Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. nabízí v rámci projektu Cestou spolupráce ke spokojenému dítěti Program biologickým rodičům, který je zaměřen na podporu a pomoc při získávání a posilování rodičovských dovedností.

Více informací

Podrobnosti služby

Poslání Programu:

Program biologickým rodičům, dále jen “Program” nabízí podporu a pomoc motivovaným biologickým rodičům, jejichž dítě vyrůstá v náhradní péči a snaží se jim vytvořit takové podmínky, aby došlo ke stabilizaci nebo změně situace biologické rodiny. Dlouhodobá praxe ukazuje, že systémově schází podpora biologických rodičů ve znovuzískávání či posílení ztracených rodičovských rolí a s tím souvisejících dovedností. Pro dítě je z hlediska jeho zdravého psychického vývoje důležité, aby znalo své rodiče, mělo o nich informace, případně s nimi bylo v kontaktu a mělo s nimi založeno vztahy.

Program je určen:

Biologickým rodičům, jejichž děti vyrůstají v náhradní péči (v péči pěstouna, poručníka, pěstouna na přechodnou dobu, dětského domova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

Zásady Programu:

 • zájem a bezpečí dítěte na prvním místě,
 • zaručení bezpečného prostředí všem zúčastněným,
 • dobrovolná účast v Programu,
 • respektování potřeb, názorů, obav a rozhodnutí všech zúčastněných,
 • podpora ve vzájemné komunikaci.

Cílem Programu je:

 • Nabídnout biologickým rodičům pomoc při získávání a posilování rodičovských dovedností a podpořit je při navázání vztahu s dítětem.
 • Naučit biologické rodiče dovednostem, díky kterým by dokázali řešit svou sociální situaci samostatně (finanční gramotnost, hospodaření v domácnosti, komunikační dovednosti, orientace na trhu práce, řešení dluhové situace, hledání bydlení, v případě potřeby navázat klienta na služby spojené s odvykacím programem).
 • Zlepšit komunikaci mezi biologickými rodiči a pečujícími osobami.

Náplň Programu:

Nabízíme podporu a pomoc biologickým rodičům při posilování a zvládání rodičovské role. V průběhu naší spolupráce se budeme věnovat navázání zdravého vztahu rodiče s dítětem. Biologický rodič si stanoví vlastní cíle, kterých chce v Programu dosáhnout. Sociální pracovníci společně s rodičem budou vybrané cíle vyhodnocovat, hovořit o nich a jejich splnění oceňovat. V rámci pracovních aktivit využijí sociální pracovníci konkrétní nástroje a techniky sociální práce, díky kterým si biologičtí rodiče osvojí nebo posílí své rodičovské dovednosti, naučí se samostatně řešit svou životní situaci a budou schopni si ve svém životě vytvořit zázemí. Cílem Programu je také zajistit bezpečné kontakty rodičů s dítětem, na kterých budou postupně přebírat rodičovské kompetence. Účastí v Programu se rodič naučí zdravě komunikovat s dítětem i s ostatními osobami v okolí rodiny a získá odpovědnost spojenou s rodičovskou rolí.

Období realizace Programu:

Program biologickým rodičům je realizován od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021.

Zajímá Vás více?

Pokud máte zájem o bližší informace nebo chcete vstoupit do Programu, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo emailem a domluvit si schůzku na středisku Náhradní rodinné péče v Ostravě – Mariánských Horách. V případě, že nemáte vytvořeny podmínky k cestě za námi, po dohodě se sociálním pracovníkem je možné uskutečnit schůzku ve Vašem domácím prostředí nebo na jiném Vámi vybraném místě.

 Jaké informace sděluje sociální pracovník klientovi: 

 • Vstoupit do Programu může biologický rodič, jehož dítě vyrůstá v náhradní péči (v péči pěstounaporučníkapěstouna na přechodnou dobu, dětského domova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Vstup klienta do Programu je dobrovolný. 
 • Klient je sociálním pracovníkem seznámen s pravidly Programu, která po dobu účasti dodržuje a respektuje.
 • Klient je sociálním pracovníkem seznámen s náplní Programu a délkou jeho realizace.
 • Klient je sociálním pracovníkem informován o možnosti spolupráce s třetí stranou (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) jednající v zájmu dítěte, nebo jiných subjektů (Sociálně aktivizační služba, Probační a mediační služba). Klient bude sociálním pracovníkem o spolupráci informován předem ústně nebo telefonicky. 

Podmínky pro ukončení účasti v Programu: 

 • Klient může ukončit spolupráci v Programu bez uvedení důvodu. 
 • S klientem může být ukončena spolupráce v Programu z následujících důvodů: 
  • klient naplnil stanovené cílena základě vyhodnocení Individuálního plánu,
  • klient porušil platná pravidla Programu,  
  • z důvodu ukončení financování projektu (je potřeba klienta informovat včas).  

