DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
 • Jste ve finanční tísni?
 • Máte problémy se splácením půjček?
 • Posílají Vám upomínky na zaplacení dlužných částek?
 • Obdrželi jste elektronický platební příkaz nebo rozsudek ze soudu?
 • Hrozí Vám exekuce, nebo již exekuce máte?
 • Jste OSVČ a máte dluhy?

Více informací

Podrobnosti služby

Pomůžeme Vám,

 • zorientovat se ve vaší dluhové situaci
 • s tvorbou vašeho rozpočtu a splátkových kalendářů
 • s přípravou a podáním insolvenčního návrhu
 • v procesu insolvenčního řízení
 • s pochopením dluhové problematiky a finančním hospodařením 

Naše společnost CSSO nabízí asistenci ke zvládnutí předlužení. Poradíme Vám s tvorbou Vašeho osobního rozpočtu,  provedeme mediaci  při řešení  Vašich finančních  závazků s věřiteli. Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici v ostravské  kanceláři na ulici Tovární 11. Ve dnech pondělí až pátek v časech 8:00 - 15:30 hod.

Služby poskytujeme zcela bezplatně!

Pokud chcete u nás vyřešit své problémy, domluvte si termín schůzky.

Neposkytujeme:

 • Srovnávání finančních produktů či jejich doporučení.
 • Zpracování daňového přiznání.
 • Právní poradenství či zastoupení u soudu.
 • Služby advokáta či notáře.
 • Převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručitelství.

Zajímá Vás více?

Průběh insolvenčního řízení po podání návrhu na oddlužení:

Zahájení insolvenčního řízení se oznamuje vyhláškou, kterou soud v případě dlužnického insolvenčního návrhu spojené s návrhem na povolení oddlužení musí v insolvenčním rejstříku zveřejnit do 3 pracovních dnů ode dne dojití soudu (podle úpravy účinné od 1. 6. 2019).

V insolvenčním rejstříku můžete (online) sledovat průběh svého insolvenčního řízení, protože soud v něm zveřejňuje velké množství dokumentů (Vaše podání, zprávy insolvenčního správce, svá usnesení apod.).

 

Soud rozhodne, zda se dlužník nachází v úpadku. Pokud ano, vydá rozhodnutí o úpadku.

Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat několik výroků:

 1. zjištění úpadku dlužníka – „Z j i š ť u j e  s e úpadek dlužníka XXX.“
 2. ustanovení insolvenčního správce pro dané řízení – „Insolvenčním správcem se ustanovuje XXX.“
 3. údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí – „Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dnem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku / dnem XXX v XXX.“
 4. výzvu věřitelům, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká mají zajišťovací práva k dlužníkovu majetku
 5. výzvu věřitelům k přihlašování pohledávek ve lhůtě 2 měsíců (od 1. 6. 2019 je lhůta k přihlašování pohledávek jednotná bez ohledu na způsob řešení úpadku) s poučením o následcích jejího zmeškání
 6. uložení dlužníkovi ve stanovené lhůtě povinnost sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci seznam svého majetku s uvedením svých dlužníků, pokud tak dlužník již neučinil
 1. Další výroky se liší podle toho, zda je nebo není s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení.

Pokud je, obsahuje rozhodnutí dále:

 1. výzvu, aby přihlášení věřitelé insolvenčnímu soudu případně sdělili svůj zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu
 2. výrok o povinnosti dlužníka platit zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

 

Na začátku řízení ustanoví insolvenčního správce do funkce v konkrétním řízení insolvenční soud. Není to však na jeho libovůli, insolvenčním správcům jsou případy přiřazovány na základě rotačního systému (tzv. kolečka), do kterého může soud zasáhnout je ve výjimečných případech a svůj zásah musí odůvodnit.

průběhu řízení však může dojít ke změně insolvenčního správce v případě, že se tak rozhodnou věřitelé. Pokud je způsobem řešení úpadku oddlužení, musí pro odvolání správce a ustanovení nového hlasovat nadpoloviční většina všech věřitelů, přičemž tito věřitelé musí mít zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek.

