Posláním Rodinné poradny je pomoci klientům hledat společnou řeč tak, aby rodina byla prostorem pro bezpečí, lásku  a porozumění.  

Více informací

Novinky

Rodinná poradna hledá kolegu do týmu!!!

Rodinná poradna hledá kolegu do týmu!!!

Rodinná poradna vyhlašuje výběrové řízení – hledáme do svého týmu kolegu na pozici sociální pracovník/rodinný poradce.

Více informací naleznete zde.

Den otevřených dveří v RP

Den otevřených dveří v RP

RODINNÁ PORADNA  a program NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ:
Nahlédněte s námi pod pokličku naší práce ve čtvrtek 3. 11. 2022 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. na adrese Jahnova 867/12, Ostrava – Mariánské Hory. Věnovat se Vám bude tým pracovníků RODINNÉ PORADNY a programu NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ (specializovaného programu pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích).
Těšíme se na setkání s Vámi!

Za tým pracovníků Rodinné poradny Vás srdečně zve

Mgr. Veronika Gawlíková

vedoucí Rodinné poradny

koordinátor programu NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z rozpočtu Statutárního města Ostrava a z rozpočtu města Hlučín

Poslání služby

Posláním Rodinné poradny je pomoci klientům hledat společnou řeč tak, aby rodina byla prostorem pro bezpečí, lásku  a porozumění.

Toto se konkrétně v naší práci projevuje tak, že je pro nás prioritou to, aby se lidé domluvili, našli společné řešení, které vyhovuje právě jim samotným a všichni členové rodiny se tak cítili spokojeně a cítili oporu své rodiny, která jim pak může být nápomocna při zvládání obtížných situací v životě.

Cíle služby

Obecným záměrem Rodinné poradny jsou příznivé vztahy v rodině, mezi partnery, mezi rodiči, mezi rodičem a dítětem, mezi sourozenci, mezi generacemi.

Cílem Rodinné poradny je poskytnout klientovi:

 • Prostor ke sdílení rodinné situace a vyjádření svých emocí,
 • informace potřebné k řešení situace, ve které se nachází,
 • podporu ke zvládnutí této situace.

Prostřednictvím poskytnutí dostatečného prostoru, informací a podpory je pak výsledkem klient s dostatečným množstvím informací, s náhledem na svou situaci a znalý možných důsledků, jenž je schopen řešit své problémy samostatně event. s podporou svého přirozeného prostředí.

Okruh osob, jimž je služba poskytována

Služby Rodinné poradny jsou určeny rodinám, párům i jednotlivcům, jež se nachází v situaci, kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a nejsou schopni ji zvládnout vlastními silami.  Služby Rodinné poradny jsou poskytovány lidem všech věkových kategorií. S dětmi do 15 let pracujeme se souhlasem rodičů, jiných zákonných zástupců, pěstounů nebo se souhlasem OSPOD. Samostatné  - individuální konzultace s dětmi jsou vedeny zpravidla s dětmi staršími 6 let a to s ohledem k jejich vyzrálosti. Děti mladší 15 let se mohou na Rodinnou poradnu obrátit též bez souhlasu jejich rodičů, jiných zákonných zástupců apod. a je s nimi pracováno jako se zájemci o službu, je jim poskytnuto základní poradenství, případně kontaktovány jiné orgány, služby (např. OSPOD, Krizové centrum pro děti a rodinu atd.).

Služby Rodinné poradny pomáhají řešit tyto nepříznivé sociální situace:

 • Rodina ohrožená rozpadem
  • Ohrožení manželského či partnerského vztahu (problematická komunikace, vztahová krize, nevěra, žárlivost, narušení intimního soužití atd.)
 • Rodina ohrožena rozvodem a jeho následky
  • rodičovský konflikt, obtížná komunikace mezi rodiči
  • neshody mezi rodiči o úpravě péče o děti po rozvodu/rozchodu
  • dítě nechce být v kontaktu s rodičem, syndrom zavrženého rodiče
  • snížení rodičovských kompetencí v důsledku prožívání rozvodu
 • Rodina ohrožená násilím
  • syndrom CAN
  • domácí násilí
  • agrese mezi partnery
  • nepřiměřené trestání dětí
 • Rodina ohrožena životními návyky a rizikovým způsobem života
  • vztahy v rodině jsou ohroženy chudobou, nezaměstnaností, sociálním vyloučením
  • zanedbávání rodičovské odpovědnosti, snížené rodičovské kompetence
 • Rodina ohrožena ztrátou rodinných vazeb
  • dítě v náhradní rodinné péči nebo v ústavní výchově
  • rodině hrozí odebrání dětí z jejich péče
  • rodič ve výkonu trestu odnětí svobody

