Projekty dále poskytující podporu lidem a napomáhající k jejich seberozvoji.

Více informací

Probíhající projektyVOLNOCAS2019 – LETAK – CUJKOVOVA

PROJEKT VOLNOČASOVÝCH KLUBŮ V LOKALITÁCH

Čujkovova 31/1718, 700 30 Ostrava-Zábřeh

telefon: 778 463 232, mail: lhorvathova@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz

jako projekt

CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,

obecně prospěšné společnosti

Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

telefon: 595 054 019, mail: css@css-ostrava.cz, www.css-ostrava.cz

 

 

Smyslem našich volnočasových klubů je nabídnout dětem a mládeži možnost efektivního a smysluplného trávení volného času a zároveň působit proti vzniku sociálně patologických jevů.

 

PRO KOHO TU JSME:

Pro děti a mládež od 6-18 let

 

 

 

CO NABÍZÍME:

výtvarné tvoření, dramatický kroužek

pohybové a společenské hry

nejrůznější sportovní aktivity

programy prevence

výlety na zajímavá místa v Ostravě a

okolí

tematické akce podle ročních obdob

prostor k napsání školních úloh

individuální přístup ke každému dítěti

 

 

 

KDE A KDY AKTIVITY PROBÍHAJÍ:

 

Čujkovova – Čujkovova 1719/31, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Provozní doba klubu: úterý a čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin

 

Bedřiška – Bedřišská 18, 709 00 Ostrava – Hulváky

Provozní doba klubu: středa a pátek od 14:00 do 17:00 hodin

 

Výstavní – Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Provozní doba klubu: pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin

 

 

 

 

 

 Vítáme Vás mezi pěstouny

Projekt s názvem “Vítáme Vás mezi pěstouny” realizuje středisko Náhradní rodinné péče a klade si za cíl interaktivním způsobem propagovat náhradní rodinnou péči v souladu s myšlenkou kampaně Dejme dětem rodinu. Realizací projektu přispíváme k propagaci pěstounské péče za využití stávajících informačních kanálů a materiálů podpořením naši účasti na různých prezentačních akcích v rámci celého kraje. Zároveň rozšíříme naše portfolio informačních materiálů o jeden nový komiksový příběh s názvem „Vítáme vás mezi pěstouny aneb Máma a táta jsou pěstouni.“

Projekt je realizován v období od března do listopadu 2019. Bližší informace získáte u manažerky projektu Bc. Daniely Trnkové (tel. 604 787 939, email: dtrnkova@css-ostrava.cz)

 

 

Projekt je financován Moravskoslezským krajem z dotačního titulu “Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu.”Komunikace v pravý čas

Projekt “Komunikace v pravý čas” je realizovaný střediskem Náhradní rodinné péče, za podpory MPSV v dotačním řízení Rodina. Projekt v období od 03/2019 – 11/2019 nabídne podporu rodinám v aktivitách:

 1. Podpora dítěte ve formulaci svého názoru – slovy dítěte: „Chceš-li se mnou mluvit, musíš pochopit, jak komunikuji, a já si potřebuji určit, jak budu komunikovat.“
 2. Získání či obnova schopností a dovedností biologických rodičů – efektiví rodičovská terapie, případové konference.

Projekt je určen náhradním rodinám s biologickým dítětem (případně dětmi), kterému se vybrané aktivity projektu budou věnovat. Dalšími osobami, na které projekt cílí, jsou pak biologičtí rodiče přijatých dětí.

Pro další informace a možnosti zapojení do projektu získáte u manažerky projektu: Mgr. Hana Schwarz, tel.: 733 714 048, email: hschwarz@css-ostrava.cz, vždy pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00.Podpora zkvalitňování služeb

„Podpora zkvalitňování sociálních služeb poskytovatele“

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007561

Projekt „Podpora zkvalitňování služeb“ je realizován z evropských strukturálních fondů a podpoří procesy rozvoje kvality práce sociálních služeb poskytovatele systémem logicky navazujících kroků nastavení kvality a rozvoje. Hlavním cílem projektu je podpořit efektivní zvyšování kvality a nastavení funkčních procesů rozvoje služeb žadatele. Projekt je realizován prostřednictvím čtyř provázaných aktivit, v rámci kterých budou využity následující nástroje – procesní audit, pracovní skupiny, konzultace, supervize, vzdělávání a stáže.

 

Hlavním přínosem projektu je interaktivita cílové skupiny s odborníky z oblastí kvality, rozvoje a dobré praxe sociálních služeb, kdy dojde k posílení stávající kvality a nastavení procesů směřujícího k funkční a flexibilní podobě systému, která zároveň bude srozumitelná pro cílovou skupinu, uživatele služeb, donátory i veřejnost.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele, konkrétně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pracující v rámci uvedených středisek sociálních služeb – Azylový dům pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže, Dům na půl cesty, Rodinná poradna, Pečovatelská služba a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Zhodnocení současného stavu služeb – doba realizace od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018.

KA 2: Nastavení procesů rozvoje a kvality služeb – doba realizace od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019.

KA 3: Vzdělávání pracovníků služeb – doba realizace od 1. 9. 2018 – 31. 11. 2019.