Vy jako dlužník tedy nemůžete rozhodnout o změně správce. Můžete navrhnout jeho zproštění, pokud insolvenční správce neplní řádně své povinnosti, nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo závažně porušil důležitou povinnost, nemáte však nárok na to, aby soud správce opravdu zprostil a ustanovil nového.

 

Co bude správce po vydání rozhodnutí o úpadku dělat?

To zčásti záleží na způsobu řešení úpadku. Obecně však správce na začátku činí 2 kroky:

 1. Soupis majetkové podstaty
 2. Na začátku správce vždy provede soupis majetkové podstaty, což znamená, že udělá seznam veškerého Vašeho movitého i nemovitého majetku. Za tím účelem s ním musíte spolupracovatmusíte mu umožnit vstup na všechna místa, kde máte nějaký majetek (tedy i do nemovitosti, kde bydlíte). Pokud tak neučiníte, zasáhne soud a prohlídku nařídí.
 3. Přezkum pohledávek

Dále je povinností správce přezkoumat přihlášené pohledávky, což znamená, že správce zkoumá, jestli mají Vaše dluhy reálný právní základ (pravost), jestli si věřitelé nepřihlásili více, než na co mají nárok (výše), nebo jestli věřitelé nežádají přednostní uspokojení, na které nemají nárok (pořadí). Pokud správce dojde k závěru, že přihláška pohledávky je v některém z těchto prvků nesprávná, má možnost pohledávku popřít.

Další postup při přezkoumávání pohledávek závisí na způsobu řešení úpadku:

 1. a) způsobem řešení úpadku je oddlužení

Od 1. 7. 2017 se v takovém případě nekoná přezkumné jednání u soudu. Správce vypracuje zprávu o přezkumu, do které uvede své stanovisko a stanovisko dlužníka ke každé přihlášené pohledávce (zda správce nebo dlužník pohledávku popírají či ne), přičemž dlužník musí zprávu o přezkumu podepsat. Stanovisko dlužníka správce zjistí během povinného osobního setkání (datum a místo konání musí správce dlužníkovi sdělit nejméně 7 dní předem). Setkání se může konat na různých místech, záleží na domluvě správce s dlužníkem (nejčastěji to bude na provozovně insolvenčního správce). Soud následně bez jednání rozhodne, zda předloženou zprávu o přezkumu schválí.

 1. b) způsobem řešení úpadku není oddlužení

V takovém případě se koná přezkumné jednání u soudu, na kterém insolvenční správce i dlužník vyjádří svá stanoviska k jednotlivým pohledávkám.

Zdroj: www.justice.cz

Řešením zadlužení, předlužení může být Návrh na povolení oddlužení – musí být povinně podán na formuláři, který od 1. 6. 2019 musí obsahovat:

 1. identifikaci dlužníka (jméno a příjmení/název osoby, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště/sídla),
 2. identifikaci osoby, která je oprávněna jednat za dlužníka (stejné údaje jako u dlužníka),
 3. popis rozhodných skutečností, které dokládají, že je dlužník v úpadku (např. že má dlužník více věřitelů a závazky déle než 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, a proč, tedy obvykle výčet konkrétních věřitelů a dluhů a popis vývoje dluhové situace dlužníka, včetně uvedení konkrétní výše a doby splatnosti alespoň pro 2 dluhy u 2 různých věřitelů),
 4. odůvodnění výše hodnoty plnění, které v průběhu oddlužení obdrží nezajištění věřitelé (tedy informace o mzdě a jiných příjmech dlužníka a předpokládaném procentuálním uspokojení nezajištěných věřitelů),
 5. údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících,
 6. údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
 7. navrhovaný způsob oddlužení (plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty / zpeněžením majetkové podstaty),
 8. počet vyživovaných osob (manžel/ka a děti),
 9. odůvodněný návrh, pokud dlužník žádá o stanovení jiné než zákonné výše měsíčních splátek (vč. navrhované výše splátek nebo způsobu jejího určení, důvodů pro snížení splátek a důvodů úpadku),
 10. seznam veškerého majetku dlužníka (zajištěného i nezajištěného),
 11. čestné prohlášení, že byl dlužník při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení.