 

 

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Pracovníci Rodinné poradny přistupují ke klientovi služby vždy s ohledem na jeho individuální situaci a odlišné potřeby a schopnosti.
 • Služby jsou poskytovány tak, aby byl klient podporován v samostatném jednání a využívání vlastní sociální sítě při řešení své situace. Činnosti pracovníků Rodinné poradny směřují k tomu, aby uživatelé nebyli závislí na službě.
 • Pracovníci Rodinné poradny respektují rozhodnutí klienta týkající se řešení jeho situace.
 • V Rodinné poradně jsou služby poskytovány všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, apod.
 • Pracovníci Rodinné poradny zaručují diskrétnost, mlčenlivost a ochranu sdělených informací (jedná-li se o sdělení, které podléhá „oznamovací povinnosti“ pracovníka, je na toto uživatel služby upozorněn).

Činnosti poskytované službou

Základní činnosti Rodinné poradny jsou vymezeny § 37 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 1. V rámci základního sociálního poradenství
 • Poskytujeme informace o naší službě, o jiných sociálních službách, veřejných institucích a jiných formách pomoci,
 • informujeme o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb,
 • poskytujeme informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu
 1. V rámci odborného sociálního poradenství poskytujeme
 • edukaci v oblasti rodičovských kompetencí, významu citové vazby, vývojových potřeb dítěte, trávení volného času dítěte, práv dětí a jejich rodičů,
 • pomoc a podporu při orientaci v oblasti rodinného práva, v systému dávek a systému společnosti,
 • manželské a partnerské poradenství,
 • rozvodové a porozvodové poradenství,
 • provázení dítěte náročnou životní situací,
 • pomoc při zprostředkování návazných služeb (lékařská péče, materiální zajištění, státní správa, sociální služby),
 • poradenství v oblasti tvorby bezpečnostního plánu při domácím násilí,
 • poradenství v oblasti syndromu CAN, syndromu zavrženého rodiče.

Etické kodexy

Služba rodinná poradna se řídí zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách, vyhláškou 505/2006 Sb. o sociálních službách a aktuálními vyhláškami a novelizacemi výše uvedených.

Pracovníci Rodinné poradny se řídí:

Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky

Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců České republiky

 

Zajímá Vás více?

Rozšířené informace k poskytování odborného sociálního poradenství v Rodinné poradně (dále RP) dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Posláním RP je pomoci klientům hledat společnou řeč tak, aby rodina byla prostorem pro bezpečí, lásku
a porozumění. Je pro nás prioritou, aby se lidé domluvili, našli společné řešení, které vyhovuje právě jim samotným a všichni členové rodiny se tak cítili spokojeně a cítili oporu své rodiny, která jim pak může být nápomocná při zvládání obtížných situací v životě.

Služba je poskytována v souladu s naším posláním:

V rámci sociálního poradenství poskytujeme tyto činnosti:

V rámci základního sociálního poradenství

 • poskytujeme informace o naší službě, o jiných sociálních službách, veřejných institucích a jiných formách pomoci;
 • informujeme o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb;
 • poskytujeme informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou.

