Sociální služba Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Aktuálně službu poskytujeme v Ostravě a ve Frýdku-Místku.

Více informací

Novinky

Volná kapacita

Volná kapacita

Volná kapacita ve službě Dům na půl cesty ve Frýdku – Místku

 

V pobytové službě, která je určena mladým dospělým, od 18 do 26 let, máme volná místa.

V případě zájmu o službu nebo zjištění více informací o službě nás neváhejte kontaktovat.

Tým Domu na půl cesty FM

Volné pracovní místo / SP v Domě na půl cesty UKONČENO

Volné pracovní místo / SP v Domě na půl cesty UKONČENO

Požadovaná profese: Sociální pracovník/pracovnice v Domě na půl cesty

Místo výkonu: Dům na půl cesty, Bozděchova 1792/10, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oborech, která jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální práce, speciální pedagogika, psychologie atd.)
 • Praxe v sociálních službách nutná!!!
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Znalost MS Office – pokročilý uživatel,
 • Osobní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • Organizační a koordinační schopnosti
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost,
 • Řidičské oprávnění sk. B

Nabízíme:

 • 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou, poté prodloužení
 • Možnost osobního růstu a rozvoje,
 • Zázemí firmy s dlouholetou historii,
 • Nástupní mzda: od 23.000,-  až 25.000,- dle zkušeností

Předpokládaný nástup: 1.11.2019

Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenky, sick day, odměny

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 25.10.2019 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – sociální pracovník DPC“

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek dne 5. října 2017 pořádáme Den otevřených dveří u nás v našem Domě na půl cesty. Den otevřených dveří se uskuteční v čase od 7:00 do 16:00. Rádi bychom Vás na něj srdečně pozvali a příbližili Vám sociální službu Dům na půl cesty.

Inspekce poskytování sociálních služeb

Inspekce poskytování sociálních služeb

Rádi bychom Vás informovali, že v sociální službě Dům na půl cesty proběhla inspekce poskytování sociálních služeb ve dnech 17.10.2017 až 19.10.2017.
Sociální služba Dům na půl cesty dosáhla nejvyššího možného bodového hodnocení, a to tři bodů ve všech hodnocených kritériích. Inspekce ve službě nenašla žádné nedostatky a ani jsme neobdrželi žádné návrhy na opravné opatření.
Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba Dům na půl cesty Ostrava je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 (CZ 03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030). Aktivity projektu jsou spolufinancovány Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.

 

Služba Dům na půl cesty Frýdek-Místek je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Dům na půl cesty poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let:

 • po ukončení ústavní, ochranné výchovy (dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav),
 • po ukončení náhradní rodinné péče (pěstounská rodina),
 • ze sociálně znevýhodněného prostředí (bez možnosti pobytu v rodině pro její nevhodné, ohrožující prostředí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.),
 • po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Dům na půl cesty poskytuje své služby zájemcům z celé ČR. Přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích nebo ve Frýdku-Místku a přidružených obcí. V případě volné kapacity je možno službu poskytnout bezdětným partnerům.

Služba není určena osobám:

 • které nejsou schopny překonat architektonické bariéry ani s technickými pomůckami (Dům na půl cesty není bezbariérové zařízení),
 • které v posledních 6 měsících využívaly služby našeho Domu na půl cesty, a byla s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní peče ve zdravotnickém zařízení, nebo jejichž chování by z důvodu dušení poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo osobám, které jsou akutně infekčně nemocní.

Poslání Domu na půl cesty:

Sociální služba Dům na půl cesty Frýdek-Místek poskytuje na přechodnou dobu ubytování a podporu při vstupu do samostatného života mladým dospělým ve věku 18 až 26 let, spadající do cílové skupiny, a poskytuje jim podporu při jejich začlenění se do běžné společnosti.

Druh poskytované služby: 

Organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. poskytuje služby sociální prevence dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006. 