 

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

 

Název projektu: Práce s lidmi v dluhové pasti a prevence jejího vzniku

Číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010660

 

Projekt jako součást dluhového poradenství podpoří osoby v dluhové pasti realizací aktivit směřujících k prevenci, řešení a spolupráci v dluzích. Poradce v rámci těchto aktivit klientům zajistí posouzení nepříznivé finanční situace, asistenci při jejím řešení, pomoc při kontaktu s věřiteli i s plněním povinností vůči insolvenčnímu správci (tzv. „aftercare“).

 

Hlavním cílem dluhového poradenství v rámci projektu je umožnit klientům stabilizovat svou finanční situaci a motivovat je ke změně v nakládání s finančními prostředky.

Cíle bude dosaženo poskytováním komplexního individuálního dluhového poradenství a využitím dostupných nástrojů – posouzením a konsolidací pohledávek, dojednáním splátkového kalendáře či podáním Insolvenčního návrhu, bude klientům zajištěna stabilní a perspektivní existence v rámci oficiální ekonomiky společnosti.

 

CÍLOVOU SKUPINOU PORADENSTVÍ V PROJEKTU MOHOU BÝT:

 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

 

Poznámka: Organizace je držitelem akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, zpracování a podávání insolvenčních návrhů.

 

Kontakt na dluhové poradce:

Jaroslav Frodl, jfrodl@css-ostrava.cz, 608 814 632

 

Termín realizace projektu: 1.9.2019 – 28.2.2022

Území působnosti: Moravskoslezský kraj

 

Projekt je koncipován na základě plnění 5 klíčových aktivit:

 1. Aktivní podpora  v řadách zaměstnanců spolupracujících firem – PREVENCE ZADLUŽENÍ A PŘEDLUŽENÍ A IDENTIFIKACE OSOB V DLUHOVÉ PASTI – počáteční aktivita.
 2. Podpora a  dluhové poradenství v řadách  klientů žadatele a veřejnosti – PREVENCE ZADLUŽENÍ A PŘEDLUŽENÍ A IDENTIFIKACE OSOB V DLUHOVÉ PASTI – počáteční aktivita..
 3. POSOUZENÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI A PŘEDLUŽENOSTI OSOB – průběžná aktivita.
 4. ASISTENCE V PROCESU INSOLVENCE – průběžná aktivita.
 5. AFTER CARE – ASISTENCE PŘI NAPLŇOVÁNÍ PODMÍNEK INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ – průběžná aktivita.

 

V průběhu realizace proběhne informovanost potenciálních klientů o možnostech a aktivitách poradenství v projektu, které jsme schopni zajistit (letáčky, informační emaily, informace ve firemních novinách, newsletterech, apod.). Informovanost bude probíhat u zaměstnavatelů a dalších subjektů, kde se potenciální klienti mohou s „dluhově nepříznivou situací“ pohybovat. Dle zájmu budou nabízena také informativní setkání se zaměstnanci, klienty služby, aj. Od dalšího kroku už bude veškerá komunikace s klientem individualizovaná – setkání dle přání klienta ve vybraných prostorách (např. organizace) s nastavením možností řešení jeho problémů.

 

Bude poskytována přímá podpora klientům dle individuálních potřeb obsahující:

– analýzu situace klienta,

– nabídku možností řešení,

– doprovod při jednáních/mediaci s věřiteli,

– pomoc s administrací podkladů,

– zprostředkování právního poradenství,

– dlouhodobá podpora a konzultace finančního plánovaní,

– zpracování a podání insolvenčního návrhu,

– aftercare – podpora i při osobním bankrotu.

 

Po celou dobu účasti (od zapojení klienta podepsáním Dohody o účasti v projektu, po dobu řešení situace až po ukončení účasti v projektu) bude mít klient svého průvodce – provázejícího dluhového poradce. Takto bude možné nastavit vztah s vysokou mírou důvěry a ochrany soukromí klienta.

Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Centrum sociálních služeb Ostrava, obecně prospěšná společnost, akreditovaná osoba – do insolvenčního zákona byla jeho novelou provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 vtělena nová část třetí nazvaná AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ (§ 418a až 418l).

Akreditovaná osoba  je veřejně prospěšná (nezisková) právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle právní úpravy obsažené v komentované nové části třetí IZ (hlavě I.); akreditované osoby poskytují předmětné služby při oddlužení bezplatně, zdarma (právo na odměnu ani na jiná plnění jim nenáleží).

VEŘEJNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ORGANIZACI

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČ 28659392, se sídlem na ulici Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, se zavazuje, společně se svými spolupracujícími subjekty, k dodržování nařízení GDPR, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 7. dubna 2016 a dále k dodržování zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (také označovanému jako „adaptační zákon k GDPR“). Hlásí se ke Kodexu chování Ministerstva práce a sociálních věcí, tzv. doporučenému postupu č. 02/2018 a ke svému internímu předpisu „Pravidla zpracování osobních údajů v organizaci“.

V rámci nařízení GDPR se používají specifické pojmy a jazyk, kterými se vysvětlují jeho základní zásady a procesy. Nejvýznamnějšími z nich jsou:

Osobní údaje – informace, vedoucí k označení fyzické osoby na základě určitého identifikátoru (značky), např. jméno, příjmení, datum narození, ad.

Zvláštní kategorie osobních údajů – os. údaje, které je možné charakterizovat jako velmi citlivé informace o člověku s vysokým rizikem poškození osoby v případě jejich úniku, např. biometrické a genetické údaje, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci, ad.

Subjekt údajů – vždy fyzická osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají.

Zpracování osobních údajů – systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji subjektu za určitým účelem např. shromažďování, uchovávání a předávání.

Správce – osoba, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – každá osoba, zpracovávající osobní údaje pro správce.

Třetí strana (také příjemce) – osoba, které jsou předávány osobní údaje subjektů a která je oprávněna tyto údaje zpracovávat.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., je správcem osobních údajů, jeho statutárním zástupcem je ředitel organizace. Kontaktní osoby pro subjekty údajů představují všichni pracovníci organizace s nastavenou organizační strukturou. Vyřizování žádostí o uplatnění práv spadá do působnosti manažera rozvoje. Zpracovatelé osobních údajů jsou všichni pracovníci organizace, spolupracující subjekty a vybraní dodavatelé služeb organizace – dodavatel spojů, webových stránek, externího účetnictví, aj.

Kontaktní údaje správce jsou:

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., zastoupena ředitelem Ing. Jiřím Drastíkem,

Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, tel. 599 455 121, email: css@css-ostrava.

Odpovědná osoba:

Mgr. Veronika Dlouhá, manažer rozvoje, tel. 599 455 114, email: vdlouha@css-ostrava.

Zpracování osobních údajů se v organizaci opírá o základní zásady zpracování, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelem, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost. Tyto zásady slouží jako hlavní vodítka pro procesy shromažďování, zpracovávání, uchovávání, třídění a předávání osobních údajů a zároveň jako hlavní kontrolní mechanismy souladu organizace s GDPR.

Základní práva subjektů osobních údajů, které se organizace zavazuje dodržovat, jsou:

 • Právo subjektu údajů na přístup ke svým osobním údajům.
 • Právo subjektu údajů na opravu svých osobních údajů.
 • Právo subjektu údajů na výmaz svých osobních údajů („právo být zapomenut“).
 • Právo subjektu údajů na omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo subjektů údajů na přenositelnost svých osobních údajů na jiného správce.
 • Právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Právo subjektu údajů nebýt předmětem automatizovaného a obdobného rozhodování, které se ho významně dotýká nebo na něj má právní účinky.

Tato veřejná informace je určena 3 hlavním oblastem subjektů osobních údajů, kterými jsou:

1. zájemci o služby, uživatelé služeb a klienti návazných činností (i vzdělávání),

2. zaměstnanci/ pracovníci organizace,

3. další spolupracující subjekty, tj. stážisté/praktikanti, dobrovolníci, dodavatelé, sponzoři a široká veřejnost.

Upozornění:

Správce může z právního titulu oprávněného zájmu bez nutnosti souhlasu pořizovat fotografické, vizuální a audio záznamy pro potřeby své prezentace na webových stránkách a propagačních materiálech. Zároveň se ale varuje identifikaci subjektů údajů tím, že k uvedeným záznamům neuvádí žádné další osobní údaje subjektů. V případě požadavků oprávněných třetích stran (např. donátorů) na povinnost dokumentace služeb a návazných činností s identifikací osobních údajů bude se subjekty údajů sepsán souhlas.