KA 4: Evaluace procesů – doba realizace od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2020.

Kontaktní údaje:

Mgr. Veronika Dlouhá – manažer projektu

tel.: 599 455 114, 605 893 133, e-mail: vdlouha@css-ostrava.cz

Michaela Bekárková, DiS. – manažer kvality

tel.: 605 734 911, e-mail: mbekarkova@css-ostrava.cz

Adresa: Jahnova 867/12, Ostrava – Mariánské Hory 709 00Motivační programy

Motivační programy – komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu. Projekt navazuje na Strategický plán sociálního začleňování ve městě Ostrava (SPSZ) v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené.

Projekt má za cíl poskytnout podporu a pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám sociálním vyloučením ohroženým, a to prostřednictvím 3 motivačních programů zaměřených na oblasti: bydlení, dluhy a zaměstnání. Účelem projektu je doprovázet cílovou skupinu, naučit ji pracovat se svou vybranou aktuální tíživou životní situací a získat schopnost ji samostatně řešit. V rámci řešení se předpokládá spolupráce i s rodinami a okolím cílové skupiny, aby se získané dovednosti mohly předávat dál jako příklady dobré praxe.

Kontaktní údaje:

Mgr. Zuzana Ročková – kontaktní osoba, metodik, manažer projektu tel.: 739 963 922,

e-mail: zrockova@css-ostrava.cz

Adresa: Bohumínská 452/50, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Problémy, které projekt řeší:

V rámci motivačního programu I – podpora v bydlení:

Ing. Tamara Plesníková – pracovník pro bydlení (v zastoupení), tel.: 739 940 693

e-mail: tplesnikova@css-ostrava.cz

 • ztížený přístup na trh s byty ze sociálních důvodů (hmotná nouze, nezaměstnanost, dluhy), z rasových důvodů (romské etnikum),
 • nedostatečná znalost a orientace na realitním trhu daného regionu,
 • nevhodné bydlení (nedostatečná velikost, vysokonákladovost, vybydlenost),
 • demotivace k zabezpečení stálého bydlení pro určité životní zkušenosti

Účastníkům je v této oblasti poskytováno poradenství při výběru a správě bytu, ochraně proti ztrátě bydlení, povinnostech, které s sebou oblast přináší. Program chce podporovat klienta v orientaci na realitním trhu, vyhledávání vhodného bydlení a podpoře v jeho zajištění s dostatečným zázemím služeb.

V rámci motivačního programu II – práce s dluhy:

Ing. Bohumil Bula – pracovník pro dluhy, tel.: 775 429 011,

e-mail: bbula@css-ostrava.cz

Ing. Tamara Plesníková – pracovník pro dluhy, tel.: 739 940 693,

e-mail: tplesnikova@css-ostrava.cz

 • nedostatečná znalost a orientace v možnostech práce s dluhy,
 • dluhové pasti = několik dluhů, splácení 1 či více úvěrů dalším, narůstání výše dluhů,
 • orientace v exekucích s minimální šancí k dosažení na osobní bankrot,
 • nedostatečný příjem a neschopnost nebo nízká motivace k jeho zajištění,
 • zvolená špatná cesta k řešení dostatečného zaopatření sebe sama, příp. rodiny

Program je zaměřen na „vysledování“ dluhů účastníka a zajišťování intenzivní práce s nimi. Způsobů práce je několik: insolvence, komunikace s věřiteli, splátkové kalendáře, žádosti o prominutí penále, realizace osobních bankrotů. Program je připraven i pro skupinovou realizaci poradenské činnosti.

V rámci motivačního programu III –  příprava na zaměstnání:

Mgr. Zuzana Ročková – zprostředkovatel zaměstnání, tel.: 739 963 922,

e-mail: zrockova@css-ostrava.cz

 • dlouhodobá nezaměstnanost vedoucí ke ztrátě pracovních návyků,
 • ztráta motivačních a komunikačních prvků,
 • úbytek sebedůvěry, nárůst pocitů méněcennosti

Program účastníkům poskytuje intenzivní podporu v hledání zaměstnání, kteří tak mohou zvýšit svůj příjem a zlepšit své zázemí i jeho trvání. Program je připraven na kariérové poradenství, komunikaci se zaměstnavateli, práci s motivací CS a informování z oblasti vzdělávání a zaměstnávání.

Zajištění komplexnosti a návaznosti jednotlivých motivačních programů je dáno metodickým vedením práce s cílovou skupinou tak, aby práce s ní byla co nejefektivnější.

Doprovodná opatření

Účastníkům nabízíme příspěvky na cestovné, příspěvky na služby – např.  výpisy/doklady nutné pro práci s dluhy. Dále nabízíme také hlídání dětí.

Zobrazit ukončené projekty

Adresa

 • Jahnova 867/12
 • 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • Tel.: 595 054 019
 • E-mail: css@css-ostrava.cz
 • Dat. schránka: t744u8y
 • Číslo účtu: 249097426/0300 (ČSOB)
 • IČ: 286 59 392
Děkujeme našim partnerům za podporu.