POSLÁNÍM Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Nový Jičín Centra sociálních služeb Ostrava, je nabízet rodinám podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a ulehčit jim cestu k sociálnímu začlenění.

Více informací

Podrobnosti služby

Služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem

(link na Zprávy - Moravskoslezský kraj (msk.cz))

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nový Jičín je sociální služba poskytována pro území ORP Nový Jičín (obce Bartošovice, Bernartice n.O., Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník n.O., Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín obecní části – Bludovice, Kojetín, Loučka, Straník, Žilina, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol n.O., Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je sociální začlenění rodiny, konkrétně v těchto oblastech:

 • rodina má běžný přístup k lékařské péči, úřadům a školám (členové rodiny jsou registrováni u vybraného lékaře, kterého v případě potřeby navštěvují, mají kartičku pojištěnce, mají potřebné doklady)
 • rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech a s tím související odpovědnosti v oblasti lidských, občanských, sociálních práv, trestní odpovědnosti
 • rodina bydlí podle svých možností a potřeb
 • rodina má příjem z placeného zaměstnání (v pracovně-právním vztahu)
 • rodina má možnost řádně pečovat o své děti
 • rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech v oblasti dluhové problematiky

SLUŽBA JE URČENA PRO:

 • rodiny s nezletilými dětmi,
 • muže, kteří sami vychovávají nezletilé děti,
 • ženy, které samy vychovávají nezletilé děti,

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a chtějí svou situaci změnit.

(Nepříznivou sociální situací se rozumí například: rodič nemá zdroj obživy, nemá kde bydlet nebo úroveň bydlení je nevyhovující, je zadlužen, neumí hospodařit s penězi, apod. Touto situací je ohrožena funkčnost rodiny nebo je ohroženo dítě ve svém vývoji.

Služba není poskytnuta:

 • osobě, která nepatří do cílové skupiny
 • žádá-li osoba o službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá-li zařízení dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • žádá-li o službu osoba, které poskytovatel vypověděl v době kratší  než 2 měsíce před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:

 • podpora rodiny při řádné péči o děti (podpora rodičovských kompetencí), zajištění chodu domácnosti, spoření rodiny, zprostředkování výchovného poradce / psychologa apod.
 • pomoc rodině se zajištěním lékařské péče, podpora a nácvik dovedností v jednání na úřadech, školách
 • poskytování informací o právech a povinnostech v oblasti lidských, občanských, sociálních práv a trestní odpovědnosti
 • poskytování informací a podpory v získání a udržení vyhovujícího bydlení
 • podpora v získání dovedností hledat, nalézt a udržet si zaměstnání.
 • poskytování informací v oblasti dluhové problematiky, podpora při hospodaření s penězi a při vyjednávání s věřiteli
 • základní sociální poradenství a zprostředkování jiné odborné pomoci.

Průběh poskytování služby je plánován společně s uživatelem na základě jeho potřeb. Uživatel služby je podporován ve využívání dalších služeb, které mu mohou pomoci v efektivním řešení nepříznivé situace. Po celou dobu spolupráce je uživatel pracovníky podporován v samostatném rozhodování tak, aby se v co nejkratší době úspěšně zapojil do běžného způsobu života.

Služba je podporována městem Nový Jičín.

Zajímá Vás více?

Pokud chcete žádat o poskytnutí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktujte naše sociální pracovníky služby a dohodněte si osobní schůzku.

Kritéria pro poskytnutí služby:

 • patříte do cílové skupiny,
 • žádáte některou z námi nabízených činností služby.

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Respekt – pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí respektují.
 • Individuální přístup – způsob poskytování služby je založen na jedinečných potřebách každého uživatele.
 • Podpora uživatelů k vlastní aktivitě – pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.
 • Slušné chování – služba je založena na pravidlech společenského chování, které podporuje začleňování uživatelů do společnosti.
 • Nezávislost – činnosti pracovníků směřují k tomu, aby uživatelé přestali být závislí na sociální síti.

