Projekty dále poskytující podporu lidem a napomáhající k jejich seberozvoji.

Více informací

Probíhající projektyPoradenství pro občany – odborné sociální poradenství

Poradenství pro občany

Sociální služba byla realizována od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 a financována v letech z Evropského sociálního fondu z projektu s názvem “Poradenství pro občany”, číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007217.

Posláním sociální služby je:

Posláním Poradenství pro občany Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je poskytovat odbornou a kvalifikovanou pomoc a podporu lidem a jejich rodinám ve vybraných obcích, nacházejícím se v nepříznivé či nejasné sociální situaci, související mimo jiné s jejich obtížnou orientací v sociálním systému státu, související legislativě a v největší míře s dluhy, nenadálými situacemi spojenými s věkem, zdravím či mezilidskými vztahy, případně uplatitelností na trhu práce.

Cílem služby je:

Poskytovat kvalifikované informace, rady, doporučení a podporu, která přispěje k řešení nepříznivé situace člověka, zvýšením jeho orientovanosti v problému, obeznámením ho s jeho právy a povinnostmi, poskytnutím mu pomoci při uplatňování jeho oprávněných zájmů, při orientaci v oblasti pracovních příležitostí, zachováním zaměstnání a dále také poskytnutím mu podpory při řešení nenadálé životní situace. To vše v takové míře, aby byla především podpořena a rozvíjena samostatnost člověka a jeho schopnost problému aktivně čelit a situaci osobně řešit.

Služba je určena:

V největší míře lidem v krizi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi, specificky také rodiny s dětmi a senioři, jelikož služba poradenství je přístupná i širšímu počtu osob, např. partnerům, rodinným příslušníkům, osobám blízkým. Služba je poskytovaná osobám nejdříve od 16 let věku. Jedná se o osoby v krizi s nepříznivou situací v rodině či blízkém okolí, např. z důvodu zdraví, věku, nezaměstnanosti, ztížené zaměstnatelnosti, problémů s bydlením či s dluhy, při partnerských či rodinných konfliktech, ohrožené sociálním vyloučením.

Principy služby:

Bezplatnost –  poradenství je poskytováno zdarma.

Dostupnost – terénní forma služby a její nastavení v personálním zajištění pracuje maximálně na tom, aby byla služba lidem dostupná buď přímo u nich doma, nebo na jiném bezpečném a dostupném, ale neutrálním místě, pokud nechtějí řešit své problémy doma.

Diskrétnost – člověk může vystupovat anonymně. Poradna zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při konzultaci dozví, rovněž zachovává mlčenlivost o tom, že člověk poradnu navštívil.

Výjimka: V případě, že se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, má podle platných právních předpisů ČR ohlašovací povinnost na Policii ČR jako každý jiný občan.

Respekt ke klientům – respektujeme každého člověka, jeho jedinečnost, odlišnost, životní hodnoty, právo vyjádřit svá přání, potřeby, názory, obavy, rozhodnutí.

Individuální přístup – přistupujeme k člověku s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Člověk si sám určuje rozsah využití nabízených služeb.

Nestrannost – pomoc a rady poskytujeme bez předpojatosti a zaujatosti a v co největší míře bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením.

Nezávislost – poradenství poskytujeme nezávisle na zájmech státních nebo jiných organizací a organizací, které poradnu finančně podporují.

Forma poskytované služby:

Poradenství pro občany je poskytováno terénní formou, což znamená:

Sociální pracovník/poradce pravidelně dojíždí na předem smluvená konzultační místa vybraných obcí, kde je ve vymezených prostorech k dispozici občanům v předem určených časech. V odůvodněné potřebě a při zájmu klienta, může dorazit přímo domů nebo na klientem vybrané místo.

Časový rozsah poskytování služby:

Pondělí až pátek:  8:00 – 16:00 základní doba poskytované služby v terénu. Dále vymezené časy na konzultačních místech jednotlivých spolupracujících obcí. Blíže viz NAŠE OBCE.

Poskytování poradenství mimo výše určený časový rámec závisí na aktuální poptávce z vaší strany a rovněž na našich personálních možnostech služby.

Výkon služby byl realizován v obcích na území Opavska

Jedná se především o následující obce:

Brumovice, Březová, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chvalíkovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Otice, Raduň, Skřipov, Slavkov, případně další z regionu MAS Opavsko.Podpora zkvalitňování služeb

„Podpora zkvalitňování sociálních služeb poskytovatele“

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007561

Projekt „Podpora zkvalitňování služeb“ je realizován z evropských strukturálních fondů a podpoří procesy rozvoje kvality práce sociálních služeb poskytovatele systémem logicky navazujících kroků nastavení kvality a rozvoje. Hlavním cílem projektu je podpořit efektivní zvyšování kvality a nastavení funkčních procesů rozvoje služeb žadatele. Projekt je realizován prostřednictvím čtyř provázaných aktivit, v rámci kterých budou využity následující nástroje – procesní audit, pracovní skupiny, konzultace, supervize, vzdělávání a stáže.

 

Hlavním přínosem projektu je interaktivita cílové skupiny s odborníky z oblastí kvality, rozvoje a dobré praxe sociálních služeb, kdy dojde k posílení stávající kvality a nastavení procesů směřujícího k funkční a flexibilní podobě systému, která zároveň bude srozumitelná pro cílovou skupinu, uživatele služeb, donátory i veřejnost.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele, konkrétně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pracující v rámci uvedených středisek sociálních služeb – Azylový dům pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže, Dům na půl cesty, Rodinná poradna, Pečovatelská služba a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Zhodnocení současného stavu služeb – doba realizace od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018.

