 4. Pracovně-profesní diagnostika.
 5. Vzdělávací kurzy a rekvalifikace, přímá podpora.
 6. Zprostředkování zaměstnání, monitoring trhu práce, komunikace se školskými zařízeními pro zajištění návratu k dokončení neukončeného vzdělání.
 7. Hodnocení efektivity projektu PMS ČR, středisko Ostrava.

Výstupy projektu:

 • prostřednictvím komplexního a individuálního přístupu k cílové skupině zvýšit jejich zaměstnatelnost,
 • prostřednictvím motivací zvýšit aktivitu cílové skupiny,
 • poskytnout a rozšířit vzdělávací a rekvalifikační služby cílové skupině,
 • zprostředkovat cílové skupině projektu vhodné zaměstnání.

Partner projektu: Probační a mediační služba Ostrava
Spokojené dětství – snadnější start do života

Tento projekt je finančně spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v oblasti podpory rodiny pro rok 2013 a Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem!

Anotace projektu:

Záměrem projektu je zajištění komplexní odborné pomoci dětem se syndromem CAN a s výchovnými problémy, směřující ke snížení rizik jejich nepříznivého vývoje, dále k posílení jejich komunikace, sebehodnocení a sebevědomí, prostřednictvím podpůrných individuálních i skupinových programů.

V rámci projektu budou na základních a středních školách realizovány interaktivní semináře na tato témata: „Dobro a zlo“, „Já a rodina“, „Partnerské vztahy“, „Nebezpečná úskalí ve společnosti a co s tím“.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také poradenská a terapeutická práce s celým rodinným systémem se zaměřením se na odbourávání nevhodných modelů chování a osvojování si takových, které vedou ke změně klimatu a vztahů v rodině, což podporuje zdravý vývoj dítěte.
Zaměstnávání mladých dospělých – průvodcovstvím

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Číslo globálního grantu CZ.1.04/3.3.05/75.00020

POPIS PROJEKTU „Průvodcovství“

Cíl projektu

Projekt má za cíl posílit pracovní integraci mladých osob bez kvalifikace ohrožených sociálním vyloučením, prostřednictvím cíleného využívání komplexu zvolených aktivit projektu – aktivační program, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, průvodcovství, poskytování příspěvků na mzdu, doprovodná opatření. Projekt navazuje na zkušenosti získané poskytováním sociální služby Dům na půl cesty.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením z přímé intervence, konkrétně osoby od 18 do 25 let věku včetně, bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, tedy které mají pouze základní vzdělání a případnou střední školu nedokončily nebo ji vůbec nenastoupily. Projekt má za cíl podpořit svou realizací celkem 30 osob.

Místo realizace projektu

Projekt je realizován na území města Ostravy a jeho blízkém okolí s působností pro Moravskoslezský kraj.

Popis realizace projektu

Projekt je realizován v rámci komplexu šesti aktivit nabízejících posílení integrace mladých osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím aktivit, které pracují s orientací, komunikací a motivací účastníků, jedná se o:

 1. Aktivační program
  Program zajistí motivaci účastníků ve formě nácviku a orientace ve vlastních schopnostech a možnostech najít pracovní uplatnění. Činnosti programu připraví účastníky na absolvování rekvalifikace a hledání zaměstnání.
 2. Rekvalifikace
  Rekvalifikace je účastníkovi zajištěna z důvodu nedostatečné kvalifikace pro poptávku trhu práce. Změna nedostatečné kvalifikace zvýší šance účastníka projektu na uplatnění bez nutnosti jejího hrazení.
 3. Zprostředkování zaměstnání
  Zprostředkování zaměstnání je aktivním a intensivním vyhledáváním zaměstnání účastníka s pracovníkem v nabídkách trhu práce a při tvorbě nových pracovních míst ve spolupráci manažera projektu se zaměstnavateli.
 4. Průvodcovství
  Průvodcovství vede k dostatečné motivaci a přizpůsobení účastníka v novém zaměstnání získat pracovní návyky, které posílí rychlejší integraci a dlouhodobější uplatnění.
 5. Poskytování příspěvku na mzdu
  Mzdové náklady na nově vytvořená a zprostředkovaná pracovní místa pro účastníky projektu jsou podporovány příspěvkem na mzdu spolupracujícímu zaměstnavateli.
 6. Doprovodná opatření
  Doprovodná opatření podporují účastníky projektu v účasti na aktivitách projektu. Jedná se o příspěvek na cestovné na rekvalifikace a zprostředkování zaměstnání a příspěvek na stravné při absolvování rekvalifikace.
  Projekt a aktivity jsou naplňovány 2 aktivními pracovníky a 2 manažery.

Výstupy projektu

 • Úspěšní absolventi rekvalifikací podpoření příspěvky na stravné.
 • Zaměstnaní účastníci na zprostředkovaných pracovních místech podpořených příspěvky na mzdu.
 • Vytvořená nová pracovní místa pro účastníky projektu podpořená příspěvky na mzdu.
 • Metodické postupy aktivačního programu a průvodcovství u vybrané cílové skupiny.
 • Spolupráce se zaměstnavateli v projektu a podpora naší organizace.

Termín realizace projektu
16.4.2012 – 31.3.2014

Kontaktní osoba
Monika Petrášová, DiS. – manažer projektu
599 455 183, 733 714 048, mpetrasova@css-ostrava.cz

Realizační tým

Manažer projektu Monika Petrášová, DiS.
Finanční pracovník Hana Hajovská
PR pracovník Hana Hajovská
Aktivační poradce Mgr. Martina Fojtíková
Průvodce zaměstnáváním Bc. Johanka Czudek, DiS.Dejme dětem rodinu – 2013

V roce 2013 se společnost zapojila do kampaně Dejme dětem rodinu projektem Dejme dětem rodinu v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje: Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (RSS4/2013).

Projekt plynule navazuje na předcházející ročník. Cílem je pokračovat v informování odborné a laické veřejnosti o významu náhradní rodinné péče a jejich přednostech před péčí ústavní (dětské domovy).

Cílová skupina jsou děti a mládež do 18 let vyrůstající v dětských domovech a v náhradní rodinné péči v regionu Moravskoslezského kraje.