Postup vyřizování žádostí na uplatnění práv subjektů údajů:

 1. Subjekt údajů může kontaktovat konkrétního pracovníka správce s žádostí o uplatnění určitého práva.
 2. Oslovený pracovník ve spolupráci se subjektem údajů vyplní žádost o uplatnění práva, případně žádost subjektu údajů zpřístupní k vyplnění. Podmínkou pro uplatnění práv je ověření totožnosti subjektu údajů a stvrzení žádosti jeho podpisem.
 3. Vyplněná žádost je následně předána odpovědnému pracovníkovi – manažerovi rozvoje. Manažer rozvoje odpovídá za vyřízení žádosti předepsaným způsobem a v předepsaném čase (v řádném rozmezí 1 měsíce od přijetí žádosti, popřípadě v závislosti na náročnosti provedení v rozmezí 3 měsíců, o čemž je vždy subjekt informován).
 4. Subjektu údajů je odpovědným pracovníkem předáno písemné vyrozumění o vyřízení jeho žádosti a uplatnění jeho práva.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZÁJEMCE O NAŠE SLUŽBY, UŽIVATELE A KLIENTY

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou zájemci o službu, uživatelé a klienti sociálních služeb, sociálně – právní ochrany dětí, navazujících činností a projektů organizace, případně kontaktní osoby, tj. osoby blízké či zákonní zástupci (např. u dětí).

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů jmenovaných subjektů na základě 4 hlavních důvodů: zákonných, smluvních, veřejného zájmu a oprávněného zájmu organizace bez potřeby souhlasu se zpracováním (konkrétní informace jsou součástí Katalogů OÚ správce a jsou známy všem zaměstnancům příslušných oblastí/služeb a činností). V těchto případech nelze poskytovat naše služby bez zpracování nezbytného množství osobních údajů subjektů. Další zpracování osobních údajů, mimo výše zmíněné pak probíhá na základě souhlasu subjektu, který je možné kdykoliv odvolat.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování dané služby či činnosti. Doba jejich uložení a místo uchování podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace, zpravidla se jedná o lhůtu 10 let. Přístupy jednotlivých zpracovatelů osobních údajů, tj. zaměstnanců organizace a uvedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vnitřním předpisu organizace. V zásadě je lze rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby přímého poskytování služeb a přístupy pro potřeby finančního a administrativního řízení organizace.

Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu před a během poskytování služby a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů po skončení poskytování služeb.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZAMĚSTNANCE ORGANIZACE

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou zaměstnanci/pracovníci organizace.

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů jmenovaných subjektů na základě 3 hlavních důvodů: zákonných, smluvních a oprávněného zájmu bez potřeby souhlasu se zpracováním. V těchto případech nemůže organizace fungovat bez zpracování nezbytného množství osobních údajů. Doplňující osobní údaje subjektů pak mohou být organizací zpracovávány na základě souhlasu subjektu.

Osobní údaje zaměstnanců se zpracovávají za účelem řádného uzavření pracovního poměru s návazností na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, hodnocení, pracovní postup a výplaty mzdy zaměstnanců. Doba uložení a místo uchování osobních údajů podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy zpracovatelů osobních údajů, tj. vybraných pracovníků organizace a dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve výše zmíněném vnitřním předpisu organizace. Lze je rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby personálního a administrativního řízení organizace a přístupy pro potřeby finančního řízení organizace. Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu před uzavřením pracovního poměru, během doby trvání pracovního poměru a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů, především mzdové agendy, po skončení pracovního poměru.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou stážisté, praktikanti, dobrovolníci, dárci, sponzoři a případně obchodní partneři.

