Posláním Rodinné poradny je pomoci klientům hledat společnou řeč tak, aby rodina byla prostorem pro bezpečí, lásku  a porozumění.  

Více informací

Novinky

Den otevřených dveří v RP

Den otevřených dveří v RP

RODINNÁ PORADNA  a program NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ:
Nahlédněte s námi pod pokličku naší práce ve čtvrtek 3. 11. 2022 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. na adrese Jahnova 867/12, Ostrava – Mariánské Hory. Věnovat se Vám bude tým pracovníků RODINNÉ PORADNY a programu NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ (specializovaného programu pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích).
Těšíme se na setkání s Vámi!

Za tým pracovníků Rodinné poradny Vás srdečně zve

Mgr. Veronika Gawlíková

vedoucí Rodinné poradny

koordinátor programu NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z rozpočtu Statutárního města Ostrava a z rozpočtu města Hlučín

Poslání služby

Posláním Rodinné poradny je pomoci klientům hledat společnou řeč tak, aby rodina byla prostorem pro bezpečí, lásku  a porozumění.

Toto se konkrétně v naší práci projevuje tak, že je pro nás prioritou to, aby se lidé domluvili, našli společné řešení, které vyhovuje právě jim samotným a všichni členové rodiny se tak cítili spokojeně a cítili oporu své rodiny, která jim pak může být nápomocna při zvládání obtížných situací v životě.

Cíle služby

Obecným záměrem Rodinné poradny jsou příznivé vztahy v rodině, mezi partnery, mezi rodiči, mezi rodičem a dítětem, mezi sourozenci, mezi generacemi.

Cílem Rodinné poradny je poskytnout klientovi:

 • Prostor ke sdílení rodinné situace a vyjádření svých emocí,
 • informace potřebné k řešení situace, ve které se nachází,
 • podporu ke zvládnutí této situace.

Prostřednictvím poskytnutí dostatečného prostoru, informací a podpory je pak výsledkem klient s dostatečným množstvím informací, s náhledem na svou situaci a znalý možných důsledků, jenž je schopen řešit své problémy samostatně event. s podporou svého přirozeného prostředí.

Okruh osob, jimž je služba poskytována

Služby Rodinné poradny jsou určeny rodinám, párům i jednotlivcům, jež se nachází v situaci, kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a nejsou schopni ji zvládnout vlastními silami.  Služby Rodinné poradny jsou poskytovány lidem všech věkových kategorií. S dětmi do 15 let pracujeme se souhlasem rodičů, jiných zákonných zástupců, pěstounů nebo se souhlasem OSPOD. Samostatné  - individuální konzultace s dětmi jsou vedeny zpravidla s dětmi staršími 6 let a to s ohledem k jejich vyzrálosti. Děti mladší 15 let se mohou na Rodinnou poradnu obrátit též bez souhlasu jejich rodičů, jiných zákonných zástupců apod. a je s nimi pracováno jako se zájemci o službu, je jim poskytnuto základní poradenství, případně kontaktovány jiné orgány, služby (např. OSPOD, Krizové centrum pro děti a rodinu atd.).

Služby Rodinné poradny pomáhají řešit tyto nepříznivé sociální situace:

 • Rodina ohrožená rozpadem
  • Ohrožení manželského či partnerského vztahu (problematická komunikace, vztahová krize, nevěra, žárlivost, narušení intimního soužití atd.)
 • Rodina ohrožena rozvodem a jeho následky
  • rodičovský konflikt, obtížná komunikace mezi rodiči
  • neshody mezi rodiči o úpravě péče o děti po rozvodu/rozchodu
  • dítě nechce být v kontaktu s rodičem, syndrom zavrženého rodiče
  • snížení rodičovských kompetencí v důsledku prožívání rozvodu
 • Rodina ohrožená násilím
  • syndrom CAN
  • domácí násilí
  • agrese mezi partnery
  • nepřiměřené trestání dětí
 • Rodina ohrožena životními návyky a rizikovým způsobem života
  • vztahy v rodině jsou ohroženy chudobou, nezaměstnaností, sociálním vyloučením
  • zanedbávání rodičovské odpovědnosti, snížené rodičovské kompetence
 • Rodina ohrožena ztrátou rodinných vazeb
  • dítě v náhradní rodinné péči nebo v ústavní výchově
  • rodině hrozí odebrání dětí z jejich péče
  • rodič ve výkonu trestu odnětí svobody

