Sociální služba Dům na půl cesty Frýdek - Místek poskytuje na přechodnou dobu ubytování a podporu při vstupu do samostatného života mladým dospělým ve věku 18 až 26 let a poskytuje jim podporu při jejich začlenění se do běžné společnosti.

Více informací

Novinky

Poděkování firmě Strojírny Sviadnov

Poděkování firmě Strojírny Sviadnov

Internet pro klienty Domu na půl cesty Frýdek – Místek

Internet pro klienty Domu na půl cesty Frýdek – Místek

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba Dům na půl cesty Frýdek-Místek je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a Statutárního města Frýdek-Místek.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Dům na půl cesty poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let:

 • po ukončení ústavní, ochranné výchovy (dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav),
 • po ukončení náhradní rodinné péče (pěstounská rodina),
 • ze sociálně znevýhodněného prostředí (bez možnosti pobytu v rodině pro její nevhodné, ohrožující prostředí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.),
 • po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Služba není určena osobám:

 • které nejsou schopny překonat architektonické bariéry ani s technickými pomůckami (Dům na půl cesty není bezbariérové zařízení),
 • které v posledních 6 měsících využívaly služby našeho Domu na půl cesty, a byla s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní peče ve zdravotnickém zařízení, nebo jejichž chování by z důvodu dušení poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo osobám, které jsou akutně infekčně nemocní.

 

Aktuálně máme v DPC volnou kapacitu. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba, kapacita a poplatek za služby Dům na půl cesty:

Služba je poskytována v bytech na území FM v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, a to jak jednotlivcům, tak případným bezdětným párům, splňujícím kritéria pro přijetí do služby. Kapacita našich bytů je celkem 9 uživatelů ve 3 bytech (5 jednolůžkových pokojů a 2 dvoulůžkové pokoje).

Uživatelé mají k dispozici tři byty DPC

 • Byt DPC Ostravská 695, Místek, vel. 3+1, v majetku Heimstaden Czech s.r.o. (kapacita 4 uživatelé, 2 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj).
 • Byt DPC Malý Koloredov 811, Místek, vel 2 + 0, v majetku MMF-M (kapacita 2 uživatelé, 2 jednolůžkové pokoje).
 • Byt DPC Marie Majerové 493, Místek, vel. 2+1, v majetku Heimstaden Czech s.r.o.. (kapacita 3 uživatelé, 1 jednolůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj).

Poplatek za poskytování sociální služby činní 170Kč/den. Při začátku poskytování služby platíte jednorázovou zálohu na škody spojené s užíváním pokoje a společných prostor Domu na půl cesty ve výši 5 000 Kč (záloha je vratná po skončení poskytování služby za předpokladu, že nedojde k poškození majetku). Záloha může být snížena či zcela odpuštěna při nástupu na základě individuálního posouzení a dá se také hradit ve splátkách v průběhu poskytování sociální služby.

Zajímá Vás více?

Domácí řád 2022

Návštěvní řád 2022

Druh poskytované služby:

Organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. poskytuje služby sociální prevence dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006.

Základní sociální poradenství (které je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb a poskytovatel je povinen tuto činnost zajistit) v rozsahu těchto úkonů:

 1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Poskytnutí dočasného ubytování

 • které má znaky bydlení v domácnosti, a to zpravidla na dobu nepřevyšující 1 rok,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, tak, aby se vytvořené podmínky co nejvíce přiblížily přirozenému prostředí.

K tomuto účelu slouží tři byty DPC (3+1, 2+1, 2+0) s celkovou kapacitou 9 uživatelů. Smlouva se uzavírá zpravidla na dobu nepřesahující 1 rok;

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; zejm. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování; dále pak podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů;

Sociálně terapeutické činnosti; činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (péče o domácnost, hospodaření, aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků, příprava na vstup na trh práce a podpora při hledání vhodného zaměstnání, spolupráce při hledání jiného vhodného bydlení, aj.)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. jednání s úřady, institucemi, školou, zaměstnavateli, doprovody při jednáních, psychosociální podpora a provázení), včetně zprostředkování jiné odborné pomoci.