Práva a povinnosti klienta Programu 

 • Klient má právo na zachování důvěrnosti osobních údajů v souladu s GDPR. 
 • Klient má právo zvolit si po dohodě se sociálním pracovníkem místo pro setkání (kancelář sociálního pracovníka, domácnost klienta, nebo je možné domluvit setkání na neutrálním místě např. v kavárně nebo za příznivého počasí ve venkovních prostorách).
 • Klient má právo ukončit spolupráci v Programu bez uvedení důvodu.
 • Klient má právo na požádání nahlédnout do spisové dokumentace, která je o něm vedena. 
 • Klient má právo podávat podnětystížnosti a připomínky vedení organizace ke způsobu poskytování podpory v Programu a být vyrozuměn o postupu a výsledku řešení stížnosti. 
 • Klient má povinnost včas oznámit sociálnímu pracovníkovi svou neúčast na setkání, a to osobně nebo telefonicky.
 • Klient přijímá odpovědnost za aktivní plnění cílů, které si sám stanovil v souladu s Individuálním plánem.
 • Klient nesmí být při setkáních v rámci Programu pod vlivem jakékoliv návykové látky.   
 • Klient má povinnost chovat se k sociálnímu pracovníkovi a všem účastníkům Programu s respektem a v rámci běžných společenských norem (nejsou přípustné projevy agresivního chování, slovní i fyzické napadání, používání vulgárních výrazů). 

Práva a povinnosti sociálního pracovníka Programu 

 • Sociální pracovník má právo ukončit spolupráci s klientem z důvodu hrubého porušování pravidel stanovených v Programu. 
 • Sociální pracovník zachovává mlčenlivost o osobních údajích klienta. 
 • Sociální pracovník akceptuje klienta bez předsudků.
 • Sociální pracovník je klientovi nápomocen při plnění jeho cíle (cílů) v rámci svých kompetencí.
 • Sociální pracovník je povinen dodržovat dohodnuté termíny setkání. V případě své nepřítomnosti včas informuje klienta a domluví se s ním osobně nebo telefonicky na náhradním termínu.
 • Sociální pracovník je povinen vést o klientovi dokumentaci v elektronické podobě (informační systém E-quip). 
 • Sociální pracovník předepsaným způsobem řeší podněty, stížnosti a připomínky klienta v souladu se Standardy kvality Střediska Náhradní rodinné péče.  

 

STRUČNÁ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ  A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ  

Po celou dobu realizace „Programu je naším cílem poskytovat Vám co nejlepší podporu. Může se stát, že i přesto nebudete s naší prací spokojeni. V případě, že taková situace nastane, můžete si podat stížnost. 

Uvádíme příklady takových situací: 

 • Nejste spokojeni s poskytovanou podporou ze strany sociálního pracovníka (nepřijímá Váš názor nebo návrh k postupu při naplňování Vámi vybraného cíle). 
 • Sociální pracovník se v průběhu spolupráce chová nevhodně. 
 • Nejste spokojeni s dostupností svého sociálního pracovníka, spolupráce s ním je problematická. 
 • Nevyhovuje Vám cokoli jiného. 

Oznámení Vaší nespokojenosti  s poskytovanou službou nás může motivovat k zamyšlení se nad našimi pracovními postupy a celkovým zlepšením spolupráce s klientem.   

Stížnost lze oznámit těmito způsoby:  

 • ústně; osobně nebo telefonicky sociálnímu pracovníkovi Programu, manažerce projektu nebo vedení organizace, 
 • písemně – poštou či osobně; na adresu sídla organizace: Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p.s., Jahnova 867/12, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00,Středisko náhradní rodinné péče, Tovární 2114/11, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00, 
 • písemně – emailem (datovou zprávou); kterémukoli  sociálnímu pracovníkovi Programu nebo metodikovi-evaluátorovi projektu (jejich kontakty jsou uvedeny na webových stránkách organizace v sekci Program biologickým rodičům), datovou zprávou na adresu datové schránky Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., 
 • anonymně;písemně – poštou, emailem nebo do schránky na podněty a stížnosti umístěné na středisku Náhradní rodinné péče, 
 • jiným způsobem - prostřednictvímFacebookové schránky organizace. 

Formulář pro podání stížnosti, podnětu, připomínky

Chcete se na cokoliv zeptat?

Ostrava – Mariánské Hory

 • Středisko Náhradní rodinné péče, Tovární 2114/11
 • Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Volejte prosím v době od 9:00 – 14:00 hodin   Nejlépe se k nám dostanete ze zastávky Svinov, mosty tramvají číslo 3, 4, 8 (zastávka Prostorná)  
 • Metodik-evaluátor projektu i sociální pracovníci jsou k dispozici v pracovní dny od 9:00 – 14:00 hodin.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.