Sociální služba Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života.

Více informací

Podrobnosti služby

 

Služba Dům na půl cesty Ostrava je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava

a

V Domě na půl cesty jsou nyní 3 volná místa z celkové kapacity 21 míst.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Dům na půl cesty poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let:

 • po ukončení ústavní, ochranné výchovy (dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav),
 • po ukončení náhradní rodinné péče (pěstounská rodina),
 • ze sociálně znevýhodněného prostředí (bez možnosti pobytu v rodině pro její nevhodné, ohrožující prostředí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.),
 • po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Dům na půl cesty poskytuje své služby zájemcům z celé ČR. Přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích  V případě volné kapacity je možno službu poskytnout bezdětným partnerům.

Služba není určena osobám:

 • které nejsou schopny překonat architektonické bariéry ani s technickými pomůckami (Dům na půl cesty není bezbariérové zařízení)
 • které v posledních 6 měsících využívaly službu Dům na půl cesty, a byla s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociální péče, nebo jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo osobám, které jsou akutně infekčně nemocné
 • osobám, které nejsou schopny porozumět charakteru služby, svým povinnostem vyplývajících ze smlouvy a nabízené podpoře
 • osobám závislým na návykových látkách a alkoholu ve smyslu neabstinence

Poslání Domu na půl cesty:

Sociální služba Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a podporu při vstupu do běžného  samostatného života. Dům na půl cesty usiluje o rozvíjení schopností a dovedností uživatelů a pomáhá k jejich sociálnímu začlěňování.

Druh poskytované služby: 

Organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. poskytuje služby sociální prevence dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006.

Služba dům na půl cesty poskytuje: 

 • dočasné ubytování a užívání vybavení a zařízení Domu na půl cesty – na dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – podpora a pomoc při obnovení, nebo upevnění kontaktů s rodinou a dalšími blízkými osobami, pomoc a podpora v dalších aktivitách podporujících začlenění, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • sociálně terapeutické činnosti - podpora při zvládání hospodaření s penězi, podpora v péči o domácnost (vaření, nákupy, praní, žehlení, úklid), podpora v hledání zaměstnání, podpora v dokončení vzdělání a zvyšování profesní kvalifikace
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - podpora nebo doprovod při jednáních s úřady, institucemi, zaměstnavateli, školami, zprostředkování jiné odborné pomoci ad.
 • poradenství

Cíle služby:

Dům na půl cesty si stanovil následující cíle služby:

 1. zvýšené schopnosti uživatele samostatně rozhodovat o svých zájmech a potřebách
 2. zvýšené schopnosti uživatele samostatně hospodařit s penězi
 3. zvýšené schopnosti uživatele samostatné péče o domácnost
 4. podpořit uživatele tak, aby úspěšně dokončil studium
 5. zvýšené schopnosti uživatele začlenit se na trh práce a udržet si zaměstnání
 6. zvýšené schopnosti uživatele získat následné bydlení

Zásady poskytované služby:

 • podpora dospělého chování a zodpovědnosti
 • respekt - pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí či názor respektují
 • individuální přístup – pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi
 • komplexní přístup – pracovníci na situaci uživatele pohlíží v širších souvislostech, neřeší pouze její jednotlivé aspekty, záležitosti klientů se řeší komplexně z hlediska sociální sítě a systému uživatele
 • samostatnost – veškerá činnost zařízení směřuje k postupnému odpoutávání uživatele od závislosti na službě
 • rovnost – všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a ve službě nají také stejná práva a povinnosti

 

Délka pobytu v domě na půl cesty:

Sociální služba Dům na půl cesty je poskytována na základě oboustranné smlouvy na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. V případě studentů lze smlouvu prodlužovat do doby ukončení studia. V ostatních případech je prodlužování smlouvy individuálně domlouváno.

Zajímá Vás více?

 

Provozní doba, kapacita a poplatek za služby Dům na půl cesty:

 • Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Kapacita zařízení je 21 uživatelů ve 14 pokojích. V zařízení je 8 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj.
 • Poplatek za poskytování sociální služby činní 170Kč/den. Při začátku poskytování služby platíte jednorázovou zálohu na škody spojené s užíváním pokoje a společných prostor Domu na půl cesty ve výši 4.600 Kč (záloha je vratná po skončení poskytování služby za předpokladu, že nedojde k poškození majetku). Záloha může být snížena či zcela odpuštěna při nástupu na základě individuálního posouzení.

