POSLÁNÍM Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Nový Jičín Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je nabízet rodinám podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a ulehčit jim cestu k sociálnímu začlenění.

Více informací

Novinky

Pomáháš, pomáháme“ – dny sociálních služeb v Novém Jičíně 2022

Pomáháš, pomáháme“ – dny sociálních služeb v Novém Jičíně 2022

Po dvouleté odmlce se opět do Nového Jičína vrátila akce, která si dává za cíl přiblížit občanům sociální služby, které mohou v rámci Nového Jičína a přilehlých obcí, využívat. Pohodovou a nenásilnou formou bylo lidem sděleno, že v případě mnohých životních problémů nejsou sami. Na jednom místě, na Masarykově náměstí, se sešlo najednou téměř 30 organizací a služeb, které poskytují podporu v různých oblastech života, ať už handicapovaným lidem, seniorům, lidem bez domova či rodinám a dětem nacházejících se ve složitých životních situacích. Právě poslední uvedená skupina je cílovou skupinou pro Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, která působí v Novém Jičíně, a také se akce zúčastnila.

Naše služba se podělila o místo ve stánku s organizací Mozaika – rodinné centrum. Kromě sociálně aktivizační služby byly na akci prezentovány také další služby, které jsou součástí organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. – Rodinná poradna s projektem „Nechme dětem dětství“, Krizové centrum a v neposlední řadě Náhradní rodinná péče.

Program  byl bohatý, svá vystoupení předvedly děti ze speciálních škol, ale také děti ze zájmových kroužků. Seniory velmi potěšilo vystoupení populární hudební skupiny DUO JAMAHA, které je doslova roztančilo. Naše služby si pro návštěvníky akce připravily, kromě podrobných informací o službách, také malý dárek, perníček v podobě loga organizace, který potěšil každého kolemjdoucího. Příjemným zpestřením byla také návštěva pan ředitele Ing. Jiřího Drastíka, který za námi zavítal. Akce se vydařila, účast byla hojná, ale především nám „přálo počasí“.  Poděkování patří také všem kolegyním a kolegům, kteří akci zajišťovali organizačně.

 

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000033462/den-s-mottem-pomahas-pomahame-ukazal-ze-na-problemy-tu-lide-nejsou-sami

 

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nový Jičín je sociální služba poskytována pro území ORP Nový Jičín (obce Bartošovice, Bernartice n.O., Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník n.O., Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín obecní části – Bludovice, Kojetín, Loučka, Straník, Žilina, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol n.O., Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je sociální začlenění rodiny, konkrétně v těchto oblastech:

 • rodina má běžný přístup k lékařské péči, úřadům a školám (členové rodiny jsou registrováni u vybraného lékaře, kterého v případě potřeby navštěvují, mají kartičku pojištěnce, mají potřebné doklady)
 • rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech a s tím související odpovědnosti v oblasti lidských, občanských, sociálních práv, trestní odpovědnosti
 • rodina bydlí podle svých možností a potřeb
 • rodina má příjem z placeného zaměstnání (v pracovně-právním vztahu)
 • rodina má možnost řádně pečovat o své děti
 • rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech v oblasti dluhové problematiky

SLUŽBA JE URČENA PRO:

 • rodiny s nezletilými dětmi,
 • muže, kteří sami vychovávají nezletilé děti,
 • ženy, které samy vychovávají nezletilé děti,

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a chtějí svou situaci změnit.

(Nepříznivou sociální situací se rozumí například: rodič nemá zdroj obživy, nemá kde bydlet nebo úroveň bydlení je nevyhovující, je zadlužen, neumí hospodařit s penězi, apod. Touto situací je ohrožena funkčnost rodiny nebo je ohroženo dítě ve svém vývoji.

Služba není poskytnuta:

 • osobě, která nepatří do cílové skupiny
 • žádá-li osoba o službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá-li zařízení dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • žádá-li o službu osoba, které poskytovatel vypověděl v době kratší  než 2 měsíce před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:

 • podpora rodiny při řádné péči o děti (podpora rodičovských kompetencí), zajištění chodu domácnosti, spoření rodiny, zprostředkování výchovného poradce / psychologa apod.
 • pomoc rodině se zajištěním lékařské péče, podpora a nácvik dovedností v jednání na úřadech, školách
 • poskytování informací o právech a povinnostech v oblasti lidských, občanských, sociálních práv a trestní odpovědnosti
 • poskytování informací a podpory v získání a udržení vyhovujícího bydlení
 • podpora v získání dovedností hledat, nalézt a udržet si zaměstnání.
 • poskytování informací v oblasti dluhové problematiky, podpora při hospodaření s penězi a při vyjednávání s věřiteli
 • základní sociální poradenství a zprostředkování jiné odborné pomoci.

