Projekty dále poskytující podporu lidem a napomáhající k jejich seberozvoji.

Více informací

Probíhající projektyKomunikace v pravý čas

Projekt “Komunikace v pravý čas” je realizovaný střediskem Náhradní rodinné péče, za podpory MPSV v dotačním řízení Rodina. Projekt v období od 03/2019 – 11/2019 nabídne podporu rodinám v aktivitách:

 1. Podpora dítěte ve formulaci svého názoru – slovy dítěte: „Chceš-li se mnou mluvit, musíš pochopit, jak komunikuji, a já si potřebuji určit, jak budu komunikovat.“
 2. Získání či obnova schopností a dovedností biologických rodičů – efektiví rodičovská terapie, případové konference.

Projekt je určen náhradním rodinám s biologickým dítětem (případně dětmi), kterému se vybrané aktivity projektu budou věnovat. Dalšími osobami, na které projekt cílí, jsou pak biologičtí rodiče přijatých dětí.

Pro další informace a možnosti zapojení do projektu získáte u manažerky projektu: Mgr. Hana Schwarz, tel.: 733 714 048, email: hschwarz@css-ostrava.cz, vždy pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00.Podpůrná skupina pro mladistvé

Projekt realizovaný za podpory Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“. Cílem je podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v oblasti dospívání a přípravy na samostatný život.

Kontaktní údaje:

Bc. Veronika Kirschnerová – manažer projektu, tel. 733 129 516, email: vkirschnerova@css-ostrava.cz

Adresa: Tovární 2114/11, Ostrava – Mar. Hory, 709 00

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na skupinu dospívajících vyrůstajících v náhradní rodinné péči, konkrétně v pěstounské nebo poručenské péči ve věku 16 -18 let. Jako klíčoví sociální pracovníci s pěstouny i dětmi dlouhodobě spolupracujeme a vnímáme, že děti vyrůstající mimo biologickou rodinu mají specifické problémy, odlišné od potíží dětí v běžných rodinách. Odlišnosti spočívají v potřebě zpracování životního příběhu, akceptace vlastního já a sebehodnocení, které v dospělosti ovlivňují kvalitu života, zejména funkční partnerské vztahy, výchovu vlastních dětí, zapojení se do pracovního procesu, a další.

Děti a mladiství v náhradní rodinné péči se během svého života vyrovnávají se situacemi, které běžní vrstevníci neprožívají, které pro ně byly traumatizující. Často si kladou otázky typu: Proč jsem jiný? Proč mě rodiče nechtěli? Jsem dost dobrý? Pro tyto dospívající může být vzájemné sdílení s vrstevníky, kteří prožívají tytéž situace velmi přínosné. Účelem projektu je nabídnout mladistvým možnost otázky a problémy sdílet v rámci uzavřené skupiny, kde bude čas věnován pouze jim a jejich potřebám.

Uzavřená podpůrná skupina bude složena z 8-12 dospívajících účastníků ve věku 16 -18 let a povede ji tým v profesním složení sociální pracovník, psycholog/terapeut. Úvodní aktivitou projektu bude workshop za účasti mladistvých účastníků i osob pečujících (pěstouni, poručníci). Cílem je seznámení osob pečujících interaktivní formou workshopu s programem připravovaným pro jim svěřené děti. Vlastní setkání podpůrné skupiny proběhnou pouze za účasti samotných mladistvých, a to celkem čtyřikrát. Téma setkávání skupiny bude vyplývat z úvodního workshopu a aktuálních potřeb mladistvých účastníků. Předpokládaná témata jsou především samostatné plánování času, bydlení, finanční gramotnost, orientace v sociálním systému, sexualita a partnerské vztahy. Závěrečnou aktivitou projektu bude seberozvojový víkendový pobyt účastníků skupiny. Pobyt je záměrně naplánován až na závěr, kdy bude skupina mladistvých stmelena. V rámci pobytu se sociální pracovník a psycholog/terapeut budou moci vybraným tématům věnovat do větší hloubky, než je možné na jednotlivých setkáních skupiny. Zároveň bude závěrečný pobyt pro mladistvé motivací a také odměnou za účast a odvedenou práci na sobě samých.Pěstounská péče jinýma očima

Projekt je realizován za podpory Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“. Cílem je propagovat pěstounskou péči v souladu s kampaní Moravskoslezského kraje „Dejme dětem rodinu“.