 

 

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Pracovníci Rodinné poradny přistupují ke klientovi služby vždy s ohledem na jeho individuální situaci a odlišné potřeby a schopnosti.
 • Služby jsou poskytovány tak, aby byl klient podporován v samostatném jednání a využívání vlastní sociální sítě při řešení své situace. Činnosti pracovníků Rodinné poradny směřují k tomu, aby uživatelé nebyli závislí na službě.
 • Pracovníci Rodinné poradny respektují rozhodnutí klienta týkající se řešení jeho situace.
 • V Rodinné poradně jsou služby poskytovány všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, apod.
 • Pracovníci Rodinné poradny zaručují diskrétnost, mlčenlivost a ochranu sdělených informací (jedná-li se o sdělení, které podléhá „oznamovací povinnosti“ pracovníka, je na toto uživatel služby upozorněn).

Činnosti poskytované službou

Základní činnosti Rodinné poradny jsou vymezeny § 37 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 1. V rámci základního sociálního poradenství
 • Poskytujeme informace o naší službě, o jiných sociálních službách, veřejných institucích a jiných formách pomoci,
 • informujeme o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb,
 • poskytujeme informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu
 1. V rámci odborného sociálního poradenství poskytujeme
 • edukaci v oblasti rodičovských kompetencí, významu citové vazby, vývojových potřeb dítěte, trávení volného času dítěte, práv dětí a jejich rodičů,
 • pomoc a podporu při orientaci v oblasti rodinného práva, v systému dávek a systému společnosti,
 • manželské a partnerské poradenství,
 • rozvodové a porozvodové poradenství,
 • provázení dítěte náročnou životní situací,
 • pomoc při zprostředkování návazných služeb (lékařská péče, materiální zajištění, státní správa, sociální služby),
 • poradenství v oblasti tvorby bezpečnostního plánu při domácím násilí,
 • poradenství v oblasti syndromu CAN, syndromu zavrženého rodiče.

Etické kodexy

Služba rodinná poradna se řídí zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách, vyhláškou 505/2006 Sb. o sociálních službách a aktuálními vyhláškami a novelizacemi výše uvedených.

Pracovníci Rodinné poradny se řídí:

Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky

Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců České republiky

 

Zajímá Vás více?

Rozšířené informace k poskytování odborného sociálního poradenství v Rodinné poradně (dále RP) dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Posláním RP je pomoci klientům hledat společnou řeč tak, aby rodina byla prostorem pro bezpečí, lásku
a porozumění. Je pro nás prioritou, aby se lidé domluvili, našli společné řešení, které vyhovuje právě jim samotným a všichni členové rodiny se tak cítili spokojeně a cítili oporu své rodiny, která jim pak může být nápomocná při zvládání obtížných situací v životě.

Služba je poskytována v souladu s naším posláním:

V rámci sociálního poradenství poskytujeme tyto činnosti:

V rámci základního sociálního poradenství

 • poskytujeme informace o naší službě, o jiných sociálních službách, veřejných institucích a jiných formách pomoci;
 • informujeme o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb;
 • poskytujeme informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou.

V rámci odborného sociálního poradenství

 • se zejména zaměřujeme na vztahy v rodině, mezi partnery, mezi rodiči, mezi rodičem a dítětem, mezi sourozenci, mezi generacemi;
 • nabízíme prostor ke sdílení rodinné situace a vyjádření svých emocí;
 • poskytujeme informace potřebné k řešení situace i podporu ke zvládnutí této situace;
 • pomáháme zvýšit rodičovské kompetence a lépe porozumět vývojovým potřebám dítěte
 • poskytujeme informace v oblasti práva dětí i jejich rodičů
 • zajišťujeme podporu při orientaci v oblasti rodinného práva, v systému dávek a systému společnosti;
 • poskytujeme poradenství manželské a partnerské i rozvodové a porozvodové;
 • nabízíme provázení dítěte náročnou životní situací;
 • pomáháme při zprostředkování návazných služeb (lékařská péče, materiální zajištění, státní správa, sociální služby);
 • poskytujeme poradenství v oblasti domácího násilí a v oblasti syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte;
 • poskytujeme poradenství v oblasti znovuobnovení vztahu rodič – dítě.