Projekt je realizován od 1.1.2013 – 31.12.2013 a tentokrát zahrnuje realizaci těchto aktivit:

 1. Přímá propagace Kampaně s podporou novely zákona: Správa webových stránek kampaně www.dejmedetemrodinu.cz  a nastavení “Adresáře služeb“.
 2. Propagace Konference Dejme dětem rodinu – tvorba plakátů k vrcholné akci kampaně.
 3. Realizaci 3. ročníku Konference Dejme dětem rodinu s hlavním tématem „Náhradní rodinná péče očima dítěte“.

V roce 2014 plánujeme na kampaň opět navázat dalším projektem k podpoře dalšího ročníku konference dejme dětem rodinu.
Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí

V roce 2013 společnost zapojila svou účastí do projektu „Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí“ podpořeného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost – Mezinárodní spolupráce (5.1).

Do projektu byl zapojen pracovník našeho zařízení Dům na půl cesty, jenž se právě v rámci tohoto zařízení v dané problematice, obsažené v názvu projektu, pohybuje.

V rámci projektu proběhne úvodní seminář s účastníky – zástupci NNO, OSPOD, domácích a zahraničních expertů, následně týdenní stáž účastníků v organizacích zahraničních partnerů. Proběhne hodnocení stáže, příprava publikace k projektu a závěrečná konference. Veškeré náklady na aktivity budou hrazené z prostředků ESF.

Zahraničními partnery projektu se staly organizace NACRO a YA, jež se dlouhodobě věnují práci s NEET (not in employment, education or training) s mládeží v Anglii. Popis partnerských organizací naleznete na www.prevence.cpvp.cz .

Cílem semináře je podrobně představit činnost partnerů projektu tak, aby si účastníci (zástupci zapojených organizací) mohli vybrat v rámci programů partnerů místo zahraniční stáže dle svých zájmů a požadavků (jenž korespondují s potřebami jejich vysílající organizace). Cílem stáže je předat stávající zkušenosti zahraničních partnerů a dobrou praxi v práci s cílovou skupinou mladých lidí ohrožených ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí v Anglii. Cílem závěrečné konference je zhodnocení přínosu setkání se zahraničními partnery, předání zkušeností, stáží a získaným know-how do práce organizací v ČR.
Projekt: Další vzdělávání pracovníků v sociální práci

č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00138

Termín realizace projektu: 1. 10. 2013 – 31. 5. 2015

Popis projektu

Hlavním a globálním cílem projektu je vzděláváním naplnit a podpořit okruh odborných kompetencí pracovníků v sociálních službách a jejich prostřednictvím garantovat vysokou kvalitu poskytované sociální péče směřující ke zvyšování kvality života jejich klientů. Obsahem projektu bude 12 druhů akreditovaných vzdělávacích programů, členěných do tří tématických oblastí.

Nabídka kurzů

 1. Realizace kurzů na podporu odborných kompetencí v oblasti Řízení sociálních služeb
  • Kurz pro začínající manažery
  • Úvod do problematiky pracovního práva
  • Úvod do řízení změn v sociální službě
  • Problematika transformace a deinstitucionalizace
 2. Realizace kurzů na podporu odborných kompetencí v oblasti Standardizovaného vedení sociálních služeb
  • Úvod do problematiky jednání se zájemcem v sociální službě
  • Úvod do aktivizace seniorů
  • Individuální plánování služby jako příležitost dialogu
  • Individuální plánování s nekomunikujícím uživatelem
 3. Realizace kurzů na podporu odborných kompetencí v oblasti Komunikace v sociálních službách
  • Psychika nemocného uživatele
  • Uplatnění alternativní komunikace v praxi
  • Zvládání agrese u uživatelů sociálních služeb
  • Zvládání stresu pracovníků v sociální oblasti

Cílová skupina projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Místo realizace projektu

Projekt je realizován na území Ostravy a v zapojených organizacích s působností v Moravskoslezském kraji.

Výstupy projektu

 • realizace 3 klíčových aktivit, jejímž obsahem bude 12 druhů akreditovaných vzdělávacích programů
 • bude uskutečněno 70 kurzů/běhů v rozsahu 86 výukových dnů
 • do projektu bude zařazeno 469 podpořených osob z 12 zapojených organizací
 • kurzů se zúčastní minimálně 1025 účastníků

Kontaktní osoby

Manažerka projektu
Mgr. Martina Fojtíková
736 136 568, mfojtikova@css-ostrava.cz
Zvýšení zaměstnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava

V roce 2013 se naše společnost stala dodavatelem realizace projektu Zvýšení zaměstnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava, jehož nositelem je statutární město Ostrava. Projekt je podpořen z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR za účelem Snižování rizik a výstupů protiprávní činnosti na úrovni obcí a regionů, včetně oslabování rizikových faktorů.

Realizace projektu připadá na 1.4.2013 – 13.12.2013.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit zaměstnatelnost cílové skupiny, zvýšit jejich atraktivitu pro zaměstnavatele a podpořit tak jejich začlenění zpět na trh práce. Základním principem je projektu snaha o zvyšování teoretických i praktických dovedností jednotlivce. V rámci projektu budou všem účastníkům poskytovány komplexní služby od motivačních, poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit, až ke zprostředkování pracovního uplatnění.

Cílová skupina:

Jsou osoby, u nichž došlo ke konfliktu se zákonem a následnému postihu za trestné činy související s majetkovou trestnou činností, jejímuž páchání vesměs předcházela neuspokojivá materiální situace, způsobená mimo jiné dlouhodobou nezaměstnaností, neschopnost umístit se aktivně na trhu práce.

Předpokládaný počet klientů z cílové skupiny zařazených do projektu: 40 – 60 klientů PMS Ostrava.

Aktivity projektu:

 1. Vytipování klientů v rámci PMS.
 2. Vstupní modul – prezentace projektu klientům.
 3. Individuální podpora a poradenství, motivační program a případně ukázky profesí klientům.
 4. Pracovně-profesní diagnostika, interpretační pohovor klientů.
 5. Vzdělávací kurzy a rekvalifikace pro klienty.
 6. Zprostředkování pracovního uplatnění a monitoring trhu práce.
 7. Přímá podpora klientů.