Kontaktní údaje:

Mgr. Hana Schwarz – manažer projektu, tel. 733 714 048, e-mail: hschwarz@css-ostrava.cz

Adresa: Tovární 2114/11, Ostrava – Mar. hory, 709 00

Popis projektu:

Realizací projektu chceme šířit pozitivní vnímání pěstounství vytvořením veřejně přístupného materiálu o smyslu, cílech i nástrahách jednotlivých typů pěstounské péče. Důraz klademe na srozumitelnost informací široké veřejnosti, jak dospělým, tak dětem. Zvolili jsme proto formu komiksových příběhů o pěstounské péči, které budou primárně určeny pro děti školního věku. Ze zkušeností s využitím komiksu při práci s dětskými klienty v rámci doprovázení pěstounských rodin však usuzujeme, že se komiksovým příběhem nechají zaujmout také dospělí, kteří se s dítětem do komiksu dívají a také získávají srozumitelné informace. Dospělé osoby, které jsou komiksem osloveny, jsou zároveň schopny dohledat si další informace o tématu. Součástí komiksového příběhu proto budou také odkazy na další zdroje informací o pěstounské péči určené jak dětem, tak dospělým. V rámci osvěty veřejnosti sledujeme také podružný cíl, kterým je oslovení nových zájemců o pěstounskou péči.

V rámci projektu budou vytvořeny tři komiksové příběhy, každý z nich bude informovat o jednom z typů pěstounství – o pěstounské péči vykonávané příbuzným dítěte, o pěstounské péči dlouhodobé, která byla zprostředkována Krajským úřadem a o pěstounské péči na přechodnou dobu.

Vytvořené komiksové příběhy budou graficky zpracovány a vytištěny ve formě brožur. Tyto brožury s jednotlivými komiksy pak budou prezentovány veřejnosti během prezentačních akcí, kterých se CSSO účastní, např. v rámci dnů sociálních služeb. Prezentačních akcí se bude účastnit pěstoun, který bude odpovídat na dotazy veřejnosti v oblasti péče o přijaté dítě. Komiksy budou distribuovány v rámci vzdělávacích víkendových pobytů pro pěstouny v hotelech, kde jsou pěstouni ubytovaní a setkávají se zde s veřejností. Komiksy budou k dispozici také samotným pěstounům, kteří je budou moci věnovat svým známým či rodině, případně donést do školy, kterou navštěvují jejich děti a šířit tímto způsobem informace o pěstounské péči. V elektronické podobě budou komiksy k dispozici na internetových stránkách Centra sociálních služeb Ostrava nejméně do konce roku 2018.Podpora zkvalitňování služeb

„Podpora zkvalitňování sociálních služeb poskytovatele“

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007561

Projekt „Podpora zkvalitňování služeb“ je realizován z evropských strukturálních fondů a podpoří procesy rozvoje kvality práce sociálních služeb poskytovatele systémem logicky navazujících kroků nastavení kvality a rozvoje. Hlavním cílem projektu je podpořit efektivní zvyšování kvality a nastavení funkčních procesů rozvoje služeb žadatele. Projekt je realizován prostřednictvím čtyř provázaných aktivit, v rámci kterých budou využity následující nástroje – procesní audit, pracovní skupiny, konzultace, supervize, vzdělávání a stáže.

 

Hlavním přínosem projektu je interaktivita cílové skupiny s odborníky z oblastí kvality, rozvoje a dobré praxe sociálních služeb, kdy dojde k posílení stávající kvality a nastavení procesů směřujícího k funkční a flexibilní podobě systému, která zároveň bude srozumitelná pro cílovou skupinu, uživatele služeb, donátory i veřejnost.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele, konkrétně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pracující v rámci uvedených středisek sociálních služeb – Azylový dům pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže, Dům na půl cesty, Rodinná poradna, Pečovatelská služba a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Zhodnocení současného stavu služeb – doba realizace od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018.

KA 2: Nastavení procesů rozvoje a kvality služeb – doba realizace od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019.

KA 3: Vzdělávání pracovníků služeb – doba realizace od 1. 9. 2018 – 31. 11. 2019.

KA 4: Evaluace procesů – doba realizace od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2020.

