Projekty dále poskytující podporu lidem a napomáhající k jejich seberozvoji.

Více informací

Probíhající projektyBýt (náhradním) rodičem je krásné

Být (náhradním) rodičem je krásné

Díky projektu zlepšíme informovanost veřejnosti o náhradním rodičovství, skrze setkávání s odborníky, prezentaci činností podporující náhradní rodiny a tvorbě a distribuci „taháků“ s návody jak na to, aby (náhradní) rodičovství bylo krásné.

Podpořené aktivity projektu:

  1. Setkání s odborníky
  2. Prezentace Střediska Náhradní rodinné péče
  3. „Rychlé rady pro (náhradní) rodiče“

Projekt je realizován v období od 1.3.2020 do 30.11.2020.

Projekt je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v dotačním titulu “Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu” (kód: 3/20).

Bližší informace získáte u manažerky projektu Bc. Lucie Pušové, lpusova@css-ostrava.cz, tel. 733 129 516.Cestou spolupráce ke spokojenému dítěti

Cestou spolupráce ke spokojenému dítěti

reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011459

Projekt s názvem „Cestou spolupráce“, je financován Evropským sociálním fondem a realizován střediskem Náhradní rodinné péče.  

Projekt je realizován prostřednictvím pěti provázaných aktivit, v rámci, kterých budou využity následující nástroje – metodická a personální příprava, mapování potřeb cílových skupin zúčastněných v projektu, osvojování principů zaváděné inovativní služby, vzdělávání a stáže, supervize, konzultace, zavedení inovativní služby a pilotáž. 

Hlavní přínos projektu spočívá vobnovení nebo posílení dovedností biologických rodičů, potřebných k výkonu jejich rodičovské role. V kontextu fungování střediska Náhradní rodinné péče dojde sekundárně k rozšíření portfolia služeb v adekvátní kvalitě a kvantitě a rovněž k zavedení takového standardu běžné praxe, aby uměl být flexibilní ke změnám potřeb biologických rodičů a obecně ohrožených dětí.  

Při realizaci projektu aplikujeme rovný přístup a nediskriminace ohrožených osob, konkrétně rodin s dětmi, poskytováním kvalitní podpory dle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí jako pověřené osoby. 

Cílová skupina projektu: 

Cílovou skupinou projektu jsou biologičtí rodiče a další osoby vykonávající nezbytnou péči o děti a sociální pracovníci střediska Náhradní rodinné péče, kteří tyto rodiny v praxi doprovázejí.   

Období realizace projektu:  1.11.2019 – 31.10.2021

Adresa realizace projektu:Tovární 2114/11, Ostrava – Mariánské Hory 709 00

Kontaktní údaje: 

Lenka Závodná, DiS. – metodik – evaluátor, tel.: 775 356 117, email: lzavodna@css-ostrava.cz 

 Poradenství pro občany – odborné sociální poradenství

Poradenství pro občany

Sociální služba byla realizována od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 a financována v letech z Evropského sociálního fondu z projektu s názvem “Poradenství pro občany”, číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007217.

Posláním sociální služby je:

Posláním Poradenství pro občany Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je poskytovat odbornou a kvalifikovanou pomoc a podporu lidem a jejich rodinám ve vybraných obcích, nacházejícím se v nepříznivé či nejasné sociální situaci, související mimo jiné s jejich obtížnou orientací v sociálním systému státu, související legislativě a v největší míře s dluhy, nenadálými situacemi spojenými s věkem, zdravím či mezilidskými vztahy, případně uplatitelností na trhu práce.

Cílem služby je:

Poskytovat kvalifikované informace, rady, doporučení a podporu, která přispěje k řešení nepříznivé situace člověka, zvýšením jeho orientovanosti v problému, obeznámením ho s jeho právy a povinnostmi, poskytnutím mu pomoci při uplatňování jeho oprávněných zájmů, při orientaci v oblasti pracovních příležitostí, zachováním zaměstnání a dále také poskytnutím mu podpory při řešení nenadálé životní situace. To vše v takové míře, aby byla především podpořena a rozvíjena samostatnost člověka a jeho schopnost problému aktivně čelit a situaci osobně řešit.

Služba je určena:

V největší míře lidem v krizi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi, specificky také rodiny s dětmi a senioři, jelikož služba poradenství je přístupná i širšímu počtu osob, např. partnerům, rodinným příslušníkům, osobám blízkým. Služba je poskytovaná osobám nejdříve od 16 let věku. Jedná se o osoby v krizi s nepříznivou situací v rodině či blízkém okolí, např. z důvodu zdraví, věku, nezaměstnanosti, ztížené zaměstnatelnosti, problémů s bydlením či s dluhy, při partnerských či rodinných konfliktech, ohrožené sociálním vyloučením.