Výstupy projektu:

 • prostřednictvím komplexního a individuálního přístupu k cílové skupině zvýšit jejich zaměstnatelnost,
 • prostřednictvím motivací zvýšit aktivitu cílové skupiny,
 • poskytnout a rozšířit vzdělávací a rekvalifikační služby cílové skupině,
 • zprostředkovat cílové skupině projektu vhodné zaměstnání.

Partner projektu : Probační a mediační služba Ostrava
Rozvoj práce Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci Sociální Inkluze Ostrava

Statutární město Ostrava podpořilo organizaci v roce 2013 projekt Rozvoj práce Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci Sociální Inkluze Ostrava v rámci mimořádných účelových dotací v rámci podpory programu Sociální inkluze Ostrava.

Cílem projektu je rozšířit kapacitu Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi o 1 sociálního pracovníka / pracovníka v sociálních službách. Pracovník bude proškolen v programu Sociální Inkluze Ostrava, společně s ostatními stávajícími pracovníky terénní i ambulantní sociální služby.

Pracovník bude věnovat zvýšenou pozornost činnostem s rodinami a dětmi, souvisejícím s realizací programu Sociální Inkluze Ostrava ze strany neziskové organizace, bude spolupracovat s dalšími neziskovými organizacemi, institucemi a společnostmi zapojenými do programu.

Termín realizace projektu je stanoven na 1.8.2013 – 28.2.2014.

Klíčový pracovník zastane důležitou funkci v posílení samotné služby, důležité při práci s lidmi pohybujícími se na pomezí sociálně vyloučených lokalit, k zajištění patřičné informovanosti o programu Sociální inkluze Ostrava, o zapojených subjektech, o činnostech programu v práci s cílovou skupinou a k dosahování komplexnosti činností směřující k efektivnosti programu.

Projekt svým zaměřením a cílem, navazuje na program Sociální inkluze Ostrava, jehož je organizace partnerem. Návaznost je v zajištění podpory pro cílovou skupinu v rámci sociálně vyloučených lokalit města Ostrava (hlavně městské části Moravská Ostrava a Přívoz) v získávání informace o svých právech a oprávněných zájmech, o vlastní odpovědnosti, péči o domácnost, výchovou dětí a efektivním hospodaření s penězi.

Místem realizace projektu je Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory s kontaktem 599 455 121 nebo css@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Vyletělková.
Zajištění přijatelné provozuschopnosti Sociální firmy

Statutární město Ostrava podpořilo organizaci v roce 2013 projekt Zajištění přijatelné provozuschopnosti Sociální firmy v rámci mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her, v oblasti sociální péče.

Cílem projektu je zajištění přijatelné provozuschopnosti Sociální firmy Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Sociální firma žadatele se skládá z 8 zaměstnanců (1 mistra + 7 dělníků). Připravena je na drobné stavební činnosti, údržbové a úklidové práce, manuální činnost, případně na některá drobná řemesla. Od 1.5.2013 provádí dodávku služby Technické a technologické čištění na provoze 121 Aglomerace pro ArcelorMittal Ostrava a.s.

Za přijatelnou provozuschopnost se pro účel projektu považuje schopnost sociální firmy žadatele dosáhnout nákupem dodávkového automonbilu, přívěsu za automobil a případně dodatečného vybavení patřičné mobility a flexibility pracovního týmu Sociální firmy vzhledem k výše popsané činnosti.

Termín realizace projektu je stanoven na 1.9.2013 – 30.6.2014.

Výstup projektu bude zajištěn dle vnitřních předpisů společnosti a platných právních předpisů zadávání zakázek. Po výběru parametricky odpovídajícího vozu a rovněž přívěsu budou oslovení minimálně 3 dodavatelé nabízející vybraný vůz a později přívěs. Dle předem dohodnutých kritérií jako jsou požadované parametry a cena dojde k výběru dodavatele, uzavření kupní smlouvy a zprostředkování prodeje vybraných produktů. Následně budou produkty představeny pracovnímu týmu sociální firmy a uvedeny do provozu firmy.

Projekt svým zaměřením a cílem, ze kterých vzejde přijatelné provozní zajištění začínající sociální firmy, navazuje na důležitý pilíř programu Sociální inkluze Ostrava a tím je zaměstnávání cílové skupiny programu. Návaznost je v možnosti vytváření nových pracovních míst pro cílovou skupinu v rámci sociální firmy (díky projektům OP LZZ), získávání a zvyšování jejich pracovní praxe s plnohodnotným provozním zajištěním sociální firmy. Získání zaměstnání a pracovní praxe pak zvyšuje možnosti cílové skupiny ve splácení dluhů, hledání bydlení a zajištění bydlení, což je dalším pilířem Sociální inkluze Ostrava.

Místem realizace projektu je Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory s kontaktem 599 455 121 nebo css@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Vyletělková.
Partnerství: “KASEA – stavební sociální podnik”

ESF ČR Partnerství: “KASEA – stavební sociální podnik” Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Číslo globálního grantu CZ.1.04/3.1.06/30.00547 POPIS PROJEKTU „Kasea CZ“ Cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím zřízeného sociálního podniku zaměstnat osoby nacházející se nebo ohrožené sociální inkluzí, pomoci jim dosáhnout pracovní a občanské integrace a odbourat tím bariéry, pro které jsou trhem práce i okolím obtížně nebo zcela neakceptovatelní. Tohoto cíle bude dosaženo založením profesionálně řízeného stavebního sociálního podniku, zřízením 12 pracovních míst, z nichž min. 6 bude obsazeno cílovou skupinou (osobami dlouhodobě nezaměstnanými), kterým bude poskytována podpora při plnohodnotné pracovní integraci. V neposlední řadě je naším cílem vytvoření podmínek udržitelného a efektivního fungování sociálního podniku v budoucnosti. Cílová skupina projektu Osoby dlouhodobě nezaměstnané, déle než 1 rok vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. Místo realizace projektu Projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje. Popis realizace projektu Projekt je realizován v rámci komplexu pěti aktivit, které zajišťují podporu pro zahájení fungování stavebního sociálního podniku. aktivita „Vytvoření sociálního podniku“ zajistí vytvoření a implementaci interních norem zabezpečujících fungování sociálního podniku. Budou zpracovány strategické a prováděcí dokumenty sociálního podniku, zveřejněna Deklarace – závazek sociálního podniku, zajištěno uplatňování principů sociálního podniku a bude vytvořena platforma pro skupinovou a individuální aplikaci sociálního podnikání. aktivita je zaměřena na vytvoření 9 pracovních míst stavebních dělníků v rozsahu plných pracovních úvazků a na zajištění jejich udržitelnosti na základě zakázkové náplně podniku. aktivita zajišťuje vytvoření realizačního týmu projektu, tj. managementu sociálního podniku a jejich udržitelnost po celou dobu realizace projektu. aktivita nabízí individuální podporu cílové skupině projektu a také realizaci minimálně 18 meetingů celého pracovního týmu s vedením podniku. aktivita projektu je zajišťování zakázkové náplně podniku směřující k zajištění udržitelného fungování podniku. Aktivita zajišťuje zpracování marketingového plánu, zmapování příležitostí na území města Ostravy a Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě realizaci minimálně 4 marketingových kampaní podniku. Vytvořena, udržována a rozvíjena bude databáze klíčových a potencionálních zákazníků podniku. Výstupy projektu Fungující sociální podnik ve stavební oblasti. Nově vytvořená pracovní místa pro znevýhodněné skupiny, pracovní uplatnění v oboru. Databáze klíčových a potencionálních zákazníků podniku. Termín realizace projektu 1.9.2013 – 30.4.2015 Kontaktní osoba Mgr. Zuzana Týnová – manažerka projektu 739 424 175, ztynova@kaseacz.cz Realizátor projektu Kasea CZ, s.r.o. Ruská 87/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice Partner projektu Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Finanční podpora získaná od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