V rámci odborného sociálního poradenství

 • se zejména zaměřujeme na vztahy v rodině, mezi partnery, mezi rodiči, mezi rodičem a dítětem, mezi sourozenci, mezi generacemi;
 • nabízíme prostor ke sdílení rodinné situace a vyjádření svých emocí;
 • poskytujeme informace potřebné k řešení situace i podporu ke zvládnutí této situace;
 • pomáháme zvýšit rodičovské kompetence a lépe porozumět vývojovým potřebám dítěte
 • poskytujeme informace v oblasti práva dětí i jejich rodičů
 • zajišťujeme podporu při orientaci v oblasti rodinného práva, v systému dávek a systému společnosti;
 • poskytujeme poradenství manželské a partnerské i rozvodové a porozvodové;
 • nabízíme provázení dítěte náročnou životní situací;
 • pomáháme při zprostředkování návazných služeb (lékařská péče, materiální zajištění, státní správa, sociální služby);
 • poskytujeme poradenství v oblasti domácího násilí a v oblasti syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte;
 • poskytujeme poradenství v oblasti znovuobnovení vztahu rodič – dítě.

V případě, že se s poradcem dohodnete na poskytování služeb RP, pak s Vámi bude uzavřena ústní či písemná smlouva, která bude obsahovat zejména tato ujednání:

 • Vaším klíčovým pracovníkem je _______________________________________. S klíčovým pracovníkem se průběžně domlouváte na Vašem osobním cíli a průběhu spolupráce.
 • Rodinnou poradnu můžete kontaktovat osobně, telefonicky, dopisem, e-mailem nebo prostřednictvím Facebooku. Chcete-li se s námi spojit telefonicky nebo osobně bez předchozího objednání, máte možnost každý pracovní den v době od 7:30
  do 14:00 hod. na č.: 595 054 000, 605 292 252.
 • Konzultace v Rodinné poradně mohou probíhat po předchozí domluvě s pracovníkem každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hod. Délka konzultace s jednotlivcem je zpravidla 60 minut, konzultace s párem nebo rodinou trvá zpravidla 90 minut.
 • V případě, že se na domluvenou konzultaci nemůžete dostavit, omluvte se prosím předem.
 • Služby Rodinné poradny máte právo využívat anonymně.
 • Veškeré činnosti Rodinné poradny jsou poskytovány bezplatně.
 • Na konzultaci můžete přijít v doprovodu další osoby. Poraďte se však se svým klíčovým pracovníkem, zda je přítomnost další osoby na konzultaci žádoucí.
 • Služby jsou poskytovány v českém jazyce, pakliže hovoříte jiným jazykem nebo českým znakovým jazykem, pak máte možnost přizvat si ke konzultaci tlumočníka. Rodinná poradna tlumočnické služby nezajišťuje.
 • Váš klíčový pracovník může využít možnosti konzultovat anonymně Váš případ na intervizi (s dalšími pracovníky poradny) nebo na supervizi (s externím odborníkem, který spolupracuje s poradnou pro potřeby zkvalitňování poskytovaných služeb).

Klient služby má právo:

 • stanovit si cíl své zakázky, a zvolit si, jak se bude postupovat při řešení jeho situace (s ohledem na poslání RP)
 • podle potřeby změnit svou zakázku (s ohledem na poslání RP)
 • ukončit spolupráci bez udání důvodu
 • vystupovat anonymně
 • na důstojné a rovné zacházení
 • vyjádřit se ke službě, podat stížnost
 • změnit svého klíčového pracovníka, umožňují-li to personální možnosti poradny (možnosti projednejte se svým klíčovým pracovníkem nebo s vedoucím pracovníkem RP)
 • získat všechny informace o poskytované službě
 • na ochranu svých osobních údajů
 • na individuální přístup, nestrannost, porozumění a komplexní přístup od pracovníků
 • nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena (viz Pravidla nahlížení do dokumentace)
 • rozhodnout, zda bude jeho problém konzultován s třetí stranou (pracovníci služby nejsou považováni za třetí stranu); výjimkou jsou případy, které řeší sociálně právní ochrana dětí a orgány činné v trestním řízení

Klient služby je povinen:

 • podílet se na řešení své situace
 • omluvit se v případě, kdy se nemůže dostavit na domluvenou schůzku obvykle alespoň dva dny předem
 • neomezovat jiné zájemce a klienty služby
 • nenapadat slovně ani fyzicky pracovníky služby či další klienty RP
 • nepoškozovat majetek organizace nebo pracovníka či klientů RP
 • dodržovat pravidla poskytování služby, která jsou popsána v tomto informačním balíčku
 • dodržovat dobu poskytování služby