Principy služby:

Bezplatnost –  poradenství je poskytováno zdarma.

Dostupnost – terénní forma služby a její nastavení v personálním zajištění pracuje maximálně na tom, aby byla služba lidem dostupná buď přímo u nich doma, nebo na jiném bezpečném a dostupném, ale neutrálním místě, pokud nechtějí řešit své problémy doma.

Diskrétnost – člověk může vystupovat anonymně. Poradna zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při konzultaci dozví, rovněž zachovává mlčenlivost o tom, že člověk poradnu navštívil.

Výjimka: V případě, že se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, má podle platných právních předpisů ČR ohlašovací povinnost na Policii ČR jako každý jiný občan.

Respekt ke klientům – respektujeme každého člověka, jeho jedinečnost, odlišnost, životní hodnoty, právo vyjádřit svá přání, potřeby, názory, obavy, rozhodnutí.

Individuální přístup – přistupujeme k člověku s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Člověk si sám určuje rozsah využití nabízených služeb.

Nestrannost – pomoc a rady poskytujeme bez předpojatosti a zaujatosti a v co největší míře bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením.

Nezávislost – poradenství poskytujeme nezávisle na zájmech státních nebo jiných organizací a organizací, které poradnu finančně podporují.

Forma poskytované služby:

Poradenství pro občany je poskytováno terénní formou, což znamená:

Sociální pracovník/poradce pravidelně dojíždí na předem smluvená konzultační místa vybraných obcí, kde je ve vymezených prostorech k dispozici občanům v předem určených časech. V odůvodněné potřebě a při zájmu klienta, může dorazit přímo domů nebo na klientem vybrané místo.

Časový rozsah poskytování služby:

Pondělí až pátek:  8:00 – 16:00 základní doba poskytované služby v terénu. Dále vymezené časy na konzultačních místech jednotlivých spolupracujících obcí. Blíže viz NAŠE OBCE.

Poskytování poradenství mimo výše určený časový rámec závisí na aktuální poptávce z vaší strany a rovněž na našich personálních možnostech služby.

Výkon služby byl realizován v obcích na území Opavska

Jedná se především o následující obce:

Brumovice, Březová, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chvalíkovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Otice, Raduň, Skřipov, Slavkov, případně další z regionu MAS Opavsko.Podpora zkvalitňování služeb

„Podpora zkvalitňování sociálních služeb poskytovatele“

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007561

Projekt „Podpora zkvalitňování služeb“ je realizován z evropských strukturálních fondů a podpoří procesy rozvoje kvality práce sociálních služeb poskytovatele systémem logicky navazujících kroků nastavení kvality a rozvoje. Hlavním cílem projektu je podpořit efektivní zvyšování kvality a nastavení funkčních procesů rozvoje služeb žadatele. Projekt je realizován prostřednictvím čtyř provázaných aktivit, v rámci kterých budou využity následující nástroje – procesní audit, pracovní skupiny, konzultace, supervize, vzdělávání a stáže.

 

Hlavním přínosem projektu je interaktivita cílové skupiny s odborníky z oblastí kvality, rozvoje a dobré praxe sociálních služeb, kdy dojde k posílení stávající kvality a nastavení procesů směřujícího k funkční a flexibilní podobě systému, která zároveň bude srozumitelná pro cílovou skupinu, uživatele služeb, donátory i veřejnost.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele, konkrétně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pracující v rámci uvedených středisek sociálních služeb – Azylový dům pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže, Dům na půl cesty, Rodinná poradna, Pečovatelská služba a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Zhodnocení současného stavu služeb – doba realizace od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018.

KA 2: Nastavení procesů rozvoje a kvality služeb – doba realizace od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019.

KA 3: Vzdělávání pracovníků služeb – doba realizace od 1. 9. 2018 – 31. 11. 2019.

KA 4: Evaluace procesů – doba realizace od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2020.

Kontaktní údaje:

Mgr. Veronika Dlouhá – manažer projektu

tel.: 599 455 114, 605 893 133, e-mail: vdlouha@css-ostrava.cz

Michaela Bekárková, DiS. – manažer kvality

tel.: 605 734 911, e-mail: mbekarkova@css-ostrava.cz

Adresa: Jahnova 867/12, Ostrava – Mariánské Hory 709 00

Zobrazit ukončené projekty

SÍDLO společnosti

  • Adresa: Jahnova 867/12
  • 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
  • Tel.: 595 054 019
  • E-mail: css@css-ostrava.cz
  • Dat. schránka: t744u8y
  • Číslo účtu: 249097426/0300 (ČSOB)
  • IČ: 286 59 392
Děkujeme našim partnerům za podporu.