V první polovině roku obdržela organizace finanční podporu od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 15.000 Kč s účelem použití na spotřebu energie k zabezpečení projektu organizace s názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – podpora sociální inkluze“ realizovaném v objektu, jenž je ve správě organizace na ulici Sokolská tř. 2641/62, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Realizované období:

1.1.2013 – 31.12.2013

Projekt:

Projekt sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytuje rodičům z Ostravy a okolí podmínky pro získání nových znalostí a dovedností, pomocí kterých budou schopni aktivně řešit svou dlouhodobou obtížnou sociální situaci a budou schopni samostatně zabezpečit péči o své děti. Především se jedná o podporu v nalezení a udržení práce, nalezení vlastního bydlení, podpoře v hospodaření s penězi a podpoře v získání nezávislosti na sociálních službách. Tato podpora směřuje maximálně k tomu, aby se rodiny sociálně vyloučené a vyloučením ohrožené, zařadily do běžné společnosti.
Podpora pracovníků Sociální firmy – cílové skupiny programu Sociální inkluze Ostrava

Statutární město Ostrava podpořilo organizaci v roce 2013 projekt Podpora pracovníků Sociální firmy – cílové skupiny programu Sociální inkluze Ostrava v rámci mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her, v oblasti sociální péče.

Cílem projektu je podpořit mzdovými příspěvky vybrané zaměstnance Sociální firmy žadatele, jenž plní činnosti na základě smlouvy s významným obchodním partnerem řádně a svědomitě po dobu delší než jeden měsíc v rámci pracovní smlouvy.

Účelem projektu je podpořit tak vybrané zaměstnance Sociální firmy v rámci programu Sociální inkluze Ostrava, jehož je organizace partnerem, jelikož se jedná o vytipované kandidáty programu Inkluze, jenž jsou navíc uživateli služeb a aktivit realizující organizace – sociálního bydlení, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, domu na půl cesty a projektů Agentury práce a Průvodcovství. Tyto služby i aktivity jsou aktivitami nabídnutými žadatelem v programu Sociální inkluze Ostrava za období 2012/2013.

Termín realizace projektu je stanoven na 1.11.2013 – 28.2.2014.

Výstupem projektu bude vyplacení patřičného mzdového ohodnocení pracovníků Sociální firmy žadatele za kalendářní rok 2013 měsíce listopad a prosinec vzhledem k naplnění činností firmy v patřičném rozsahu a k patřičné spokojenosti obou stran – zaměstnavatele i zaměstnanců.

Projekt svým zaměřením a cílem navazuje na důležitý pilíř programu Sociální inkluze Ostrava – zaměstnávání a podpora cílové skupiny programu. Návaznost je v podpoře nových pracovních míst obsazených cílovou skupinou v rámci sociální firmy, zvyšování její pracovní praxe, která jí zvyšuje schopnost ve splácení dluhů, hledání bydlení a jeho zajištění, jakožto druhého pilíře Sociální inkluze Ostrava.

Místem realizace projektu je Ostrava a Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory s kontaktem 599 455 121 nebo css@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Vyletělková.
Vývoj a zpracování žádosti o poskytnutí dotace z OP LZZ pro projekt s názvem „Další vzdělávání pracovníků v sociální práci“ financované z rozpočtu statutárního města Ostrava

V první polovině roku nám schválilo statutární město Ostrava poskytnutí neinvestiční účelové dotace na výdaje spojené s vývojem a zpracováním projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z externích zdrojů.

Statutární město Ostrava podpořilo společnost částkou 50 000 Kč. Celá částka byla využita na vývoj (analyzování) a zpracování projektové žádosti v oblasti vzdělávání v sociálních službách v rámci naší Sociální akademie – vzdělávacího střediska. Žádost reagovala na výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropského sociálního fondu s identifikací:

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 3.1 – Vzdělávání v sociálních službách

Číslo výzvy: A7

Výstupem se stala projektová žádost „Další vzdělávání pracovníků v sociální práci“, zmapování oblasti vzdělávání z hlediska nabídky a poptávky, zpracování specifikace vzdělávacích potřeb a zajištění vyjádření kraje jako povinného dokladu jmenované výzvy.

Projektová žádost se všemi povinnými náležitostmi byla podána dne 29.4.2013, nyní prochází schvalovacím procesem a splnila podmínku této dotace města, kterou bylo splnění kritérií formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Následně probíhá věcné hodnocení, předpokládaný výsledek by měl být znám v období 08-09/2013.
“Agentura práce” určená klientům sociálních služeb

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Číslo globálního grantu CZ.1.04/2.1.01/74.00080

POPIS PROJEKTU „Agentura práce“

Cíl projektu

Projekt má za cíl posílit zaměstnatelnost osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností – uchazečů o zaměstnání, především těch, kteří využívají sociální služby, prostřednictvím cíleného využívání komplexu zvolených aktivit projektu – poradenský program, zajištění rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, asistence v zaměstnání, poskytování příspěvků na mzdu, doprovodné aktivity. Projekt navazuje na zkušenosti získané poskytováním sociálních služeb Azylový dům pro muže a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Jedná se o fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc (ocitly se v mimořádně obtížných poměrech, jsou po ukončení výkonu trestu nebo výkonu ochranného opatření či ze sociokulturně znevýhodněného prostředí). Projekt má za cíl podpořit svou realizací celkem 50 osob.