KA 2: Nastavení procesů rozvoje a kvality služeb – doba realizace od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019.

KA 3: Vzdělávání pracovníků služeb – doba realizace od 1. 9. 2018 – 31. 11. 2019.

KA 4: Evaluace procesů – doba realizace od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2020.

Kontaktní údaje:

Mgr. Veronika Dlouhá – manažer projektu

tel.: 599 455 114, 605 893 133, e-mail: vdlouha@css-ostrava.cz

Michaela Bekárková, DiS. – manažer kvality

tel.: 605 734 911, e-mail: mbekarkova@css-ostrava.cz

Adresa: Jahnova 867/12, Ostrava – Mariánské Hory 709 00Motivační programy

Motivační programy – komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu. Projekt navazuje na Strategický plán sociálního začleňování ve městě Ostrava (SPSZ) v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené.

Projekt má za cíl poskytnout podporu a pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám sociálním vyloučením ohroženým, a to prostřednictvím 3 motivačních programů zaměřených na oblasti: bydlení, dluhy a zaměstnání. Účelem projektu je doprovázet cílovou skupinu, naučit ji pracovat se svou vybranou aktuální tíživou životní situací a získat schopnost ji samostatně řešit. V rámci řešení se předpokládá spolupráce i s rodinami a okolím cílové skupiny, aby se získané dovednosti mohly předávat dál jako příklady dobré praxe.

Kontaktní údaje:

Mgr. Zuzana Ročková – kontaktní osoba, metodik, manažer projektu tel.: 739 963 922,

e-mail: zrockova@css-ostrava.cz

Adresa: Bohumínská 452/50, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Problémy, které projekt řeší:

V rámci motivačního programu I – podpora v bydlení:

Ing. Tamara Plesníková – pracovník pro bydlení (v zastoupení), tel.: 739 940 693

e-mail: tplesnikova@css-ostrava.cz

 • ztížený přístup na trh s byty ze sociálních důvodů (hmotná nouze, nezaměstnanost, dluhy), z rasových důvodů (romské etnikum),
 • nedostatečná znalost a orientace na realitním trhu daného regionu,
 • nevhodné bydlení (nedostatečná velikost, vysokonákladovost, vybydlenost),
 • demotivace k zabezpečení stálého bydlení pro určité životní zkušenosti

Účastníkům je v této oblasti poskytováno poradenství při výběru a správě bytu, ochraně proti ztrátě bydlení, povinnostech, které s sebou oblast přináší. Program chce podporovat klienta v orientaci na realitním trhu, vyhledávání vhodného bydlení a podpoře v jeho zajištění s dostatečným zázemím služeb.

V rámci motivačního programu II – práce s dluhy:

Ing. Bohumil Bula – pracovník pro dluhy, tel.: 775 429 011,

e-mail: bbula@css-ostrava.cz

Ing. Tamara Plesníková – pracovník pro dluhy, tel.: 739 940 693,

e-mail: tplesnikova@css-ostrava.cz

 • nedostatečná znalost a orientace v možnostech práce s dluhy,
 • dluhové pasti = několik dluhů, splácení 1 či více úvěrů dalším, narůstání výše dluhů,
 • orientace v exekucích s minimální šancí k dosažení na osobní bankrot,
 • nedostatečný příjem a neschopnost nebo nízká motivace k jeho zajištění,
 • zvolená špatná cesta k řešení dostatečného zaopatření sebe sama, příp. rodiny

Program je zaměřen na „vysledování“ dluhů účastníka a zajišťování intenzivní práce s nimi. Způsobů práce je několik: insolvence, komunikace s věřiteli, splátkové kalendáře, žádosti o prominutí penále, realizace osobních bankrotů. Program je připraven i pro skupinovou realizaci poradenské činnosti.

V rámci motivačního programu III –  příprava na zaměstnání:

Mgr. Zuzana Ročková – zprostředkovatel zaměstnání, tel.: 739 963 922,

e-mail: zrockova@css-ostrava.cz

 • dlouhodobá nezaměstnanost vedoucí ke ztrátě pracovních návyků,
 • ztráta motivačních a komunikačních prvků,
 • úbytek sebedůvěry, nárůst pocitů méněcennosti

Program účastníkům poskytuje intenzivní podporu v hledání zaměstnání, kteří tak mohou zvýšit svůj příjem a zlepšit své zázemí i jeho trvání. Program je připraven na kariérové poradenství, komunikaci se zaměstnavateli, práci s motivací CS a informování z oblasti vzdělávání a zaměstnávání.

Zajištění komplexnosti a návaznosti jednotlivých motivačních programů je dáno metodickým vedením práce s cílovou skupinou tak, aby práce s ní byla co nejefektivnější.

Doprovodná opatření

Účastníkům nabízíme příspěvky na cestovné, příspěvky na služby – např.  výpisy/doklady nutné pro práci s dluhy. Dále nabízíme také hlídání dětí.

Zobrazit ukončené projekty

Adresa

 • Jahnova 867/12
 • 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • Tel.: 595 054 019
 • E-mail: css@css-ostrava.cz
 • Dat. schránka: t744u8y
 • Číslo účtu: 249097426/0300 (ČSOB)
 • IČ: 286 59 392
Děkujeme našim partnerům za podporu.