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

V Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi mají uživatelé možnost podat podnět (návrh na změnu), připomínku (drobná kritika) nebo stížnost na způsob poskytování služby. Tyto podněty či stížnosti bereme vážně a jsou pro nás důkazem důvěry. Stěžovat si mohou jak uživatelé služby, tak i jejich známí   či příbuzní, pokud mají pocit, že jsou porušována práva uživatelů služby nebo jim služba není poskytována tak, jak by měla.

Stěžovatel má možnost vyjádřit se jmenovitě nebo anonymně.

Ke stížnosti se vyjádří vedoucí služby do 28 dnů od podání stížnosti, buď osobně přímo stěžovateli, nebo odpověď vyvěsí na nástěnce, pokud je stěžovatel anonymní. Podněty, stížnosti nebo připomínky může uživatel vhazovat do určené schránky nebo sdělit osobně pracovníkům služby.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI A CITLIVÝMI ÚDAJI

Záleží nám na bezpečí, proto veškeré osobní a citlivé údaje, které poskytují uživatelé pracovníkům, jsou chráněny proti zneužití. Pracovníci postupují podle zákona o ochraně osobních údajů a zároveň se řídí vnitřními pravidly o ochraně a práci s osobními údaji v organizaci, viz zpracování osobních údajů.(link na INKLUZE (css-ostrava.cz) a ZOČZ-pro-sociální-služby-a-SPOD.pdf (css-ostrava.cz))

Výchovně terapeutický pobyt pro děti a mládež s omezenými příležitostmi v roce 2020 – aneb Cesta kolem světa za 8 dní

 

Cesta kolem světa za 8 dní 2020

 

V souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o díle ze dne 15.6.2020, uzavřené mezi Městem Nový Jičín a Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s., realizovalo CSS Ostrava, o.p.s. – pobočka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Novém Jičíně, výchovně terapeutický tábor pro děti a mládež s omezenými příležitostmi pro děti ve věku 7 – 15 let, které žijí v sociálně slabých či znevýhodněných podmínkách. Terapeutický pobyt, jehož účelem bylo výchovné působení směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků, byl určen pro 25 dětí. Jejich výběr byl zajištěn oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín. Preventivní práce s dětmi byla zaměřena i na posilování pozitivních komunikačních a vztahových strategií.

Děti si užily léto na táborové základně Rekreačního areálu Skalice, Skalice 319, ve Frýdku-Místku, celkem ve dvou turnusech I. Turnus 3. 8. – 12. 8. 2020 a II. Turnus 17. 8. – 26. 8. 2020.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je držitelem pověření pro pořádání výchovně- rekreačních táborů ve smyslu § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

…..všichni jsme si pobyt náramně užili a těšíme se na další pobyt plný legrace a zábavy……..

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000021550/tabor-pro-novojicinske-deti-jako-odmena-terapie-i-motivace

 

 

 

 

 

Dobrovolnický program

Kamarádi do nepohody

 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Novém Jičíně ve spolupráci s organizací Adra – Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek a Oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín, se podílí na dobrovolnickém programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dobrovolníci jsou dětem kamarády, kteří mají pochopení a společný volný čas s dětmi tráví hrou, povídáním, sportováním, návštěvou kulturních a sportovních akcí, či pobyty v přírodě. Děti jsou vytipovány sociálním pracovníky SPOD a sociálními pracovníky sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

V současné době máme 4 dobrovolníky.

S ohledem na situaci způsobenou pandemií, je program od března 2020 doposud pozastaven.

 

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 811 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Kostelní 2080/6, 741 01 Nový Jičín Nejlépe se k nám dostanete z náměstí. Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Kostelní 2080/6, Nový Jičín

Kontaktovat nás můžete v pracovní dny pondělí, úterý a čtvrtek od 7:00 do 12:00.

Navštivte nás

Na osobní schůzce se lze individuálně domluvit v pracovní dny od 6:00 do 18:00 (na pobočce nebo v terénu). Osobní schůzka:
 • proběhne v dohodnutém čase v kanceláři na adrese pobočky nebo na společně dohodnutém místě.
 • na schůzku s vámi může přijít člen rodiny, pracovník jiné organizace a další osoby.

Dodatečné informace

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.