Místo realizace projektu

Projekt je realizován na území města Ostravy a jeho blízkém okolí s působností pro Moravskoslezský kraj.

Popis realizace projektu

Projekt je realizován v rámci komplexu šesti aktivit nabízející rozšíření možností cílové skupiny v uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském regionu. Aktivity jsou nabízeny především klientům sociálních služeb, které je třeba podpořit v odstranění závislosti na sociálních službách, jedná se o:

 1. Poradenský program
  Program zajistí poskytnutí podpory a spolupráce v orientaci ve vlastních schopnostech a možnostech najít uplatnění. Činnosti programu připraví účastníky pro vstup na trh práce, případně pro účast na rekvalifikaci.
 2. Zajištění rekvalifikace
  Rekvalifikace je účastníkovi zajištěna v případě nedostatečné kvalifikace pro poptávku trhu práce. Změna nedostatečné kvalifikace zvýší šance účastníka projektu na uplatnění bez nutnosti jejího hrazení.
 3. Zprostředkování zaměstnání
  Na základě výstupů poradenského programu a rekvalifikace budou pracovníci s účastníky. Jde o aktivní a intensivní vyhledávání zaměstnání s podporou pracovníka v nabídkách trhu práce a tvorbu nových pracovních míst.
 4. Asistence zaměstnávání
  Asistence vede účastníky k dostatečné motivaci a přizpůsobení v novém zaměstnání a obnovování pracovních návyků, které pomohou rychlejší integraci a dlouhodobějšímu uplatnění zaměstnaného na trhu práce.
 5. Poskytování příspěvku na mzdu
  Příspěvkem na mzdu jsou podporovány mzdové náklady nově vytvořených a zprostředkovaných pracovních míst pro účastníky projektu spolupracujících zaměstnavatelů.
 6. Doprovodné aktivity
  Doprovodné aktivity podporují účastníky projektu v účasti na jednotlivých aktivitách projektu. Jedná se o příspěvek na cestovné na aktivity poradenského programu a zprostředkování, dále o příspěvek na stravné při absolvování rekvalifikace a pro rodiče s dětmi je připraven příspěvek na hlídání dětí u rekvalifikací a zprostředkování zaměstnání.
  Projekt a aktivity jsou naplňovány 2 aktivními pracovníky, 1 finančníkem a 1 manažerem.

Výstupy projektu

 • Úspěšní absolventi rekvalifikací podpoření příspěvky na stravné.
 • Zaměstnaní účastníci na zprostředkovaných pracovních místech podpořených příspěvky na mzdu.
 • Vytvořená nová pracovní místa pro účastníky projektu podpořená příspěvky na mzdu.
 • Spolupráce se zaměstnavateli v projektu.

Termín realizace projektu
1.3.2012 – 28.2.2014

Kontaktní osoba
Monika Petrášová, DiS. – manažer projektu
599 455 183, 733 714 048, mpetrasova@css-ostrava.cz

Realizační tým

Manažer projektu Monika Petrášová, DiS.
Finanční pracovník Ing. Michaela Žižková
PR pracovník Hana Hajovská
Poradenský pracovník Bc. Pavla Rybovičová
Asistent – zprostředkovatel Alexandra Machová„Spokojené dětství – snadnější start do života“

Tento projekt je finančně spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v oblasti podpory rodiny pro rok 2012 a Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem!

Anotace projektu:

Záměrem projektu je zajištění a rozšíření komplexní odborné pomoci dětem se syndromem CAN a s výchovnými a vývojovými problémy tak, aby docházelo ke snížení rizik nepříznivého vývoje u těchto dětí, dále k posílení komunikace a sebehodnocení, zvýšení sebevědomí a to prostřednictvím podpůrných individuálních i skupinových programů s těmito dětmi na základních a středních školách.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také terapeutická práce s celým rodinným systémem – odbouráváním nevhodných modelů chování a osvojením si takových modelů, aby docházelo ke změnám klimatu a vztahů v rodině, čímž bude docházet k podpoření zdravého vývoje dítěte.
Program zaměřený na zvládání agrese ve vztazích a v rodině

Tento projekt je finančně spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR

Naše organizace nabízí pachatelům domácího násilí a osobám se sklony k agresivnímu chování v partnerských vztazích a v rodině, možnosti individuální a v případech, kdy nedošlo k vážnému ublížení na zdraví, i párové terapie. V průběhu celého projektu je také poskytováno sociálně – právní poradenství.

Program je určen lidem:

 • kteří používají násilí k řešení situací
 • kteří si uvědomují, že jejich agresivní chování není adekvátní, ale neví, co s tím
 • kteří zkoušeli změnit své agresivní chování a výsledek se nedostavil
 • kterým komplikuje agresivní chování vztahy s ostatními lidmi
 • kteří se chovají agresivně jen v některých situacích

Do programu lze vstoupit:

 • na základě vlastního rozhodnutí
  • ve spolupráci s dalšími institucemi (Policie ČR, Probační a mediační služba, oddělení sociálně – právní ochrany dětí aj.)
 • v případě, kdy došlo k vykázání
 • v době, kdy je zahájeno trestní řízení nebo trestní stíhání (v případech domácího násilí)Dům na půl cesty Bozděchova

Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/18.01186

Cílem projektu je zlepšení kvality ubytovacích prostor pro poskytování sociální služby dům na půl cesty. Služba dům na půl cesty je poskytována na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rekonstrukcí objektu vznikne zařízení komunitního typu pro 20 uživatelů ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí školská zařízení (dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav), pěstounské rodiny, výkon trestu odnětí svobody, ochrannou léčbu, nebo přicházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Místem realizace projektu je objekt v majetku zřizovatele příspěvkové organizace, tj. statutárního města Ostravy, a to na ulici Bozděchova 1792/10, Ostrava – Moravská Ostrava, na parcelním čísle 2620/34 v katastrálním úřadě Moravská Ostrava.