Základní sociální poradenství (které je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb a poskytovatel je povinen tuto činnost zajistit) v rozsahu těchto úkonů: 

 1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, 
 2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, 
 3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, 
 4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. 

Poskytnutí dočasného ubytování 

 • které má znaky bydlení v domácnosti, a to zpravidla na dobu nepřevyšující 1 rok, 
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádlatak, aby se vytvořené podmínky co nejvíce přiblížily přirozenému prostředí. 

K tomuto účelu slouží tři byty DPC (3+1, 2+1, 2+0) s celkovou kapacitou 9 uživatelů. Smlouva se uzavírá zpravidla na dobu nepřesahující 1 rok; 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; zejm. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování; dále pak podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; 

Sociálně terapeutické činnostičinnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (péče o domácnost, hospodaření, aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků, příprava na vstup na trh práce a podpora při hledání vhodného zaměstnání, spolupráce při hledání jiného vhodného bydlení, aj.) 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. jednání s úřady, institucemi, školou, zaměstnavateli, doprovody při jednáních, psychosociální podpora a provázení), včetně zprostředkování jiné odborné pomoci. 

Cíle služby:

Dům na půl cesty si stanovil následující cíle služby:

 1. zvýšit schopnosti uživatele v samostatném rozhodování o svých zájmech a potřebách
 2. zvýšit schopnosti uživatele samostatně hospodařit s penězi
 3. zvýšit schopnosti uživatele samostatné péče o domácnost
 4. podpořit uživatele v úspěšném dokončení studia
 5. zvýšit schopnosti uživatele začlenit se na trh práce a udržet si zaměstnání
 6. zvýšit schopnosti uživatele získat následného bydlení

Zásady poskytované služby:

 • podpora dospělého chování a zodpovědnosti
 • respekt - pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí či názor respektují
 • individuální přístup – pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi
 • komplexní přístup – pracovníci na situaci uživatele pohlíží v širších souvislostech, neřeší pouze její jednotlivé aspekty, záležitosti klientů se řeší komplexně z hlediska sociální sítě a systému uživatele
 • samostatnost – veškerá činnost zařízení směřuje k postupnému odpoutávání uživatele od závislosti na službě
 • rovnost – všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a ve službě nají také stejná práva a povinnosti

 

Délka pobytu v domě na půl cesty:

Sociální služba Dům na půl cesty je poskytována na základě oboustranné smlouvy na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. V případě studentů lze smlouvu prodlužovat do doby ukončení studia. V ostatních případech je prodlužování smlouvy individuálně domlouváno.

Zajímá Vás více?

Aktuálně máme v DPC volnou kapacitu. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba, kapacita a poplatek za služby Dům na půl cesty:

 • Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Kapacita zařízení je 21 uživatelů ve 14 pokojích. V zařízení je 8 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj.
 • Poplatek za poskytování sociální služby činní 120Kč/den. Při začátku poskytování služby platíte jednorázovou zálohu na škody spojené s užíváním pokoje a společných prostor Domu na půl cesty ve výši 4.600 Kč (záloha je vratná po skončení poskytování služby za předpokladu, že nedojde k poškození majetku). Záloha může být snížena či zcela odpuštěna při nástupu na základě individuálního posouzení.

ŽÁDOST O SLUŽBU

Jak to vše probíhá:

 • Jak se s námi spojit: Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte sociální pracovníky osobně (Bozděchova 1792/10, Moravská Ostrava a Přívoz), e-mailem (dpc@css-ostrava.cz) nebo telefonicky (tel. 595 054 005, 605 893 131).
 • Kde a kdy jednání proběhne: Se sociálními pracovníky si domluvíte osobní schůzku, která proběhne v dohodnutý den a čas v kanceláři sociálních pracovníků v DPC. Na schůzku si nemusíte brát žádné potvrzení či jiné dokumenty, postačí vám pouze občanský průkaz.
 • Kdo s vámi bude jednat a o čem: Na jednání bude přítomen sociální pracovník, se kterým budete hovořit o Vašich potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které Vám můžeme nabídnout. Také se dozvíte, jak služba probíhá, jaká budou Vaše práva a povinnosti, pokud se stanete uživatelem služby. Před koncem jednání Vám sociální pracovník ukáže pokoj a společné prostory DPC. O obsahu rozhovoru s Vámi uděláme krátký zápis.
 • V závěru setkání se dohodnete s pracovníky na dalším postupu.