Kontaktní údaje:

Mgr. Veronika Dlouhá – manažer projektu

tel.: 599 455 114, 605 893 133, e-mail: vdlouha@css-ostrava.cz

Mgr. Petra Schwarzová – manažer kvality

tel.: 604 391 430, e-mail: pschwarzova@css-ostrava.cz

Adresa: Jahnova 867/12, Ostrava – Mariánské Hory 709 00Zvyšování kvality NRP

Zvyšování kvality NRP – Podpora zvyšování kvality a jejího rozvoje při doprovázení pěstounských rodin

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003843

Ukončení realizace projektu „Zvyšování kvality NRP“

 

Středisko Náhradní rodinné péče v uplynulých dvou letech realizovalo projekt „Zvyšování kvality NRP“, který byl ukončen 28.2.2019. V rámci projektu jsme pracovali na zvýšení kvality poskytovaných činností i na zvýšení odbornosti a kvality našich pracovníků, kteří pracují s pěstouny i jejich dětmi.

O průběhu realizace a aktivitách projektu se můžete dočíst ve zveřejněném dokumentu „Kvalita SPOD doprovázejících organizací“ zde, který slouží také jako inspirace pro další subjekty, které se věnují doprovázení pěstounských rodin. Součástí dokumentu je názorné video, které zobrazuje způsob naší práce na zvýšení kvality.


 

Projekt byl realizován z evropských strukturovaných fondů a podpoří procesy rozvoje kvality práce na poli sociálně-právní ochrany dětí pověřené osoby CSSO, při doprovázení pěstounských rodin a zájemců o pěstounství systémem logicky navazujících kroků standardizované práce. Hlavním přínosem projektu byla interaktivita CS s odborníky z oblastí kvality a rozvoje SPOD, kterou dojde k posílení stávající kvality a nastavení procesů jejího rozvoje, primárně ke zvýšení profesionality při výkonu SPOD naší organizací.

 

Kontaktní údaje:

Ing. Eva Wartová – manažer projektu, tel.: 608 814 628,

e-mail: ewartova@css-ostrava.cz

Bc. Barbora Bednářová – metodik projektu, tel.: 604 391 460,

e-mail: bbednarova@css-ostrava.cz

Adresa: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Hlavním cílem projektu je podpořit zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti nastavením vhodného naplňování a pravidelného rozvoje standardů kvality sociálně – právní ochrany podle novely zákona ve středisku náhradní rodinné péče.

Projekt bude realizován prostřednictvím 4 návazných klíčových aktivit.

KA 1: Zhodnocení současného stavu kvality – studium standardů kvality SPOD a návazných dokumentů žadatele, rozhovory a konzultace, reflexe, zda stávající odpovídají současným trendům, praxi SPOD a zda odráží realitu při poskytování SPOD.

KA 2: Nastavení procesů rozvoje kvality – etablování úrovně kvality SPOD prostřednictvím vytvoření pracovních skupin pracovníků za účelem úkolového přístupu řešení a konzultací v otázkách, které se ukážou být pro kvalitu SPOD na středisku zásadní.

KA 3: Mezisubjektová setkání ke kvalitě SPOD – realizování takových pracovních postupů, která budou efektivně rozvíjet kvalitu SPOD v rámci mezisubjektové spolupráce. V praxi se jedná o mezisubjektové stáže a realizace kulatých stolů, jakožto diskuzních setkání na úrovni pověřených osob a spolupracujících subjektů v Moravskoslezském kraji.

KA 4: Evaluace procesu rozvoje – zhodnocení procesu realizovaného projektu, s důrazem na jeho efektivitu a zhodnocení dosažené změny.  Výstupem bude dokument nazvaný „Kvalita SPOD doprovázejících organizací“.

Cílová skupina projektu:

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování – poskytovatelé služeb sociálně – právní ochrany dětí dle zákona č. 359/ 1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění.

Konkrétně: pracovníci střediska Náhradní rodinné péče – zaměstnanci Centra sociálních služeb Ostrava, kteří v praxi realizují výkon SPOD v souladu s platným pověřením k výkonu SPOD.Motivační programy

Motivační programy – komplex práce s lidmi sociálně vyloučenými a vyloučením ohroženými

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu. Projekt navazuje na Strategický plán sociálního začleňování ve městě Ostrava (SPSZ) v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené.