Cíle služby:

Dům na půl cesty si stanovil následující cíle služby:

 1. zvýšit schopnosti uživatele v samostatném rozhodování o svých zájmech a potřebách
 2. zvýšit schopnosti uživatele samostatně hospodařit s penězi
 3. zvýšit schopnosti uživatele samostatné péče o domácnost
 4. podpořit uživatele v úspěšném dokončení studia
 5. zvýšit schopnosti uživatele začlenit se na trh práce a udržet si zaměstnání
 6. zvýšit schopnosti uživatele získat následného bydlení

Zásady poskytované služby:

 • podpora dospělého chování a zodpovědnosti
 • respekt – pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí či názor respektují
 • individuální přístup – pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi
 • komplexní přístup – pracovníci na situaci uživatele pohlíží v širších souvislostech, neřeší pouze její jednotlivé aspekty, záležitosti klientů se řeší komplexně z hlediska sociální sítě a systému uživatele
 • samostatnost – veškerá činnost zařízení směřuje k postupnému odpoutávání uživatele od závislosti na službě
 • rovnost – všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a ve službě nají také stejná práva a povinnosti

 

Žádost do pořadníku

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Jak to vše probíhá:

 • Jak se s námi spojit: Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte sociální pracovníky osobně (Antonínovo náměstí 92, 738 01 Místek), e-mailem (dpcfm@css-ostrava.cz) nebo telefonicky (tel. 774 774 638, 774 789 830).
 • Kde a kdy jednání proběhne: Se sociálními pracovníky si domluvíte osobní schůzku, která proběhne v dohodnutý den a čas v kanceláři sociálních pracovníků v DPC. Na schůzku si nemusíte brát žádné potvrzení či jiné dokumenty, postačí vám pouze občanský průkaz.
 • Kdo s vámi bude jednat a o čem: Na jednání bude přítomen sociální pracovník, se kterým budete hovořit o Vašich potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které Vám můžeme nabídnout. Také se dozvíte, jak služba probíhá, jaká budou Vaše práva a povinnosti, pokud se stanete uživatelem služby. Před koncem jednání Vám sociální pracovník nabídne možnost nahlédnout do jednoho z bytů (pokud to bude aktuálně možné).
 • V závěru setkání se dohodnete s pracovníky na dalším postupu.

Tento postup je pouze orientační, jednáme i se sociálními pracovníky jiných organizací, OSPD, rodinnými příslušníky atd. Celý proces přijímání do služby je vždy individuální, dle potřeby zájemce a aktuální volné kapacity.

Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemcem viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům a uživatelům DPC.

Dle potřeby je možno individuálně dohodnout i jiný čas konzultace v kanceláři služby, případně doprovodu k jednání na jiné instituce, a to osobně nebo telefonicky. Vstup do budovy po vytočení *13 .

Aktuálně probíhající projekty:

 

 

Přehled ukončených projektů:

Heimstaden – Klientský grand

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 774 638 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Antonínovo náměstí 92, Místek Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Kancelář DPC Frýdek-Místek

 • Antonínovo náměstí 92, Místek,
 • 738 01 Frýdek – Místek
Tel.: 774 774 638,  774 789 830  
 • Kancelář služby se nachází v budově naproti tržiště, ve 2. patře, vlevo od výtahu. Sociální služba je pak poskytována v samostatných bytech.

Navštivte nás

Sociální pracovníky najdete v úřední hodiny v kanceláři služby (Antonínovo náměstí 92, 738 01 Místek) PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE:
 • PONDĚLÍ:    8:00 – 12:00     13:00 – 16:00
 • ÚTERÝ:                                      13:00 – 16:00
 • STŘEDA:                                    13:00 – 16:00
 • ČTVRTEK:    8:00 – 12:00

Dodatečné informace

  Délka pobytu v domě na půl cesty: Sociální služba Dům na půl cesty je poskytována na základě oboustranné smlouvy na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. V případě studentů lze smlouvu prodlužovat do doby ukončení studia. V ostatních případech je prodlužování smlouvy individuálně domlouváno.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.