V případě, že se s poradcem dohodnete na poskytování služeb RP, pak s Vámi bude uzavřena ústní či písemná smlouva, která bude obsahovat zejména tato ujednání:

 • Vaším klíčovým pracovníkem je _______________________________________. S klíčovým pracovníkem se průběžně domlouváte na Vašem osobním cíli a průběhu spolupráce.
 • Rodinnou poradnu můžete kontaktovat osobně, telefonicky, dopisem, e-mailem nebo prostřednictvím Facebooku. Chcete-li se s námi spojit telefonicky nebo osobně bez předchozího objednání, máte možnost každý pracovní den v době od 7:30
  do 14:00 hod. na č.: 595 054 000, 605 292 252.
 • Konzultace v Rodinné poradně mohou probíhat po předchozí domluvě s pracovníkem každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hod. Délka konzultace s jednotlivcem je zpravidla 60 minut, konzultace s párem nebo rodinou trvá zpravidla 90 minut.
 • V případě, že se na domluvenou konzultaci nemůžete dostavit, omluvte se prosím předem.
 • Služby Rodinné poradny máte právo využívat anonymně.
 • Veškeré činnosti Rodinné poradny jsou poskytovány bezplatně.
 • Na konzultaci můžete přijít v doprovodu další osoby. Poraďte se však se svým klíčovým pracovníkem, zda je přítomnost další osoby na konzultaci žádoucí.
 • Služby jsou poskytovány v českém jazyce, pakliže hovoříte jiným jazykem nebo českým znakovým jazykem, pak máte možnost přizvat si ke konzultaci tlumočníka. Rodinná poradna tlumočnické služby nezajišťuje.
 • Váš klíčový pracovník může využít možnosti konzultovat anonymně Váš případ na intervizi (s dalšími pracovníky poradny) nebo na supervizi (s externím odborníkem, který spolupracuje s poradnou pro potřeby zkvalitňování poskytovaných služeb).

Klient služby má právo:

 • stanovit si cíl své zakázky, a zvolit si, jak se bude postupovat při řešení jeho situace (s ohledem na poslání RP)
 • podle potřeby změnit svou zakázku (s ohledem na poslání RP)
 • ukončit spolupráci bez udání důvodu
 • vystupovat anonymně
 • na důstojné a rovné zacházení
 • vyjádřit se ke službě, podat stížnost
 • změnit svého klíčového pracovníka, umožňují-li to personální možnosti poradny (možnosti projednejte se svým klíčovým pracovníkem nebo s vedoucím pracovníkem RP)
 • získat všechny informace o poskytované službě
 • na ochranu svých osobních údajů
 • na individuální přístup, nestrannost, porozumění a komplexní přístup od pracovníků
 • nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena (viz Pravidla nahlížení do dokumentace)
 • rozhodnout, zda bude jeho problém konzultován s třetí stranou (pracovníci služby nejsou považováni za třetí stranu); výjimkou jsou případy, které řeší sociálně právní ochrana dětí a orgány činné v trestním řízení

Klient služby je povinen:

 • podílet se na řešení své situace
 • omluvit se v případě, kdy se nemůže dostavit na domluvenou schůzku obvykle alespoň dva dny předem
 • neomezovat jiné zájemce a klienty služby
 • nenapadat slovně ani fyzicky pracovníky služby či další klienty RP
 • nepoškozovat majetek organizace nebo pracovníka či klientů RP
 • dodržovat pravidla poskytování služby, která jsou popsána v tomto informačním balíčku
 • dodržovat dobu poskytování služby

Zpracování Vašich osobních a citlivých údajů:

 • O průběhu poskytování služby je vedena spisová dokumentace, ta obsahuje zejména zápisy z jednotlivých konzultací, informovaný souhlas, popř. jiné dokumenty související s Vaším případem.
 • Při poskytování služeb jsou pracovníci RP povinni zachovávat mlčenlivost a nakládat s Vašimi údaji dle příslušných zákonů (108/2006 Sb.). Zároveň se zpracování Vašich osobních a citlivých údajů řídí vnitřní směrnicí Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s. o pravidlech zpracování osobních údajů v organizaci, která je v souladu s legislativou ČR a nařízením GDPR. Vnitřní směrnice je Vám k dispozici na webových stránkách organizace nebo požádejte pracovníka služby, aby Vám
  ji předložil k nahlédnutí.
 • Údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány služby, sdělujeme jiným subjektům jen stanoví-li to zákon o sociálních službách nebo jiný zvláštní zákon (např. § 128 občanského soudního řádu, § 8 trestního řádu nebo § 10 nebo § 53 zákona
  o sociálně-právní ochraně dětí). V jiném případě je k předání těchto údajů zapotřebí souhlasu klienta.
 • Máte právo nahlédnout do této spisové dokumentace, a to dle výše uvedené směrnice Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s. Chcete-li využít svého práva nahlédnout do spisové dokumentace, obraťte se na kteréhokoliv pracovníka poradny. Tento pracovník s Vámi sepíše písemnou žádost a předá ji správci osobních údajů, který posoudí, zda neexistuje relevantní důvod pro odmítnutí tohoto práva (např. nahlédnutím do spisu by byly ohroženy osobní údaje jiného klienta). Správce Vám pak dá vyrozumění, jak a kdy je možno do spisové dokumentace nahlédnout.