Tento postup je pouze orientační, jednáme i se sociálními pracovníky jiných organizací, OSPD, rodinnými příslušníky atd. Celý proces přijímání do služby je vždy individuální, dle potřeby zájemce a aktuální volné kapacity.

Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemcem viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům a uživatelům DPC.

Jak žádat o poskytnutí služby Dům na půl cesty

Žádost o lékařskou prohlídku

 

Více informací o poskytování sociální služby Dům na půl cesty Ostrava naleznete na těchto odkazech:

Pravidla služby v Domě na půl cesty

Průběh služby v Domě na půl Cesty

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty

Aktuálně máme v DPC volnou kapacitu. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba, kapacita a poplatek za služby Dům na půl cesty:

Služba je poskytována v bytech na území FM v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, a to jak jednotlivcům, tak případným bezdětným párům, splňujícím kritéria pro přijetí do služby. Kapacita našich bytů je celkem 9 uživatelů ve 3 bytech (5 jednolůžkových pokojů a 2 dvoulůžkové pokoje).  

Uživatelé mají k dispozici tři byty DPC 

 • Byt DPC Ostravská 695, Místek, vel. 3+1, v majetku Heimstaden Czech s.r.o. (kapacita 4 uživatelé, 2 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj). 
 • Byt DPC Malý Koloredov 811, Místek, vel 2 + 0, v majetku MMF-M (kapacita 2 uživatelé, 2 jednolůžkové pokoje). 
 • Byt DPC Marie Majerové 493, Místek, vel. 2+1, v majetku Heimstaden Czech s.r.o.. (kapacita 3 uživatelé, 1 jednolůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj). 

Poplatek za poskytování sociální služby činní 120Kč/den. Při začátku poskytování služby platíte jednorázovou zálohu na škody spojené s užíváním pokoje a společných prostor Domu na půl cesty ve výši 4.600 Kč (záloha je vratná po skončení poskytování služby za předpokladu, že nedojde k poškození majetku). Záloha může být snížena či zcela odpuštěna při nástupu na základě individuálního posouzení a dá se také hradit ve splátkách v průběhu poskytování sociální služby. 

Sociální pracovníky najdete v úřední hodiny v kanceláři služby (Antonínovo náměstí 92, 738 01 Místek)

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE 

PONDĚLÍ:          8:00 – 12:00           13:00 – 16:00 

ÚTERÝ:                                                  13:00 – 16:00 

STŘEDA:                                               13:00 – 16:00 

ČTVRTEK:          8:00 – 12:00 

 

ŽÁDOST O SLUŽBU

Jak to vše probíhá:

 • Jak se s námi spojit: Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte sociální pracovníky osobně (Antonínovo náměstí 92, 738 01 Místek), e-mailem (dpcfm@css-ostrava.cz) nebo telefonicky (tel. 774 774 638, 774 789 830).
 • Kde a kdy jednání proběhne: Se sociálními pracovníky si domluvíte osobní schůzku, která proběhne v dohodnutý den a čas v kanceláři sociálních pracovníků v DPC. Na schůzku si nemusíte brát žádné potvrzení či jiné dokumenty, postačí vám pouze občanský průkaz.
 • Kdo s vámi bude jednat a o čem: Na jednání bude přítomen sociální pracovník, se kterým budete hovořit o Vašich potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které Vám můžeme nabídnout. Také se dozvíte, jak služba probíhá, jaká budou Vaše práva a povinnosti, pokud se stanete uživatelem služby. Před koncem jednání Vám sociální pracovník nabídne možnost nahlédnout do jednoho z bytů (pokud to bude aktuálně možné).
 • V závěru setkání se dohodnete s pracovníky na dalším postupu.