Jedná se o stávající objekt v řadové uliční zástavbě, se třemi nadzemními podlažími, s podkrovím jako 4. NP a jedním podzemním podlažím, se sedlovou střechou s vikýři. Stávající stav je nevyhovující z hlediska tepelných vlastností obvodového pláště a oken. Dojde k zateplení obvodového pláště a stropu nad 1. PP kontaktním systémem, stropu nad 4. NP a stěn a střechy vikýřů vkládanou izolací. V objektu budou instalovány nová okna, veškeré oplechování a střešní krytina. V objektu jsou dále nevyhovující rozvody vody, kanalizace, plyn, elektroinstalace a zřizovací předměty, proto budou nově zrealizovány. Do nosných konstrukcí se nebude zasahovat. Stávající zpevněné plochy a plochy ve dvoře objektu se nemění. V rámci realizace bude dále provedena dodávka vybavení a zajištěna publicita projektu.

Investorem projektu je Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Jahnova 867/12, Ostrava. Tato příspěvková organizace je také nositelem projektu ve všech jeho fázích.

Kontakt:
M. Sklářová – projektový manažer
Email: msklarova@css-ostrava.cz
Tel.: 599 455 121
Instruktážní videa pro budoucí “náhradní” rodiče

Jedná se o projekt podpořený v rámci grantového řízení společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. REGIOGRANTY 2012 oblasti sociální a charitativní částkou 55 000 Kč.

Dále přispěli sponzorskými dary: Centrum psychologické pomoci p.o., Unicar, spol s r.o.

Cíl projektu

Cílem projektu je lepší a transparentní příprava budoucích rodičů pro náhradní rodinnou péči s možností lépe a v podstatě ve svém přirozeném prostředí si srovnat emoce a procesy příprav pro uznání se za vhodné náhradní rodiče. Cíle chce projekt dosáhnout filmovým zpracováním minisérie instruktážních videí zachycujících proces od zájmu rodičů/e o náhradní rodinnou péči až po přijetí dítěte do péče.
Projekt svou realizací podporuje Kampaň k náhradní rodinné péči DEJME DĚTEM RODINU (www.dejmedetemrodinu.cz ).

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny nebo jednotlivci, kteří chtějí přijmout dítě/děti z dětského domova do náhradní rodinné péče a žijí na území města Ostravy nebo Moravskoslezského kraje.

Popis realizace projektu

Projekt bude realizován na území města Ostravy s působností pro celý Moravskoslezský kraj formou oslovení partnerů kampaně, natočení potřebných scén do videí, jejich zpracováním a následným prezentováním k zjištění naplnění cíle projektu.
Výstupem projektu bude minisérie, která bude obsahovat cyklus dokumentů složený ze sedmi dílů:

 1. Rozhodnutí – od první návštěvy úřadu až po sociální šetření doma,
 2. Přípravy – navázání na krajskou pobočku úřadu, absolvování psychotestů a dalších,
 3. Kurz náhradního rodiče – zmapování kurzu a jeho průběhu,
 4. „Těhotenství“ – první oznámení o nalezení dítěte pro náhradní rodiče,
 5. „Porod“ – vyrovnávání se s novou situací a jejím průběhem,
 6. Jsme doma – první dny a týdny s dítětem,
 7. Papíry, papíry – povinnost formulářů od počátku do konce.

Formát minisérie bude dokumentární instruktáž, ve které se střídají hrané situace – návštěva úřadu, sociální šetření, kurz, atd., s vyprávěním lidí, kteří procesem už skutečně prošli. Jeden dokument bude o délce 5 – 7 minut vzbuzovat pozitivní emoce spokojené náhradní rodiny, která prošla procesem získání tohoto titulu a dotáhla to do zdárného konce.

Výsledkem budou rodiny předem připravené na systém procesu získání dítěte do náhradní rodinné péče shlédnutím natočených videí. Dokladem bude hodnotící dotazník těchto rodin, který popíše jejich reakci na výstup projektu.

Udržitelnost projektu je dána vytvořením nesmazatelných videozáznamů – instruktáží, které budou motivovat a oslovovat další možné náhradní rodiče a rovněž ty, kteří z nedostatku nebo nevhodných informací raději proces nepodstoupí, protože si nedokážou ani představit, co je čeká.

Termín realizace projektu
1.8.2012 – 28.2.2013

V případě zájmu o více informací, o zapojení se do projektu či o jeho podpoření kontaktujte, prosím Mgr. Veroniku Vyletělkovou, Jahnova 867/ 12, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, 599 455 117, vvyletelkova@css-ostrava.cz.
Podpora pro zpracování žádosti o finanční podporu při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky

Statutární město Ostrava podpořilo organizaci v roce 2012 projekt Podpora pro zpracování žádosti o finanční podporu při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky v rámci mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her, v oblasti sociální péči.

Cílem projektu je zajištění kvalitního zpracování žádosti o finanční podporu do vybraných výzev IOP nebo OP LZZ pro usnadnění realizace nástrojů sociální ekonomiky v rámci Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Záměrem organizace je totiž rozšíření dosavadního zaměření sociální firmy společnosti z údržby vlastního a svěřeného majetku organizace na širší pole oprav a rekonstrukcí bytů pro veřejnost, péči a údržbu neudržovaných pozemků u staveb či objektů nebo dodávku drobných stavebních prací externím odběratelům.

Rozšíření sociální firmy povede k vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených pobývajících na území města Ostravy a ke zvýšení schopnosti stabilizace a rozvoje sociální firmy společnosti.

Termín realizace projektu je stanoven na 1.11.2012 – 31.5.2013.

Žádost o finanční podporu při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky se bude skládat z projektové žádosti a jejich příloh a podnikatelského a finančního plánu jmenovaného sociálního podniku.

Udržitelnost sociální firmy je dána schopností odborných pracovníků v aktivizaci pracovníků cílové skupiny, nastavení procesu zkvalitňování práce, fungujícího provozu a podnětného podnikatelského vedení a marketingu k získávání zakázek a zajištění zisku pro udržení, samostatnost a další rozvoj firmy.