Podávání podnětů, připomínek a stížností:

 • Záleží nám na kvalitě námi poskytovaných služeb, zajímáme se proto o Vaše podněty, připomínky a stížnosti. Máte právo podat stížnost, nejste-li spokojeni se způsobem, průběhem, kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka. Podání stížnosti z Vaší strany nebude mít žádný negativní vliv na další poskytování služby. Potěší nás také vaše pozitivní zpětná vazba.
 • Podnět, připomínku či stížnost můžete vhodit do schránky, která se nachází v prostorách RP (před vstupními dveřmi v 1. NP), poštou, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách RP. Můžete se obrátit také na kteréhokoliv pracovníka RP, který předá informaci vedoucí RP k řešení.
 • Vaším podnětem, připomínkou či stížností se bude zabývat vedoucí RP Mgr. Veronika Gawlíková, která Vás také seznámí s řešením a případnými přijatými opatřeními. Můžete se na ni obrátit osobně (po telefonické domluvě), telefonicky nebo
  e-mailem (730 606 415, vgawlikova@css-ostrava.cz).
 • Bude-li Vaše stížnost směřována na osobu vedoucí poradny, pak se prosím obraťte na ředitele organizace Ing. Jiřího Drastíka (595 054 001, jdrastik@css-ostrava.cz
 • Podrobná pravidla pro podávání a vyřizování stížností naleznete na našich webových stránkách (www.css-ostrava.cz) nebo
  v čekárně Rodinné poradny.

Jak může být poskytování služby ukončeno:

 • Poskytování služby může být ze strany klienta ukončeno bez udání důvodu kdykoliv.
 • Poskytování služby může být ukončeno dohodou mezi Vámi a Vaším klíčovým pracovníkem (např. pro naplnění zakázky)
 • Rodinná poradna může ukončit poskytování sociální služby v případě, že:
 • jste agresivní (slovně či fyzicky) vůči pracovníkům poradny, jiným klientům nebo majetku organizace,
 • se opakovaně (zpravidla 2x) bez předchozí domluvy nedostavíte na sjednanou konzultaci,
 • odmítáte se aktivně podílet na řešení své situace,
 • dojde-li k přerušení či ukončení poskytování služby samotné z ekonomických, personálních či jiných důvodů.
 • Rodinná poradna uzavře Váš případ v případě, že s Vámi po dobu 4 měsíců neproběhla žádná konzultace.
 • V případě, že máte jakékoli doplňující otázky, obraťte se na kteréhokoliv pracovníka Rodinné poradny.

Můžete nás sledovat na odkazech níže:

https://www.facebook.com/Rodinnaporadnacss/

https://www.instagram.com/rodinnaporadnacsso/

Práva a povinnosti klientů služby

Klient služby má právo

 • nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena (viz. Pravidla nahlížení do dokumentace)
 • podle potřeby změnit svou zakázku
 • ukončit spolupráci bez udání důvodu
 • vystupovat anonymně
 • na důstojné a rovné zacházení
 • na konzultaci můžete přijít v doprovodu další osoby, toto je možné se souhlasem všech osob, které se konzultace účastní
 • vyjádřit se ke službě, podat stížnost
 • stanovit si cíl své zakázky, a zvolit si jak se bude postupovat při řešení jeho situace
 • změnit pracovníka (klíčového pracovníka)
 • získat všechny informace o poskytované službě
 • na ochranu svých osobních údajů
 • na individuální přístup, nestrannost, porozumění a komplexní přístup od pracovníků
 • rozhodnout, zda bude jeho problém konzultován s třetí stranou (pracovníci služby nejsou považováni za třetí stranu). Výjimkou jsou případy, které řeší sociálně právní ochrana dětí a orgány činné v trestním řízení.