ŽÁDOST O SLUŽBU

Jak to vše probíhá:

 • Jak se s námi spojit: Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte sociální pracovníky osobně (Bozděchova 1792/10, Moravská Ostrava a Přívoz), e-mailem (dpc@css-ostrava.cz) nebo telefonicky (tel. 595 054 005, 605 893 131).
 • Kde a kdy jednání proběhne: Se sociálními pracovníky si domluvíte osobní schůzku, která proběhne v dohodnutý den a čas v kanceláři sociálních pracovníků v DPC. Na schůzku si nemusíte brát žádné potvrzení či jiné dokumenty, postačí vám pouze občanský průkaz.
 • Kdo s vámi bude jednat a o čem: Na jednání bude přítomen sociální pracovník, se kterým budete hovořit o Vašich potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které Vám můžeme nabídnout. Také se dozvíte, jak služba probíhá, jaká budou Vaše práva a povinnosti, pokud se stanete uživatelem služby. Před koncem jednání Vám sociální pracovník ukáže pokoj a společné prostory DPC. O obsahu rozhovoru s Vámi uděláme krátký zápis.
 • V závěru setkání se dohodnete s pracovníky na dalším postupu.

Tento postup je pouze orientační, jednáme i se sociálními pracovníky jiných organizací, OSPD, rodinnými příslušníky atd. Celý proces přijímání do služby je vždy individuální, dle potřeby zájemce a aktuální volné kapacity.

Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemcem viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům a uživatelům DPC.

Žádost o sociální službu DPC

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti

 

Více informací o poskytování sociální služby Dům na půl cesty Ostrava naleznete na těchto odkazech:

Pravidla služby v Domě na půl cesty

Průběh služby Dům na půl cesty

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty

 • Uživatelé Domu na půl cesty se zúčastnili fotbalových turnajů Samaritán Open Ostrava 2017 dne 6. září 2017, kde byli součástí fotbalového týmu Centra sociálních služeb Ostrava. Děkujeme pořadatelům za možnost účasti na tomto turnaji a děkujeme taky všem uživatelům, kteří se aktivně zúčastnili turnaje, ať už v roli hráčů či v roli diváků.
 • Navázali jsme úzkou spolupráci s Rodinnou poradnou, která pro naše uživatele poskytuje psychoterapeutické služby podle jejich potřeb.
 • V Trojhalí Karolína proběhl tradiční futsalový turnaj, kterého se účastnil i náš tým CSS. Letošního 2. ročníku Homeless cupu se zúčastnilo celkem 10 týmů, včetně našeho týmu Centra sociálních služeb Ostrava, kde většina hráčů byla z našeho Domu na půl cesty. Ten se v nabité konkurenci určitě neztratil a po napínavém průběhu vybojoval 3. místo. Patronem celé akce byl bývalý fotbalový reprezentant Václav Svěrkoš, který se s naším týmem na památku vyfotil. Celý turnaj jsme si užili a již se těšíme na příští ročník.
 • V sociální službě Dům na půl cesty Ostrava došlo k navýšení její kapacity o 1 místo. Nově může využívat sociální službu Dům na půl cesty najednou 21 uživatelů.
 • Uživatelé Domu na půl cesty se začali aktivně účastnit fotbalových turnajů (Homeless Cup, Samaritán Open Ostrava, aj.), kde jsou součástí fotbalového týmu Centra sociální služeb Ostrava složeného z pracovníků a uživatelů.

Homeless cup 2016 – 3. místo I.

Homeless cup 2016 – 3. místo II.

Homeless cup 2016 – 3.místo III.

 

Založili jsme facebookové stránky Dům na půl cesty v Ostravě. Na stránkách můžete najít zajímavé nabídky zaměstnání. Odkaz viz. níže:

https://www.facebook.com/dpcostrava 

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 595 054 005 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Dům na půl cesty Ostrava

 • Bozděchova 1792/10
 • 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: 605 893 131 nebo 595 054 005  
 • Dům na půl cesty je umístěn téměř v centru Ostravy vedle známého Domu kultury města Ostrava. Jedná se o nově zrekonstruovanou 4. patrovou budovu. Nejlépe se k nám dostanete tramvajemi číslo 4, 8, 11, 12, 18 zastávka „Krajský úřad“.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.