Projekt svým zaměřením a cílem navazuje na důležitý pilíř programu Sociální inkluze Ostrava a tím je zaměstnávání cílové skupiny projektu a programu. Návaznost je v možnosti vytváření nových pracovních míst pro cílovou skupinu, možnosti rozšíření vybavení sociální firmy, zvyšování kvalifikace cílové skupiny a získávání její pracovní praxe. Sociální služby organizace k tomu vyplní potřebu dočasného bydlení a podpory cílové skupiny.

Místem realizace projektu je Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory s kontaktem 599 455 121 nebo css@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Vyletělková.
Následné podpůrné programy pro osoby ohrožené či zasažené násilím a děti, jež jsou ohrožené či zasažené syndromem CAN

 

Podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 a firmou ELVAC

Kód programu : RSS 2/12 Podpora realizace činnosti zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci

Anotace projektu:

Záměrem tohoto projektu je poskytování komplexní odborné pomoci a podpory osobám ohroženým či zasaženým násilím a jejich dětem, jež jsou ohrožené či zasažené syndromem CAN, a to prostřednictvím realizace podpůrných terapeutických programů s těmito osobami s využitím úzké spolupráce s odděleními sociálně-právní ochrany dětí, Intervenčním centrem, Policií ČR a Probační a mediační službou.

V rámci projektu bude zrealizován týdenní pobyt určený pro osoby ohrožené domácím násilím a děti ohrožené syndromem CAN s odborným programem zaměřeným na práci s jednotlivcem a se skupinou (samostatné skupiny pro děti, samostatné skupiny pro dospělé oběti domácího násilí a nedílnou součástí bude i společná práce týraného rodiče s dětmi směřující k upevnění a prohloubení jejich vzájemného vztahu). Pobyt bude koncipován jako diagnostický, terapeutický a rekreační a uskuteční se v ubytovacím zařízení v Beskydech.

Navozením dlouhodobé pomoci a podpory obětem bude docházet k posílení komunikace a sebehodnocení obětí, zvýšování sebevědomí a znovuvytváření vlastních hranic obětí, postupnému znovuzačleňování se do společnosti a lepšímu využívání vlastních zdrojů při řešení náročných životních situací, k prohloubení vzájemných vztahů mezi rodičem a dítětem a vytvoření lepších předpokladů pro zodpovědný výběr životního partnera.

Projekt navazuje na projekt „Podpůrné programy pro osoby ohrožené či zasažené násilím a děti, jež jsou ohrožené či zasažené syndromem CAN“, který jsme mohli v roce 2011 realizovat díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.
Dejme dětem rodinu 2012

V roce 2012 se společnost zapojila do kampaně Dejme dětem rodinu projektem Dejme dětem rodinu v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje: Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 (RSS4/12).

Projekt zahrnuje realizaci těchto aktivit:

 1. Vytvoření plakátů a letáků kampaně jako osvětového a náborového materiálu propagace.

 

 

 

 

 1. Vytvoření webových stránek kampaně jako nejaktivnějšího média dnešní společnosti. www.dejmedetemrodinu.cz  (na stránkách lze využít formulář pro vaše dotazy)
 2. Realizaci 2. ročníku konference Dejme dětem rodinu v rámci kampaně v Moravskoslezském kraji.
  S tématy:

  • Biologický rodič v očích a mysli dítěte, pěstouna a odborníka
  • Slovenské zkušenosti s pěstounskou péči na přechodnou dobu
  • Novela zákona o SPOD v oblasti náhradní rodinné péče
  • Spolupráce SPOD a NNO na území statutárního města Ostravy
 3. Realizaci rozhlasové zprávy ke kampani Dejme dětem rodinu v rámci Českého rozhlasu .
 4. Realizaci krátkého propagačního spotu ke kampani ve spolupráci s režisérkou Markétou Nešlehovou. www.neslehova.cz 

V roce 2013 plánujeme na kampaň opět navázat dalším projektem k podpoře stávajících výstupů projektu 2012.
Podpora rodičovských dovedností posilováním rodičovských vzorů 2012

V roce 2012 se společnost zapojila dotačního programu Moravskoslezského kraje: Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 (RSS4/12).

Projekt si stanovil za cíl podporovat rodičovské dovednosti posilováním rodičovských vzorů u uživatelů terénní a ambulantní služby Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi poskytované naší společností. Podporou rodičovských dovedností je v rámci projektu míněno zvyšování motivace samotných rodičů řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastní silou (získáním dovedností hospodaření s penězi, spoření si a aktivního řešení dluhů). Získání těchto rodičovských dovedností má vést k minimalizaci závislosti rodin na sociálních službách.

Projekt zahrnuje realizaci těchto aktivit:

 1. Hospodaření s penězi
 2. Spoření
 3. Řešení dluhůSociální Inkluze Ostrava

Program statutárního města Ostrava na přímou podporu osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které s osobami z této cílové skupiny anebo v sociálně vyloučený lokalitách pracují – poskytují služby.

Veškeré informace naleznete na: www.ostrava.cz 

Základ programu:

3 pilíře – VZDĚLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, BYDLENÍ (se vším je spojena bezpečnost města).

CSSO, o.p.s. se k Inkluzi přihlásilo vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem s CS a schopností zajistit pilíře vzdělání a zaměstnání a postupně pracuje na zajištění pilíře bydlení. CSSO, o.p.s. ve spojení s Bílým Nosorožcem, o.p.s. bylo vybráno jako jeden ze dvou hlavních partnerů města v rámci programu.

Pilíře VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ organizace zaštiťuje svými projekty OPLZZ:

AGENTURA PRÁCE
PRŮVODCOVTSVÍ

Oba projekty jsou zaměřeny na cílenou práci s osobami ohroženými či přímo sociálně vyloučenými v rámci aktivit programu motivace a aktivizace CS, dále na možnosti její rekvalifikace, následně zprostředkování zaměstnání, podpoření zaměstnaného příspěvky na mzdu zaměstnavateli a asistence(průvodcovství) v zaměstnání k patřičné adaptaci zaměstnance na plnohodnotný pracovní proces.

Pilíř BYDLENÍ chce organizace doplnit tvrdým projektem výstavby Multifunkčního centra v lokalitě Mariánských Hor a zahájením činnosti Sociální firmy, která by se věnovala stavební činnosti spojené s bydlením klientů s jejich aktivní účastí na něm.