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů těchto subjektů na základě 4 hlavních důvodů: zákonných, smluvních, veřejného zájmu a oprávněného zájmu organizace bez potřeby souhlasu se zpracováním. V těchto případech nelze poskytovat vybrané služby organizace (stáže, praxe, výkon dobrovolnictví, sponzorství, dárcovství, aj.) bez zpracování nezbytného množství osobních údajů subjektů. Další osobní údaje, mimo výše uvedené mohou být zpracovávány na základě souhlasu subjektu, který je možné kdykoliv odvolat. Poznámka: Kontaktní údaje osob, využívané pro výkon obchodní činnosti, nespadají do oblasti osobních údajů vymezených nařízením GDPR.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování služeb organizace, řádného uzavírání dohod o praxích, stážích a výkonu dobrovolnictví, darovacích smluv a dohodách o spolupráci a partnerství. Doba jejich uložení a místo uchování podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy jednotlivých zpracovatelů osobních údajů, tj. pracovníků organizace a uvedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vnitřním předpisu organizace. V zásadě je lze rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby personálního a administrativního řízení organizace a přístupy pro potřeby finančního řízení organizace. Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. před uzavřením smlouvy nebo dohody, během doby trvání závazků a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů po skončení smlouvy nebo dohody.

 

Veřejná informace o zpracování osobních údajů v organizaci ve formátu PDF

ZOČ pro ekonomickou oblast ve formátu PDF

ZOČ pro personální oblast ve formátu PDF

ZOČ pro sociální služby a SPOD ve formátu PDF

ZOČ pro projekty a komerční činnost ve formátu PDF

Chcete se na cokoliv zeptat?

Pracoviště dluhového poradenství

Konzultační hodiny:

 • Pondělí: 08:00 – 15:30
 • Úterý:     08:00 – 15:30
 • Středa:    08:00 – 15:30
 • Čtvrtek:  08:00 – 15:30
 • Pátek:     08:00 – 15:30

Adresa:

 • Tovární 2114/11
 • Ostrava – Mariánské Hory,
 • 709 00

Jak se k nám dostanete:

 • Autem –  parkoviště před budovou (Mapa)
 • Tramvají – zastávka „Prostorná“

Navštivte nás

Co je to oddlužení?

Oddlužením se rozumí úplně se zbavit všech svých dluhů. Toto se může udát pouze prostřednictvím insolvenčního řízení. Dlužník se zavazuje platit v průběhu 3-5 let maximum ze svých příjmů mimo životní minimum, který mu zase naopak insolvenční zákon garantuje. Životní minimum se liší v závislosti na tom, zda je člověk ženatý nebo svobodný, má vyživovací povinnost či nikoli.

 

Jaké dokumenty budu potřebovat?

 • Osobní doklady a údaje o rodinných poměrech - občanský průkaz, rodné listy dětí, oddací list/usnesení o rozvodu...
 • Doklady k dluhům- například úvěrové smlouvy, výpisy z účtu, karty splátek, exekuční příkazy, výzvy k úhradě a podobně.
 • Doklady k příjmům - pracovní smlouvu a posledních 12 výplatních pásek. Pokud pobíráte důchod, rentu, mateřskou nebo jiný příjem, tak doklad o pobírání tohoto příjmu. Seznam vašem majetku.
 • Doklady k majetku a finančním produktům - v případě, že vlastníte (velký technický průkaz, doklad o majetku, pojištění, spoření...)
   

Dodatečné informace

Nabídka školení Dluhové poradenství

Tvorba domácího rozpočtu a finanční plánování – 8 hodin
 • Stav financí domácnosti:
  1. Soupis příjmů
  2. Soupis výdajů
  3. Srovnání příjmů a výdajů
 • Stanovení cílů rozpočtu a zajištění rizik
 • Stanovení a zajištění výše potřebných prostředků:
  1. Změna rozpočtu
  2. Snížení nákladů
  3. Zvýšení příjmů
  Jak si (ne)půjčovat – 8 hodin
 • Kreditní karty a úvěry
 • Kdy si brát půjčku
 • Na co si dávat pozor:
  1. Kolik jsem schopen splácet
  2. RPSN
  3. Úroky z prodlení
  4. Rychlé půjčky
  5. První půjčka bez úroku
  6. Od koho si peníze půjčím
  Jak zatočit s dluhy – 8 hodin
 • Jaké můžete mít dluhy
 • Jak zjistíte, kde dlužíte
 • Co se děje s dluhy (od vymáhání do exekuce)
 • Jak lze dluhy řešit:
  1. Splátkový kalendář či odklad splátek
  2. Konsolidace půjček a pře-úvěrování
  3. Restrukturalizace úvěrů
  4. Insolvence

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.