Zpracování Vašich osobních a citlivých údajů:

 • O průběhu poskytování služby je vedena spisová dokumentace, ta obsahuje zejména zápisy z jednotlivých konzultací, informovaný souhlas, popř. jiné dokumenty související s Vaším případem.
 • Při poskytování služeb jsou pracovníci RP povinni zachovávat mlčenlivost a nakládat s Vašimi údaji dle příslušných zákonů (108/2006 Sb.). Zároveň se zpracování Vašich osobních a citlivých údajů řídí vnitřní směrnicí Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s. o pravidlech zpracování osobních údajů v organizaci, která je v souladu s legislativou ČR a nařízením GDPR. Vnitřní směrnice je Vám k dispozici na webových stránkách organizace nebo požádejte pracovníka služby, aby Vám
  ji předložil k nahlédnutí.
 • Údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány služby, sdělujeme jiným subjektům jen stanoví-li to zákon o sociálních službách nebo jiný zvláštní zákon (např. § 128 občanského soudního řádu, § 8 trestního řádu nebo § 10 nebo § 53 zákona
  o sociálně-právní ochraně dětí). V jiném případě je k předání těchto údajů zapotřebí souhlasu klienta.
 • Máte právo nahlédnout do této spisové dokumentace, a to dle výše uvedené směrnice Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s. Chcete-li využít svého práva nahlédnout do spisové dokumentace, obraťte se na kteréhokoliv pracovníka poradny. Tento pracovník s Vámi sepíše písemnou žádost a předá ji správci osobních údajů, který posoudí, zda neexistuje relevantní důvod pro odmítnutí tohoto práva (např. nahlédnutím do spisu by byly ohroženy osobní údaje jiného klienta). Správce Vám pak dá vyrozumění, jak a kdy je možno do spisové dokumentace nahlédnout.

Podávání podnětů, připomínek a stížností:

 • Záleží nám na kvalitě námi poskytovaných služeb, zajímáme se proto o Vaše podněty, připomínky a stížnosti. Máte právo podat stížnost, nejste-li spokojeni se způsobem, průběhem, kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka. Podání stížnosti z Vaší strany nebude mít žádný negativní vliv na další poskytování služby. Potěší nás také vaše pozitivní zpětná vazba.
 • Podnět, připomínku či stížnost můžete vhodit do schránky, která se nachází v prostorách RP (před vstupními dveřmi v 1. NP), poštou, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách RP. Můžete se obrátit také na kteréhokoliv pracovníka RP, který předá informaci vedoucí RP k řešení.
 • Vaším podnětem, připomínkou či stížností se bude zabývat vedoucí RP Mgr. Veronika Gawlíková, která Vás také seznámí s řešením a případnými přijatými opatřeními. Můžete se na ni obrátit osobně (po telefonické domluvě), telefonicky nebo
  e-mailem (730 606 415, vgawlikova@css-ostrava.cz).
 • Bude-li Vaše stížnost směřována na osobu vedoucí poradny, pak se prosím obraťte na ředitele organizace Ing. Jiřího Drastíka (595 054 001, jdrastik@css-ostrava.cz
 • Podrobná pravidla pro podávání a vyřizování stížností naleznete na našich webových stránkách (www.css-ostrava.cz) nebo
  v čekárně Rodinné poradny.

Jak může být poskytování služby ukončeno:

 • Poskytování služby může být ze strany klienta ukončeno bez udání důvodu kdykoliv.
 • Poskytování služby může být ukončeno dohodou mezi Vámi a Vaším klíčovým pracovníkem (např. pro naplnění zakázky)
 • Rodinná poradna může ukončit poskytování sociální služby v případě, že:
 • jste agresivní (slovně či fyzicky) vůči pracovníkům poradny, jiným klientům nebo majetku organizace,
 • se opakovaně (zpravidla 2x) bez předchozí domluvy nedostavíte na sjednanou konzultaci,
 • odmítáte se aktivně podílet na řešení své situace,
 • dojde-li k přerušení či ukončení poskytování služby samotné z ekonomických, personálních či jiných důvodů.
 • Rodinná poradna uzavře Váš případ v případě, že s Vámi po dobu 4 měsíců neproběhla žádná konzultace.
 • V případě, že máte jakékoli doplňující otázky, obraťte se na kteréhokoliv pracovníka Rodinné poradny.