Sociální firma

Sociální podnik navazující na projekty OPLZZ v zaměstnávání osob sociálně znevýhodněných pro oblast stavebnictví a manuální nekvalifikované práce.

1. fáze programu:

Období: 2012/2013

Ve spolupráci se zapojenými neziskovými organizacemi vybírá nejméně 10 rodin z města Ostravy (nejlépe z SVL), které se plnohodnotně zapojí , skrze inkluzi – pilíře vzdělání, zaměstnání, bydlení, do společnosti.

Konkrétní představa v realizaci Inkluze: Partneři nabídnou rodiny, kterým budou zajišťovat předškolní výchovu dětí, rekvalifikace pro rodiče, zprostředkování zaměstnání pro rodiče a město Ostrava poskytne rodině byt za mimořádných podmínek (co nejnižší kauce, apod.). Partneři pak nadále budou pracovat s rodinou, aby jejich inkluze nabyla plnohodnotnosti.

2. fáze programu:

Období: 2014/2020

Na základě úspěšnosti 1. fáze programu bude posouzena jeho možnost dalšího fungování jako efektivního nástroje sociální inkluze ve společnosti a podpora z evropských zdrojů, na kterou by navazovala tvorba a realizace projektů města a spolupracujících organizací a institucí v rámci Sociální inkluze Ostrava.
Podpůrné programy pro osoby ohrožené či zasažené násilím a děti, které jsou ohrožené či zasažené syndromem CAN

Podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2011

Kód programu: RSS 2/11 Podpora realizace činnosti zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN

Anotace projektu:

Záměrem tohoto projektu je poskytnutí odborné pomoci a podpory osobám ohroženým či zasaženým násilím a jejich dětem, jež jsou ohrožené či zasažené syndromem CAN, a to prostřednictvím zavedení podpůrných rekondičních programů s těmito skupinami s využitím úzké spolupráce s odděleními sociálně-právní ochrany dětí. V rámci projektu bude zrealizován týdenní pobyt pro tyto osoby s odborným programem zaměřeným na práci se skupinou (samostatné skupiny pro děti, samostatné skupiny pro dospělé a nedílnou součástí bude i společná práce rodičů s dětmi směřující k upevnění a prohloubení jejich vzájemného vztahu) i jednotlivcem. Pobyt bude koncipován jako diagnostický, terapeutický a rekreační a uskuteční se v ubytovacím zařízení v Beskydách.

Následně po zrealizování tohoto týdenního pobytu budou mít možnost jeho účastníci docházet 1x měsíčně na podpůrné skupiny, jež budou probíhat v prostorách Krizového centra pro děti a rodinu (skupiny pro dospělé, skupiny pro děti).

Možností, jak obětem pomoci k zajištění jejich lidských práv, je poskytnout jim pomoc a podporu, která jim umožní rozpoznat svou situaci a pomoci jim při hledání a realizaci řešení. Oběť potřebuje individuální přístup a široké spektrum služeb. To vše jim tento projekt nabízí.

Navozením dlouhodobé pomoci a podpory obětem bude docházet k posílení komunikace a sebehodnocení obětí, zvýšení sebevědomí a znovuvytváření vlastních hranic obětí, postupnému znovuzačleňování se do společnosti a lepšímu využívání vlastních zdrojů při řešení náročných životních situací, k prohloubení vzájemných vztahů mezi rodičem a dítětem a vytvoření lepších předpokladů pro zodpovědný výběr životního partnera.
Podpůrné terapeutické programy pro rodiny, které jsou zasažené či ohrožené domácím násilím

Finančně podpořila Nadace OKD

Anotace projektu:

Záměrem tohoto projektu je poskytnutí komplexní odborné pomoci a podpory osobám ohroženým či zasaženým domácím násilím a jejich dětem, jež jsou ohrožené či zasažené syndromem CAN, dále násilným osobám, pachatelům domácího násilí a osobám se sklony k agresivnímu chování vůči svým blízkým (partnerům, dětem, rodičům aj.) a to prostřednictvím zavedení podpůrných terapeutických programů s těmito osobami s využitím úzké spolupráce s odděleními sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR a Probační a mediační službou. Naším cílem je tedy poskytování komplexní práce s celým rodinným systémem, který je zasažený domácím násilím.

1) V rámci projektu bude zrealizován týdenní pobyt určený pro osoby ohrožené domácím násilím a děti ohrožené syndromem CAN s odborným programem zaměřeným na práci s jednotlivcem a se skupinou (samostatné skupiny pro děti, samostatné skupiny pro dospělé oběti domácího násilí a nedílnou součástí bude i společná práce týraného rodiče s dětmi směřující k upevnění a prohloubení jejich vzájemného vztahu). Pobyt bude koncipován diagnosticky, terapeuticky a rekreačně a uskuteční se v měsíci srpnu v ubytovacím zařízení v Beskydech. Tento týdenní pobyt není určen pro násilné osoby.

2) Následně po zrealizování tohoto týdenního pobytu budou mít možnost jeho účastníci docházet jednak na individuální terapii a také 1x měsíčně na podpůrné skupiny, jež budou probíhat v prostorách Krizového centra pro děti a rodinu (podpůrné skupiny pro dospělé – oběti domácího násilí a podpůrné skupiny pro děti, které jsou zasažené či ohrožené syndromem CAN).

3) Další realizovanou aktivitou bude v průběhu celého projektu poskytování individuální terapie násilným osobám, pachatelům domácího násilí a osobám, se sklonem k agresivnímu chování. V případech, v nichž nedošlo k těžkému fyzickému násilí a ohrožení na životě, bude v případě zájmu obou partnerů realizována v našem zařízení párová terapie.

V průběhu celého projektu (od 8.6. 2011 do 7.6. 2012) bude jak osobám ohroženým, tak osobám násilným poskytována nejen individuální terapie, ale také sociálně-právní poradenství.

SÍDLO společnosti

 • Adresa: Jahnova 867/12
 • 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • Tel.: 595 054 019
 • E-mail: css@css-ostrava.cz
 • Dat. schránka: t744u8y
 • Číslo účtu: 249097426/0300 (ČSOB)
 • IČ: 286 59 392
Děkujeme našim partnerům za podporu.