Klient služby je povinen (viz. důvody ukončení služby)

 • podílet se na řešení své situace
 • omluvit se v případě, kdy se nemůže dostavit na domluvenou schůzku obvykle alespoň dva dny předem
 • neomezovat jiné zájemce a klienta služby
 • nenapadat slovně ani fyzicky pracovníky služby
 • nepoškozovat majetek organizace nebo pracovníka
 • dodržovat pravidla poskytování služby (viz Informační balíček, který klient dostává před vstupem do služby)
 • dodržovat dobu poskytování služby

Podněty, připomínky, stížnosti

Pracovníci jsou si vědomi, že podněty, připomínky i stížnosti jsou jedním ze zdrojů zpětné vazby na poskytovanou službu a jsou nástrojem pro hodnocení a zvyšování kvality poskytované služby.

 

Podnět, připomínku a stížnost může podat:

 • jakákoliv fyzická či právnická osoba (ta může být zastupována osobou, kterou si stěžovatel zvolí).

V případě, že podnět, připomínku nebo stížnost podá jiná osoba ve prospěch uživatele služby, než uživatel sám, je takové podání s uživatelem vždycky projednáno a zjišťuje se jeho stanovisko.

0                 Vysvětlení pojmů

Podnět:           návrh na zlepšení

Připomínka:    ke kvalitě poskytnuté služby (drobná kritika, kde není ohrožena důvěra uživatele nebo osoby ke službě nebo pracovníkům)

Stížnost:         vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté služby. Pokud podání obsahuje informaci o porušování práv uživatele, je vždy považováno za stížnost (osobě, která stížnost podá, to vysvětlí pracovník, který ji přijímá).

 

Pracovníci služby mají na vědomí, že osoba, která podává podnět, připomínku či stížnost, nemá povinnost znát rozlišení těchto pojmů. Není-li z podaného zjevné, zda se jedná o podnět, připomínku či stížnost, pak pracovník toto ústně ověří a učiní o tom záznam. Není-li možné toto ověřit (např. u anonymních podání), pak o tom, zda se jedná o podnět, připomínku či stížnost rozhodne vedoucí služby. Pokud si vedoucí služby není v tomto určení jistý, pak s podáním nakládá jako se stížností.

1                 Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů a připomínek

1.1          Podání podnětů a připomínek

1.1.1        Ústní podání

Uživatel nebo jiná osoba sdělí (osobně či telefonicky) podnět nebo připomínku jakémukoli pracovníkovi poradny.

1.2.1        Písemné podání (možné i anonymní podání)

Uživatel nebo jiná osoba mohou podat podnět či připomínku písemnou formou, a to:

 • Osobním předáním, kterémukoliv pracovníkovi RP
 • Vhozením do schránky pro podněty, připomínky a stížnosti (umístěna v čekárně a před vchodem do RP v 1. patře budovy)
 • Poštou, datovou schránkou
 • E-mailem nebo jinou formou elektronické komunikace (např. Messenger)
 • Prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, který byl vytvořen pro tyto účely

K podání může být využit formulář pro podávání podnětu, připomínek a stížností, který je k dispozici v čekárně RP a na webových stránkách. Pracovníci RP se však zabývají i podněty a připomínkami, které nejsou zaznamenány na tomto formuláři.

1.2          Vyřizování podnětů a připomínek

1.1.2        Ústně podané podněty a připomínky

Pokud je pracovník k řešení kompetentní, společně s uživatelem nebo osobou dojednává návrhy řešení. Není-li v kompetenci přijímajícího pracovníka reagovat na tento podnět či připomínku, pak toto předá vedoucímu poradny.

1.2.2        Písemně podané podněty a připomínky

Vedoucí, nebo jím pověřený pracovník podnět nebo připomínku operativně vyřeší. V případě anonymního podání jsou připomínky a podněty vnímány jako zdroje zpětné vazby na poskytovanou službu a jsou nástrojem pro hodnocení a zvyšování kvality poskytované služby.