Tento postup je pouze orientační, jednáme i se sociálními pracovníky jiných organizací, OSPD, rodinnými příslušníky atd. Celý proces přijímání do služby je vždy individuální, dle potřeby zájemce a aktuální volné kapacity.

Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemcem viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům a uživatelům DPC.

Dle potřeby je možno individuálně dohodnout i jiný čas konzultace v kanceláři služby, případně doprovodu k jednání na jiné instituce, a to osobně nebo telefonicky. Vstup do budovy po vytočení *13 .

Formulář Potvrzení zdravotní způsobilosti

Domácí řád

Návštěvní řád

Pravidla pro podávání stížností

 • Uživatelé Domu na půl cesty se zúčastnili fotbalových turnajů Samaritán Open Ostrava 2017 dne 6. září 2017, kde byli součástí fotbalového týmu Centra sociálních služeb Ostrava. Děkujeme pořadatelům za možnost účasti na tomto turnaji a děkujeme taky všem uživatelům, kteří se aktivně zúčastnili turnaje, ať už v roli hráčů či v roli diváků.
 • Navázali jsme úzkou spolupráci s Rodinnou poradnou, která pro naše uživatele poskytuje psychoterapeutické služby podle jejich potřeb.
 • V Trojhalí Karolína proběhl tradiční futsalový turnaj, kterého se účastnil i náš tým CSS. Letošního 2. ročníku Homeless cupu se zúčastnilo celkem 10 týmů, včetně našeho týmu Centra sociálních služeb Ostrava, kde většina hráčů byla z našeho Domu na půl cesty. Ten se v nabité konkurenci určitě neztratil a po napínavém průběhu vybojoval 3. místo. Patronem celé akce byl bývalý fotbalový reprezentant Václav Svěrkoš, který se s naším týmem na památku vyfotil. Celý turnaj jsme si užili a již se těšíme na příští ročník.
 • V sociální službě Dům na půl cesty Ostrava došlo k navýšení její kapacity o 1 místo. Nově může využívat sociální službu Dům na půl cesty najednou 21 uživatelů.
 • Uživatelé Domu na půl cesty se začali aktivně účastnit fotbalových turnajů (Homeless Cup, Samaritán Open Ostrava, aj.), kde jsou součástí fotbalového týmu Centra sociální služeb Ostrava složeného z pracovníků a uživatelů.

Homeless cup 2016 – 3. místo I.

Homeless cup 2016 – 3. místo II.

Homeless cup 2016 – 3.místo III.

 

Založili jsme facebookové stránky Dům na půl cesty v Ostravě. Na stránkách můžete najít zajímavé nabídky zaměstnání. Odkaz viz. níže:

https://www.facebook.com/dpcostrava 

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 595 054 005 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Dům na půl cesty Ostrava

 • Bozděchova 1792/10
 • 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: 605 893 131 nebo 595 054 005  
 • Dům na půl cesty je umístěn téměř v centru Ostravy vedle známého Domu kultury města Ostrava. Jedná se o nově zrekonstruovanou 4. patrovou budovu. Nejlépe se k nám dostanete tramvajemi číslo 4, 8, 11, 12, 18 zastávka „Krajský úřad“.

Dům na půl cesty Frýdek - Místek

 • Antonínovo náměstí 92, Místek,
 • 738 01 Frýdek – Místek
Tel.: 774 789 830, 774 774 638  
 • Kancelář služby se nachází v budově naproti tržiště, ve 2. patře, vlevo od výtahu. Sociální služba je pak poskytována v samostatných bytech.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.