Projekty dále poskytující podporu lidem a napomáhající k jejich seberozvoji.

Více informací

Probíhající projekty

Zvyšování kvality NRP

Zvyšování kvality NRP – Podpora zvyšování kvality a jejího rozvoje při doprovázení pěstounských rodin

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003843

Projekt je realizován z evropských strukturovaných fondů a podpoří procesy rozvoje kvality práce na poli sociálně-právní ochrany dětí pověřené osoby CSSO, při doprovázení pěstounských rodin a zájemců o pěstounství systémem logicky navazujících kroků standardizované práce. Hlavním přínosem projektu je interaktivita CS s odborníky z oblastí kvality a rozvoje SPOD, kterou dojde k posílení stávající kvality a nastavení procesů jejího rozvoje, primárně ke zvýšení profesionality při výkonu SPOD naší organizací.

Kontaktní údaje:

Ing. Eva Wartová – manažer projektu, tel.: 608 814 628,

e-mail: ewartova@css-ostrava.cz

Bc. Barbora Bednářová – metodik projektu, tel.: 604 391 460,

e-mail: bbednarova@css-ostrava.cz

Adresa: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Hlavním cílem projektu je podpořit zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti nastavením vhodného naplňování a pravidelného rozvoje standardů kvality sociálně – právní ochrany podle novely zákona ve středisku náhradní rodinné péče.

Projekt bude realizován prostřednictvím 4 návazných klíčových aktivit.

KA 1: Zhodnocení současného stavu kvality – studium standardů kvality SPOD a návazných dokumentů žadatele, rozhovory a konzultace, reflexe, zda stávající odpovídají současným trendům, praxi SPOD a zda odráží realitu při poskytování SPOD.

KA 2: Nastavení procesů rozvoje kvality – etablování úrovně kvality SPOD prostřednictvím vytvoření pracovních skupin pracovníků za účelem úkolového přístupu řešení a konzultací v otázkách, které se ukážou být pro kvalitu SPOD na středisku zásadní.

KA 3: Mezisubjektová setkání ke kvalitě SPOD – realizování takových pracovních postupů, která budou efektivně rozvíjet kvalitu SPOD v rámci mezisubjektové spolupráce. V praxi se jedná o mezisubjektové stáže a realizace kulatých stolů, jakožto diskuzních setkání na úrovni pověřených osob a spolupracujících subjektů v Moravskoslezském kraji.

KA 4: Evaluace procesu rozvoje – zhodnocení procesu realizovaného projektu, s důrazem na jeho efektivitu a zhodnocení dosažené změny.  Výstupem bude dokument nazvaný „Kvalita SPOD doprovázejících organizací“.

Cílová skupina projektu:

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování – poskytovatelé služeb sociálně – právní ochrany dětí dle zákona č. 359/ 1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění.

Konkrétně: pracovníci střediska Náhradní rodinné péče – zaměstnanci Centra sociálních služeb Ostrava, kteří v praxi realizují výkon SPOD v souladu s platným pověřením k výkonu SPOD.

Motivační programy

Motivační programy – komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu. Projekt navazuje na Strategický plán sociálního začleňování ve městě Ostrava (SPSZ) v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené.

Projekt má za cíl poskytnout podporu a pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám sociálním vyloučením ohroženým, a to prostřednictvím 3 motivačních programů zaměřených na oblasti: bydlení, dluhy a zaměstnání. Účelem projektu je doprovázet cílovou skupinu, naučit ji pracovat se svou vybranou aktuální tíživou životní situací a získat schopnost ji samostatně řešit. V rámci řešení se předpokládá spolupráce i s rodinami a okolím cílové skupiny, aby se získané dovednosti mohly předávat dál jako příklady dobré praxe.

Kontaktní údaje:

Bc. Soňa Švancarová – kontaktní osoba, metodik, tel.: 739 963 922,

e-mail: ssvancarova@css-ostrava.cz

Ing. Eva Wartová – manažer projektu, tel.: 608 814 628,

e-mail: ewartova@css-ostrava.cz

Adresa: Bohumínská 452/50, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Problémy, které projekt řeší:

V rámci motivačního programu I – podpora v bydlení:

Bc. Filip Kurovský – pracovník pro bydlení, tel.: 739 940 693,

e-mail: fkurovsky@css-ostrava.cz

 • ztížený přístup na trh s byty ze sociálních důvodů (hmotná nouze, nezaměstnanost, dluhy), z rasových důvodů (romské etnikum),
 • nedostatečná znalost a orientace na realitním trhu daného regionu,
 • nevhodné bydlení (nedostatečná velikost, vysokonákladovost, vybydlenost),
 • demotivace k zabezpečení stálého bydlení pro určité životní zkušenosti

Účastníkům je v této oblasti poskytováno poradenství při výběru a správě bytu, ochraně proti ztrátě bydlení, povinnostech, které s sebou oblast přináší. Program chce podporovat klienta v orientaci na realitním trhu, vyhledávání vhodného bydlení a podpoře v jeho zajištění s dostatečným zázemím služeb.

V rámci motivačního programu II – práce s dluhy:

Ing. Aleš Juchelka – pracovník pro dluhy, tel.: 739 921 612,

e-mail: ajuchelka@css-ostrava.cz

Jaroslav Frodl – pracovník pro dluhy, tel.: 608 814 632,

e-mail: jfrodl@css-ostrava.cz

 • nedostatečná znalost a orientace v možnostech práce s dluhy,
 • dluhové pasti = několik dluhů, splácení 1 či více úvěrů dalším, narůstání výše dluhů,
 • orientace v exekucích s minimální šancí k dosažení na osobní bankrot,
 • nedostatečný příjem a neschopnost nebo nízká motivace k jeho zajištění,
 • zvolená špatná cesta k řešení dostatečného zaopatření sebe sama, příp. rodiny

Program je zaměřen na „vysledování“ dluhů účastníka a zajišťování intenzivní práce s nimi. Způsobů práce je několik: insolvence, komunikace s věřiteli, splátkové kalendáře, žádosti o prominutí penále, realizace osobních bankrotů. Program je připraven i pro skupinovou realizaci poradenské činnosti.

V rámci motivačního programu III –  příprava na zaměstnání:

Ing. Eva Wartová – zprostředkovatel zaměstnání, tel.: 608 814 628,

e-mail: ewartova@css-ostrava.cz

 • dlouhodobá nezaměstnanost vedoucí ke ztrátě pracovních návyků,
 • ztráta motivačních a komunikačních prvků,
 • úbytek sebedůvěry, nárůst pocitů méněcennosti

Program účastníkům poskytuje intenzivní podporu v hledání zaměstnání, kteří tak mohou zvýšit svůj příjem a zlepšit své zázemí i jeho trvání. Program je připraven na kariérové poradenství, komunikaci se zaměstnavateli, práci s motivací CS a informování z oblasti vzdělávání a zaměstnávání.

Zajištění komplexnosti a návaznosti jednotlivých motivačních programů je dáno metodickým vedením práce s cílovou skupinou tak, aby práce s ní byla co nejefektivnější.

Doprovodná opatření

Účastníkům nabízíme příspěvky na cestovné, příspěvky na služby – např.  výpisy/doklady nutné pro práci s dluhy. Dále nabízíme také hlídání dětí.

Zobrazit ukončené projekty

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone +420 599 455 121 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Adresa

 • Jahnova 867/12
 • 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • Tel.: 599 455 121
 • E-mail: css@css-ostrava.cz
 • Dat. schránka: t744u8y
 • Číslo účtu: 249097426/0300 (ČSOB)
 • IČ: 286 59 392
Děkujeme našim partnerům za podporu.