Můžete nás sledovat na odkazech níže:

https://www.facebook.com/Rodinnaporadnacss/

https://www.instagram.com/rodinnaporadnacsso/

Práva a povinnosti klientů služby

Klient služby má právo

 • nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena (viz. Pravidla nahlížení do dokumentace)
 • podle potřeby změnit svou zakázku
 • ukončit spolupráci bez udání důvodu
 • vystupovat anonymně
 • na důstojné a rovné zacházení
 • na konzultaci můžete přijít v doprovodu další osoby, toto je možné se souhlasem všech osob, které se konzultace účastní
 • vyjádřit se ke službě, podat stížnost
 • stanovit si cíl své zakázky, a zvolit si jak se bude postupovat při řešení jeho situace
 • změnit pracovníka (klíčového pracovníka)
 • získat všechny informace o poskytované službě
 • na ochranu svých osobních údajů
 • na individuální přístup, nestrannost, porozumění a komplexní přístup od pracovníků
 • rozhodnout, zda bude jeho problém konzultován s třetí stranou (pracovníci služby nejsou považováni za třetí stranu). Výjimkou jsou případy, které řeší sociálně právní ochrana dětí a orgány činné v trestním řízení.

Klient služby je povinen (viz. důvody ukončení služby)

 • podílet se na řešení své situace
 • omluvit se v případě, kdy se nemůže dostavit na domluvenou schůzku obvykle alespoň dva dny předem
 • neomezovat jiné zájemce a klienta služby
 • nenapadat slovně ani fyzicky pracovníky služby
 • nepoškozovat majetek organizace nebo pracovníka
 • dodržovat pravidla poskytování služby (viz Informační balíček, který klient dostává před vstupem do služby)
 • dodržovat dobu poskytování služby

Podněty, připomínky, stížnosti

Pracovníci jsou si vědomi, že podněty, připomínky i stížnosti jsou jedním ze zdrojů zpětné vazby na poskytovanou službu a jsou nástrojem pro hodnocení a zvyšování kvality poskytované služby.

Podnět, připomínku a stížnost může podat:

 • klient,
 • nebo se může klient nechat zastupovat jinou osobou (příbuzným, přítelem, pracovníkem nějaké instituce). Zastupování vzniká na základě ústního prohlášení klienta před vedoucím poradny nebo na základě písemné plné moci (plná moc je sdělení, do kterého klient napíše jméno osoby, která ho má zastupovat a vlastnoručně se podepíše. Plná moc nemusí být úředně ověřená.),
 • kterákoli fyzická nebo právnická osoba ve prospěch klienta.

V případě, že podnět, připomínku nebo stížnost podá jiná osoba ve prospěch klienta, než klient sám, je takové podání s klientem vždycky projednáno a zjišťuje se jeho stanovisko.

Vysvětlení pojmů:

Podnět: návrh na zlepšení.

Připomínka: ke kvalitě poskytnuté služby (drobná kritika, kde není ohrožena důvěra klienta nebo osoby ke službě nebo pracovníkům).

Stížnost: vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté služby

Pokud podání obsahuje informaci o porušování práv klienta, je vždy považováno za stížnost.

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů a připomínek

Podání podnětů a připomínek

Ústní podání

Klient nebo jiná osoba sdělí podnět nebo připomínku jakémukoli pracovníkovi poradny.

Písemné podání (možné i anonymní podání)

Klient, nebo jiná osoba předá kterémukoli pracovníkovi poradny, nebo hodí do schránky pro podněty, připomínky a stížnosti, která je umístěna před vchodem do poradny a v čekárně poradny. Klient nebo jiná osoba mohou podnět nebo připomínku napsat na jakýkoli papír, nebo mohou využít formulář pro podněty a připomínky, který se nachází v čekárně. Písemné podání podnětu nebo připomínky je vždy předáno vedoucímu.