Projekt má za cíl poskytnout podporu a pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám sociálním vyloučením ohroženým, a to prostřednictvím 3 motivačních programů zaměřených na oblasti: bydlení, dluhy a zaměstnání. Účelem projektu je doprovázet cílovou skupinu, naučit ji pracovat se svou vybranou aktuální tíživou životní situací a získat schopnost ji samostatně řešit. V rámci řešení se předpokládá spolupráce i s rodinami a okolím cílové skupiny, aby se získané dovednosti mohly předávat dál jako příklady dobré praxe.

Kontaktní údaje:

Mgr. Zuzana Ročková – kontaktní osoba, metodik, tel.: 739 963 922,

e-mail: zrockova@css-ostrava.cz

Ing. Eva Wartová – manažer projektu, tel.: 608 814 628,

e-mail: ewartova@css-ostrava.cz

Adresa: Bohumínská 452/50, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Problémy, které projekt řeší:

V rámci motivačního programu I – podpora v bydlení:

Bc. Filip Kurovský – pracovník pro bydlení, tel.: 739 940 693,

e-mail: fkurovsky@css-ostrava.cz

 • ztížený přístup na trh s byty ze sociálních důvodů (hmotná nouze, nezaměstnanost, dluhy), z rasových důvodů (romské etnikum),
 • nedostatečná znalost a orientace na realitním trhu daného regionu,
 • nevhodné bydlení (nedostatečná velikost, vysokonákladovost, vybydlenost),
 • demotivace k zabezpečení stálého bydlení pro určité životní zkušenosti

Účastníkům je v této oblasti poskytováno poradenství při výběru a správě bytu, ochraně proti ztrátě bydlení, povinnostech, které s sebou oblast přináší. Program chce podporovat klienta v orientaci na realitním trhu, vyhledávání vhodného bydlení a podpoře v jeho zajištění s dostatečným zázemím služeb.

V rámci motivačního programu II – práce s dluhy:

Ing. Aleš Juchelka – pracovník pro dluhy, tel.: 739 921 612,

e-mail: ajuchelka@css-ostrava.cz

Jaroslav Frodl – pracovník pro dluhy, tel.: 608 814 632,

e-mail: jfrodl@css-ostrava.cz

 • nedostatečná znalost a orientace v možnostech práce s dluhy,
 • dluhové pasti = několik dluhů, splácení 1 či více úvěrů dalším, narůstání výše dluhů,
 • orientace v exekucích s minimální šancí k dosažení na osobní bankrot,
 • nedostatečný příjem a neschopnost nebo nízká motivace k jeho zajištění,
 • zvolená špatná cesta k řešení dostatečného zaopatření sebe sama, příp. rodiny

Program je zaměřen na „vysledování“ dluhů účastníka a zajišťování intenzivní práce s nimi. Způsobů práce je několik: insolvence, komunikace s věřiteli, splátkové kalendáře, žádosti o prominutí penále, realizace osobních bankrotů. Program je připraven i pro skupinovou realizaci poradenské činnosti.

V rámci motivačního programu III –  příprava na zaměstnání:

Ing. Eva Wartová – zprostředkovatel zaměstnání, tel.: 608 814 628,

e-mail: ewartova@css-ostrava.cz

 • dlouhodobá nezaměstnanost vedoucí ke ztrátě pracovních návyků,
 • ztráta motivačních a komunikačních prvků,
 • úbytek sebedůvěry, nárůst pocitů méněcennosti

Program účastníkům poskytuje intenzivní podporu v hledání zaměstnání, kteří tak mohou zvýšit svůj příjem a zlepšit své zázemí i jeho trvání. Program je připraven na kariérové poradenství, komunikaci se zaměstnavateli, práci s motivací CS a informování z oblasti vzdělávání a zaměstnávání.

Zajištění komplexnosti a návaznosti jednotlivých motivačních programů je dáno metodickým vedením práce s cílovou skupinou tak, aby práce s ní byla co nejefektivnější.

Doprovodná opatření

Účastníkům nabízíme příspěvky na cestovné, příspěvky na služby – např.  výpisy/doklady nutné pro práci s dluhy. Dále nabízíme také hlídání dětí.

Zobrazit ukončené projekty

Adresa

 • Jahnova 867/12
 • 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • Tel.: 599 455 121
 • E-mail: css@css-ostrava.cz
 • Dat. schránka: t744u8y
 • Číslo účtu: 249097426/0300 (ČSOB)
 • IČ: 286 59 392
Děkujeme našim partnerům za podporu.