2                 Pravidla pro podávání stížností

2.1          Podání stížností

1.1.1        Ústní podání

Uživatel nebo jiná osoba mohou stížnost ústně sdělit vedoucímu nebo jinému pracovníkovi poradny. Přijímající pracovník osobu, která podává stížnost, informuje o způsobu vyřízení stížnosti.

1.2.1        Písemné podání

Stížnost může být podána konkrétní osobou nebo anonymně (bez uvedení jména a příjmení popř. dalších údajů). Uživatel nebo jiná osoba mohou podat stížnost písemnou formou, a to:

 • Osobním předáním, kterémukoliv pracovníkovi RP, který jej neprodleně předá vedoucí RP.
 • Osobním předáním vedoucí RP.
 • Vhozením do schránky pro podněty, připomínky a stížnosti (umístěna v čekárně a před vchodem do RP v 1. patře budovy)
 • Poštou, datovou schránkou
 • E-mailem nebo jinou formou elektronické komunikace (např. Messenger)
 • Prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, který byl vytvořen pro tyto účely

 

K podání může být využit formulář pro podávání podnětu, připomínek a stížností, který je k dispozici v čekárně RP a na webových stránkách. Pracovníci RP se však zabývají i stížnostmi, které nejsou zaznamenány na tomto formuláři.

Kontakty pro podání stížnosti:

 • Vedoucí Rodinné poradny: Mgr. Jitka Podešvová (730 606 415, jpodesvova@css-ostrava.cz)
 • Adresa: Jahnova 867/12, Ostrava – Mariánské Hory (poštou nebo vhozením do schránky)
 • Datová schránka Centra sociálních služeb Ostrava: t744u8y
 • Kontaktní formulář na www.css-ostrava.cz/sluzba/rodinna-poradna
 • Schránka pro podávání podnětů, připomínek a stížností (umístěna v čekárně a před vchodem do RP v 1. patře budovy)

3                 Pravidla pro vyřizování stížností

Všechny stížnosti jsou předávány vedoucímu, která je kompetentní k jejich vyřízení. V případě, že je stížnost podávána na vedoucí služby, pracovník předá stížnost přímo řediteli organizace. Vedoucí vyřizuje stížnosti bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejich podání. V případě, že lhůta pro vyřizování stížnosti překročí stanovených 30 dnů, je stěžovatel vyrozuměn vedoucím služby (případně jeho zástupcem) o prodloužení lhůty. Toto vyrozumění se vyhotovuje v písemné formě a obsahuje důvody pro prodloužení lhůty. Lhůta se může prodloužit o maximálně dalších 30 dní.

Kontakty

Uživatel nebo jiná stěžující si osoba se mohou v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti obrátit pro ověření postupu vyřízení stížnosti na ředitele organizace nebo na nezávislé instituce.

Ředitel organizace:

Ing. Jiří Drastík

adresa: Jahnova 12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,

e-mail: css@css-ostrava.cz, tel: (+420) 595 054 001

Nezávislé instituce:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí,

 1. října 117, 702 18 Ostrava

e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: (+420) 599 622 150

Veřejný ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno
e-mail: podatelna@ochrance.cz, telefon: (+420) 542 542 888

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb
adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
telefon: (+420) 221 921 111

Český helsinský výbor
adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
e-mail: pravni@helcom.cz, telefon: (+420) 220 515 223

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 595 054 000, 605 292 252 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Jahnova 867/12, Ostrava - Mariánské Hory Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Rodinná poradna

 • Jahnova 867/12,
 • Ostrava – Mariánské Hory, 70900
 • tel.: 605 292 252 , 595 054 000
 
 • Kdy nás můžete kontaktovat:
pondělí: 8:00 – 14:00 hod.
úterý: 8:00 – 14:00 hod.
středa: 8:00 – 14:00 hod.
čtvrtek: 8:00 – 14:00 hod.
 • V této provozní době nás můžete kontaktovat telefonicky nebo osobně bez předchozího objednání. Abyste měli jistotu, že budeme mít volnou konzultační kapacitu, doporučujeme se na konzultaci předem objednat.
 • Po individuální domluvě jsme zde pro objednané klienty a zájemce o službu každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hod.
 
 • Kde nás najdete: Rodinná poradna se nachází v budově Centra sociálních služeb Ostrava. Je dostupná ze všech částí města městskou hromadnou dopravou (zastávka Prostorná a Sokola Tůmy). Budova je označena informační tabulí a směrovou tabulí na křižovatce ulic Jahnova a Kremličkova.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.