Vyřizování podnětů a připomínek

Ústně podané podněty a připomínky

Pokud je pracovník k řešení kompetentní, společně s klientem nebo osobou dojednává návrhy řešení.

Písemně podané podněty a připomínky

Vedoucí, nebo jím pověřený pracovník operativně podnět nebo připomínku vyřeší a na společné schůzce s klientem dohodnou opatření, nejpozději do 30 pracovních dnů. V případě anonymního podání jsou připomínky a podněty vnímány jako zdroje zpětné vazby na poskytovanou službu a jsou nástrojem pro hodnocení a zvyšování kvality poskytované služby.

Pravidla pro podávání stížností

Podání stížností

Ústní podání

Klient nebo jiná osoba mohou stížnost ústně sdělit vedoucímu nebo jinému pracovníkovi poradny. Pracovník, ke kterému klient nebo jiná osoba přichází s podáním, dotazem ověří, zda se jedná skutečně o stížnost, případně podá klientovi nebo osobě informace, jaké jsou rozdíly mezi podnětem, připomínkou a stížností a při jejich vyřizování zejména zdůrazní, že stížnosti jsou vyřizovány písemně. Následně pracovník nechá klienta nebo osobu rozhodnout, zda své podání považuje za podnět, připomínku či stížnost. Pokud si klient nebo osoba nevybere jinou možnost než stížnost, společně s pracovníkem sepíší stížnost slovy klienta do formuláře k tomu určenému.

Pokud si klient nebo jiná osoba chce ústně stěžovat pracovníkovi na jednání jiného pracovníka poradny, pracovník poradny tuto skutečnost neprodleně oznámí vedoucímu a ten s klientem nebo osobou dojedná termín projednání stížnosti. V případě, že si klient nebo osoba chce stěžovat na vedoucího poradny, jsou klientovi nebo osobě předány kontakty na ředitele organizace.

Písemné podání – jmenovitě

Klient nebo jiná osoba mohou stížnost napsat na jakýkoli papír, nebo mohou využít formulář pro stížnosti, který se nachází v čekárně.

Stížnost pak mohou:

 • předat vedoucímu, nebo jinému pracovníkovi poradny. Pracovníci vždy stížnost předají vedoucímu poradny,
 • hodit do schránky pro podněty, připomínky a stížnosti, která je umístěna před vchodem do poradny a v čekárně,
 • zaslat poštou na adresu poradny: Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
 • zaslat elektronicky na emailovou adresu poradny: poradnaostrava@css-ostrava.cz.

Pokud ten, kdo si chce stěžovat, požádá kteréhokoli pracovníka poradny o pomoc se sepsáním stížností, pracovník klientovi poskytne podporu se sepsáním, zpravidla využije formulář pro podávání stížností.

Písemné podání – anonymně

Písemná anonymní stížnost může mít libovolnou formu, klient nebo jiná osoba mohou využít formulář, který se nachází v čekárně poradny. Písemnou anonymní stížnost vhodit do schránky před vchodem do poradny a v čekárně.

Pravidla pro vyřizování stížností

Všechny stížnosti jsou předávány vedoucímu, který je kompetentní k jejich vyřízení. V případě, že je stížnost podávána na vedoucího služby, pracovník předá stížnost přímo k řediteli organizace.

Při vyřizování stížnosti vedoucí prověří všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti, zpravidla hovoří se zúčastněnými stranami (s tím, kdo si stěžuje, pracovníky, příp. osobami). K vyřízení stížnosti může vedoucí přizvat další osoby. Stížnost vedoucí vyřizuje v celém jejím rozsahu a zodpovídá za to, aby byla prověřena ve všech částech. Vedoucí stanoví závěry a opatření, která vedou k nápravě či odstranění zjištěných nedostatků, na které si klient nebo jiná osoba stěžovali.