Průběh poskytování služby je plánován společně s uživatelem na základě jeho potřeb. Uživatel služby je podporován ve využívání dalších služeb, které mu mohou pomoci v efektivním řešení nepříznivé situace. Po celou dobu spolupráce je uživatel pracovníky podporován v samostatném rozhodování tak, aby se v co nejkratší době úspěšně zapojil do běžného způsobu života.

Služba je podporována městem Nový Jičín.

Zajímá Vás více?

Pokud chcete žádat o poskytnutí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktujte naše sociální pracovníky služby a dohodněte si osobní schůzku.

Kritéria pro poskytnutí služby:

 • patříte do cílové skupiny,
 • žádáte některou z námi nabízených činností služby.

Průběh schůzky:

 • na osobní schůzce vám sdělíme, co vám můžeme nabídnout a za jakých podmínek,
 • budeme se domlouvat na tom, v čem potřebujete pomoc nebo podporu,
 • na závěr schůzky se domluvíte se sociálními pracovníky na dalším postupu nebo setkání.

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Respekt – pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí respektují.
 • Individuální přístup – způsob poskytování služby je založen na jedinečných potřebách každého uživatele.
 • Podpora uživatelů k vlastní aktivitě – pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.
 • Slušné chování – služba je založena na pravidlech společenského chování, které podporuje začleňování uživatelů do společnosti.
 • Nezávislost – činnosti pracovníků směřují k tomu, aby uživatelé přestali být závislí na sociální síti.

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

V Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi mají uživatelé možnost podat podnět (návrh na změnu), připomínku (drobná kritika) nebo stížnost na způsob poskytování služby. Tyto podněty či stížnosti bereme vážně a jsou pro nás důkazem důvěry. Stěžovat si mohou jak uživatelé služby, tak i jejich známí   či příbuzní, pokud mají pocit, že jsou porušována práva uživatelů služby nebo jim služba není poskytována tak, jak by měla.

Stěžovatel má možnost vyjádřit se jmenovitě nebo anonymně.

Ke stížnosti se vyjádří vedoucí služby do 28 dnů od podání stížnosti, buď osobně přímo stěžovateli, nebo odpověď vyvěsí na nástěnce, pokud je stěžovatel anonymní. Podněty, stížnosti nebo připomínky může uživatel vhazovat do určené schránky nebo sdělit osobně pracovníkům služby.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI A CITLIVÝMI ÚDAJI

Záleží nám na bezpečí, proto veškeré osobní a citlivé údaje, které poskytují uživatelé pracovníkům, jsou chráněny proti zneužití. Pracovníci postupují podle zákona o ochraně osobních údajů a zároveň se řídí vnitřními pravidly o ochraně a práci s osobními údaji v organizaci, viz zpracování osobních údajů.

“Kamarádi do nepohody”

Naše Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nový Jičín ve spolupráci s organizací Adra – Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek a oddělením sociálně právní ochrany dětí městského úřadu Nový Jičín, se podílí na dobrovolnickém programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dobrovolníci jsou pro děti kamarády, kteří mají pochopení a volný čas tráví společně s dětmi hrou, povídáním, sportováním, návštěvou kulturních a sportovních akcí, či pobyty v přírodě. Děti jsou vytipovávány sociálními pracovníky naší služby a místně příslušného OSPOD.

V současné době jsou k dispozici 4 dobrovolníci.

S ohledem na situaci způsobenou pandemií, je program od března 2020 doposud pozastaven!

 

 

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 811 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín

Pobočka sídlí v budově Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC). Vchod k nám je z boku budovy. Pobočka se nachází ve stejných prostorách, jako pobočka RB pojišťovny.

Navštivte nás

Na pobočce nás zastihnete vždy v pracovní dny - pondělí, úterý a čtvrtek od 7:00 do 12:00 nebo po individuální domluvě na níže uvedených kontaktech v pracovní dny od 6:00 do 18:00 .

Dodatečné informace

Osobní schůzka: Proběhne v dohodnutém čase na pobočce nebo jiném dohodnutém místě a může se jí účastnit i další člen rodiny, pracovník jiné organizace či někdo blízký. Pokud budete jako zájemce o službu pod vlivem alkoholu nebo drog nebo budete slovně či jinak agresivní vůči pracovníkům nebo jiným osobám, nebude s vámi v danou chvíli o poskytnutí služby jednáno.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.