Azylový dům pro muže nabízí podporu a možnost přechodného ubytování mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.  

Více informací

Podrobnosti služby

Služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava

a

 

V azylovém domě pro muže jsou aktuálně volná 2 lůžka z celkové kapacity 21 lůžek.

 

Poslání:

Azylový dům pro muže Centra sociálních služeb o.p.s nabízí podporu a možnost přechodného ubytování mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.  Služba se snaží vytvořit uživatelům podmínky pro návrat do běžného života a začlenit se zpět do společnosti.

 

Cílová skupina:

Azylový dům pro muže poskytuje službu zletilým mužům, do dovršení 65 let, plně soběstačným při samoobslužných činnostech a úkonech běžného života, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a to především :

 • po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby
 • po ukončení partnerského soužití, nebo po rozvodu manželství
 • v situaci, kdy zájemce o službu ztratil bydlení
 • v situaci kdy je osoba dlouhodobě bez přístřeší
 • v situaci spojené se ztrátou bydlení po ukončení léčby závislosti ve zdravotnickém zařízení nebo po ukončení pobytu v terapeutické komunitě

Zájemci o službu mohou být z celé ČR, v případě většího počtu zájemců, než je kapacita služby mají přednost zájemci s trvalým bydlištěm na území statutárního města Ostravy a přidružených obcí.

 

Službu neposkytujeme:

 • osobám s vážným tělesným postižením – imobilní uživateli (objekt nemá bezbariérové řešení interiérů a přístupu do objektu)
 • osobám, se kterými byla ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu hrubého porušování pravidel vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí této služby z důvodu takového onemocnění, které by mohlo ohrozit na zdraví, nebo životě uživatele samotného nebo ostatní uživatele, případně zaměstnance služby (např. akutní infekční onemocnění)
 • osobám, jejichž osobní cíle jsou takové, že služba ve svých činnostech není schopna podpořit naplnění těchto cílů, nebo jsou cíle v rozporu se zásadami poskytování sociální služby
 • osobám, po dovršení věku 65 let
 • žadatelům, kteří žádají o službu, kterou neposkytujeme (zájemce hledá pouze levné ubytování)
 • žadatelům, kteří nerozumějí běžné komunikaci v českém jazyce (umíme komunikovat pouze v českém jazyce)

 

Cíle služby:

 • Uživatel má dovednost získat následné bydlení
 • Uživatel má lepší schopnosti začlenit se na trh práce a udržet si zaměstnání
 • Uživatel se samostatně rozhoduje o svých zájmech a potřebách
 • Uživatel je schopen samostatně hospodařit s penězi

 

Principy a zásady poskytování sociální služby

 • respekt – pracovníci, vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí či názor respektují
 • individuální přístup – pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi
 • komplexní přístup – pracovníci, na situaci uživatele pohlíží v širších souvislostech, neřeší pouze její jednotlivé aspekty, záležitosti klientů se řeší komplexně z hlediska sociální sítě a systému uživatele
 • samostatnost – činnost zařízení směřuje k postupnému odpoutávání uživatele od závislosti na službě
 • rovnost – všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a ve službě mají také stejná práva a povinnosti

 

Nabídka činností služby:

 • dočasné ubytování a užívání vybavení azylového domu
 • podmínky pro přípravu stravy a podpora při přípravě stravy
 • podmínky pro hygienu a praní prádla
 • podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • poradenství
 • podpora při jednání s úřady, institucemi
 • podporu při hledání zaměstnání, při komunikaci se zaměstnavateli
 • podporu v dokončení vzdělání a zvyšování profesní kvalifikace
 • podpora při hledání následného bydlení vyššího typu než je AD
 • zprostředkování jiné odborné pomoci
 • podpora smysluplných rodinných a partnerských vztahů
 • podpora při zvládání hospodaření s penězi

 

Kapacita služby a popis objektu:

Kapacita služby je 21 uživatelů. Pro uživatele sociální služby je k dispozici 9 pokojů (dvoulůžkové, třílůžkové) v 1. a 2. patře budovy. Pokoje jsou vybaveny postelemi, uzamykatelnými skříněmi, nočními stolky a židlemi. Společné toalety jsou v jednotlivých mezipatrech budovy, společné koupelny jsou v přízemí objektu. Uživatelé mají k dispozici vybavenou kuchyň, včetně možnosti úschovy potravin v lednici a mrazničce. Uživatelům je k dispozici pro praní prádla automatická pračka.

 

Úhrada služby:

Platba za ubytování ve službě je stanovena ve výši 170,- Kč za den.

 

Délka poskytování služby:

Služba je poskytována zpravidla na dobu jednoho roku.

 

 

Zajímá Vás více?

 • Žádostí o službu se v tomto případě rozumí zájem o poskytování sociální služby Azylový dům pro muže z důvodu nepříznivé sociální situace zájemce.
 • Přijetí do Azylového domu vždy předchází osobní jednání sociálního pracovníka s žadatelem.
 • Osobní jednání probíhá v Azylovém domě pro muže na adrese Palackého 993/61, Ostrava – Přívoz. Termín schůzky lze domluvit osobně v Azylovém domě, telefonicky (595 054 002, 733 201 123) nebo e-mailem (adm@css-ostrava.cz).
 • Na jednání se zájemcem o službu může být přítomná další osoba, kterou si zájemce zvolí (rodinný příslušník, sociální pracovní, opatrovník, zvláštní příjemce dávek).
 • Při jednání se zájemcem o službu sociální pracovník zjišťuje nepříznivou sociální situaci zájemce, jeho osobní cíle a očekávanou podporu ze strany služby. Dále je zájemce seznámen se všemi podstatnými informacemi týkajícími se služby a s právy a povinnostmi, které vyplývají z uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Sociální pracovník zájemci ukáže pokoj a společné prostory Azylového domu. V závěru jednání se pracovník se zájemcem dohodne na dalším postupu, kterým může být uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, její neuzavření nebo další setkání.
 • Zájemci o službu jsou v případě naplněné kapacity zařazeni do pořadníku. Při uvolnění kapacity zařízení jsou zájemci kontaktování.
 • Podmínkou pro uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby v Azylovém domě je doložení potvrzení praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele (formulář pro lékaře možno vytisknout ze záložky podmínky služby, popřípadě vyzvednou osobně v zařízení)a platný doklad totožnosti.
 • Jednání se zájemcem o službu se neuskuteční, pokud je zájemce viditelně pod vlivem omamných a psychotropních látek, nebo je slovně či fyzicky agresivní. V tomto případě je mu nabídnut jiný termín schůzky.

Kontakt na zařízení: 

Palackého 993/61, 702 00  Moravská Ostrava

Telefon: 733 201 123, 595 054 002

e-mail: adm@css-ostrava.cz

 

Bližší informace o průběhu spolupráce a ostatních podmínkách poskytování naší služby naleznete v těchto dokumentech (pdf):

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 733 201 123, 595 054 002 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Azylový dům pro muže Palackého

 • Palackého 993/61,
 • 702 00 Ostrava – Přívoz
 • Nejlépe se k nám dostanete ze zastávky Sad B. Němcové autobusem č. 32, 33 (zastávka „Palackého“) nebo tramvají č. 8, 14 (zastávka „Důl Odra“).
 
 • Nepřetržitě je v azylovém domě přítomen pracovník v sociálních službách.
 
 • Sociální pracovník je k dispozici v pracovní dny od 9.00 – 14.00 hodin.
 

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.