Vedoucí vyřizuje stížnosti bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejich podání. V případě, že lhůta pro vyřizování stížnosti překročí stanovených 30 dnů, je stěžovatel vyrozuměn vedoucím služby (případně jeho zástupcem) o prodloužení lhůty. Toto vyrozumění se vyhotovuje v písemné formě a obsahuje důvody pro prodloužení lhůty. Lhůta se může prodloužit o maximálně dalších 30 dní.

Odpověď obsahuje informaci o opatřeních, která vedou k nápravě či odstranění zjištěných nedostatků, na které si navrhovatel stěžoval. Odpověď vždy obsahuje poučení, že se klient nebo jiná stěžující si osoba mohou v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti obrátit pro ověření postupu vyřízení stížnosti na nadřízené orgány nebo na orgány zabývající se ochranou lidských práv.

V případě, že není dodána odpověď do 30 dnů od podání, může se klient obrátit na vedoucího služby nebo na ředitele organizace.

Stížnost je považována za vyřízenou:

 1. osobním projednáním výsledku a opatření stížnosti s tím, kdo stížnost podal, a pořízením písemného zápisu z tohoto jednání,
 2. zasláním písemné odpovědi o výsledku prověření stížnosti a přijatých opatřeních,
 3. u anonymní stížnosti projednáním v týmu, výsledkem je přijetí opatření a pořízení písemného zápisu z toho jednání. Odpověď je vyvěšena na nástěnce v zázemí služby po dobu 15 dní.

Odvolání

Klient se může k vyjádření stížnosti ke službě odvolat do 15 dnů ode dne obdržení vyjádření. Postup při podávání odvolání je stejný jako při podávání stížnosti. Klient má právo obdržet vyjádření k odvolání do 30 dnů od jeho podání. Odvolání projednává ředitel organizace.

Klient nebo jiná stěžující si osoba se mohou v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti obrátit pro ověření postupu vyřízení stížnosti na ředitele organizace nebo na nezávislé instituce.

Kontakty

Ředitel organizace

Ing. Jiří Drastík
adresa: Jahnova 12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
e-mail: css@css-ostrava.cz, tel: (+420) 599 455 118

Vedoucí služby

Mgr. Veronika Gawlíková
adresa: Rodinná poradna, Jahnova 12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
e-mail: vgawlikova@css-ostrava.cz, tel: (+420) 730 606 415

Nezávislé instituce

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb
adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
telefon: (+420) 221 921 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí,
28. října 117, 702 18 Ostrava
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: (+420) 599 622 150,

Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
e-mail: podatelna@ochrance.cz, telefon: (+420) 542 542 888

Český helsinský výbor
adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
e-mail: pravni@helcom.cz, telefon: (+420) 220 515 223

Asociace manželských a rodinných poradců
V. Huga 4, 150 00 Praha 5
e-mail: prezidium.amrp@seznam.cz, tel.: (+420) 599 455 120

Nesmírně si ceníme každé zpětné vazby k poskytování služeb Rodinné poradny. Vašim podnětům se věnujeme a využíváme ke zvyšování kvality našich služeb. Dotazník je koncipován jako anonymní.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 595 054 000, 605 292 252 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Jahnova 867/12, Ostrava - Mariánské Hory Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Rodinná poradna

 • Jahnova 867/12,
 • Ostrava – Mariánské Hory, 70900
 • tel.: 605 292 252 , 595 054 000
 
 • Kdy nás můžete kontaktovat:
pondělí: 8:00 – 14:00 hod.
úterý: 8:00 – 14:00 hod.
středa: 8:00 – 14:00 hod.
čtvrtek: 8:00 – 14:00 hod.
 • V této provozní době nás můžete kontaktovat telefonicky nebo osobně bez předchozího objednání. Abyste měli jistotu, že budeme mít volnou konzultační kapacitu, doporučujeme se na konzultaci předem objednat.
 • Po individuální domluvě jsme zde pro objednané klienty a zájemce o službu každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hod.
 
 • Kde nás najdete: Rodinná poradna se nachází v budově Centra sociálních služeb Ostrava. Je dostupná ze všech částí města městskou hromadnou dopravou (zastávka Prostorná a Sokola Tůmy). Budova je označena informační tabulí a směrovou tabulí na křižovatce ulic Jahnova a Kremličkova.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.